Rood = Molenaarsfamilie 'Jan de Molner van Straten' e.a.
Groen = Molenaarsfamilie 'Johannes de Spoerdonc' e.a.
Blauw = Molenaarsfamilie 'van der Lusdonck' e.a.
Zwart = Onbekende molenaarsfamilies

Protocollen 1401-1500

Uit het Oud-Rechterlijk Archief van Oirschot en Bossche Protocollen (1367 - 1640) met o.a. voorouders van de(r/n) Lulsdonck, van de(r/n) Lusdonck e.d., Spoordonkse Watermolen.

(sortering op datum)

 

4-12-1402 Verpachting van deel van een hoeve. (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (Schepenbank Oirschot-Best) Collectienummer A-217 periode 1367 - 1438 akte 2550
------------------------------
Bron: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN
COLLECTIENUMMER: A-0217
COLLECTIENAAM: Schepenbank Oirschot en Best 1331 - 1810 Versie: 7. Voluntaire Rechtspraak - Eigendomsovergangen en schuldbekentenissen
> Transporten en geloften.

2547 - 2557 > Betreft: in bewaring gegeven grossen van onderhandse verpachting van onroerend goed, 1367 - 1438

1402.12.04 Oirschot.
Ghegheven in den jaer doe men screef van der geboert ons Heren dusent vierhondert ende twe op ten vierden dach in decembri.
Schepenen van Oirschot oorkonden, dat Claeus Gheritszoon van der Lulsdonc voor een jaarpacht van 1/2 mud
rogge aan Mathijs Meuszoon van der Zeelsdonc heeft verpacht de helft van Pelenhove onder Kerkhof, belendende percelen: Willem van Uutwyc, Kerstiaen Scoemekers en de straat. De eerste betaaldag zal zijn met Lichtmis over 2 jaar. Op het stuk rust een grondcijns van 20 penningen.
Het uithangend schepenzegel is afgesleten en aan de rand licht beschadigd.
In plica: sol(vit) mihi
In dorso: … (onleesbaar)
Origineel: Inv.nr. 2550. Charter A-308.  

Akte voor schepenen van Oirschot, waarbij Claeus Gheritszoon van der Lulsdonc aan Mathijs Meuszoon van der Zeelsdonc voor een half mud rogge verpacht de helft van Pelenhove onder Kerkhof. 1402 (1 charter - Opgenomen in chartercollectie onder nummer A-308.)

  

10-1402 / 9-1403 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1183 periode okt 1402 - sept 1403 folio 139r
------------------------------
Goijart van Weert, man van Liesbeth dochter wijlen Herman Dircks van Vucht, mulder

Dirck, Jan en Katelijn kinderen van wijlen Herman Dircks

 

10-1404 / 9-1405 Verkoop van erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1184 periode okt 1404 - sept 1405 folio 119v (Bron: Henk van Hout, Oirschot)
------------------------------
Nicolaas zv Gerard van der Lulsdonc, Godfried van Zeelst Geritszoon, Godfried Hillen, Hendrik Liben 

[Transcriptie Geertrui van Synghel: Nicolaas, zoon van Gerard van der Lulsdonc heeft erfelijk verkocht aan Godfried van Zeelst Geritszoon een erfpacht van een halve mud rogge Bossche maat, te voldoen uit een stuk weide van drie bunder  in de parochie van Oirschot in de herdgang van Spoordonk, tussen het erfgoed van Godfried Hillen enerzijds en van Hendrik Liben anderzijds, grenzend met het ene eind aan de gemeent en met het andere aan het erfgoed van Hendrik.]

 

10-1406 / 9-1407 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1185 periode okt 1406 - sept 1407 folio 52v
------------------------------
Dirck die Crumme zoon wijlen Jan die Crumme van Straten, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst

 

10-1406 / 9-1407 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1185 periode okt 1406 - sept 1407 folio 195r
------------------------------
Jan …(niet ingevuld).. zoon wijlen Henrick Smijt van Straten, Jan van den Doirn van Oirscot

   

7-7-1406 Oorkonde betreffende een jaarpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 2592 Charter A-311
------------------------------
1406.07.07 's-Hertogenbosch
Datum in crastino octavarum beatorum Petri et Pauli apostolorum anno Domini millesimo quadringentesimo sexto.
Schepenen van 's-Hertogenbosch, Johannes van Dordrecht en Egidius van Gheel, oorkonden, dat de kinderen van wijlen Peter Tielkens van Zeelst, Jan - mede namens zijn broer Peter en zijn zus Beatrix met haar man Henric Claeuszoon - Geertruyd met haar man Jan Ghebackeman en Maria met haar man Jan van Zinsich aan hun zuster Kathelyn hebben toegedeeld een jaarpacht van 14 lopen rogge verschuldigd door Henric Janszoon de Molner van Straten uit de goederen onder Straten aan den Reke aan de kant van de hei, welke goederen Peter Tielkens waren aangestorven van zijn schoonouders Jan de Molner van Straten en diens vrouw Elisabeth.
Het uithangend zegel van Johannes van Dordrecht is beschadigd, dat van Egidius van Gheel is verloren gegaan.
In dorso: Littera
Jan Smollers cum suis.
..........
Origineel: Inv.nr. 2592. Charter A-311.
------------------------------------------------------------

(2592)
Akte voor schepenen van 's-Hertogenbosch, waarbij
de kinderen van PetrusTielkens van Zeelst aan hun zuster Katharina toedelen een jaarpacht van14 lopen rogge verschuldigd door Henric Janszoon de Molner van Straten uit goederen van de Reke onder Straten aan de kant van de hei,
1406 1 charter

  

17-7-1407 Verpachting van de windmolen in Straten (Bossche Protocol (Oirschot) Inv ?? Charter ??  (Bron: M.J.Goossens)
------------------------------
Dit is een pachtbrief van de molen in herdgang Straten uit 1407 !!
Sch. v. O. d.d.: 1470 (verwijzing naar: 17-7-1407)

Wij schepenen van Oirschot verklaren dat we een schepenbrief van Oirschot hebben gezien, voorzien van het schependomszegel en nog geheel intact met de volgende woorden :
Wij, Willem van Uutwijck, Dirck van Aerle, Jan Janssen van Oudenhoven, Godevaert Delien, Willem van den Dijck, Henrick van Gheenen en Diedrick Jans Crommen, schepenen van Oirschot verklaren hierbij plechtig dat voor ons is verschenen Agnese wettige vrouw van Claes Molners en verder haar dochters Aleijt en Heijlwich, haar zoon heer Willem, priester en Goeswijn Willem Eelkens als wettige man van Lisbeth ook dochter van genoemde Agnese en ze verpachten hierbij ( of is bedoeld verkopen, JT) aan Jan en aan Andries wettige zoons van genoemde Agnese, de windmolen te Straten en wel tegen een pacht van 38 mud rogge per jaar,

Dat betreft aan Jan Bruijsten 10 en een half mud rogge
De kinderen van Matijs Eelen 9 en een half mud, 2 deel rog en 1 deel mout
De kinderen van Wilneven 21 lopen, 2 deel rog, een deel mout
De kinderen van Kathalijn Ghijben 18 lopen rogge
Kathalijn van Best 18 lopen, 2 deel rog, een deel mout
Jan van den Doeren 2 mud rogge
De erfgenamen van Jueten van de Loect, 16 lopen rog
Heijlwich de vrouw van Jan Heijligen 21 lopen rogge
Henrick Kempen zoon van Goeswijns Musvangers van Eindhoven 1 mud rogge
Wouter den Lepper 1 Bosch mud rogge
Jan de Smijt een half mud rogge
De kinderen van Daniel van de Staecken 33 lopen mout
Daniel van de Notelen 2 mud rogge
Daniel Scepens een half mud rogge
( ik kom totaal op 37 mud en 3 lopen, er ontbreken dus 9 lopen dus sommige vermelde muddes zullen mogelijk Bossche maat zijn, JT)
Verder moeten er nog 2 en een halve oude schilden worden betaald, 2 Rijnsguldens per jaar, nog een pond per jaar, nog 2 mud lijfpacht aan Servaesvan Osse zolang hij leeft .
De verschillende pachten steeds in twee termijnen te voldoen, de helft ervan op St, Jansdag en de andere helft op Kerstavond alles volgensde brieven ervan.
Jan en Andries stellen als onderpand hiervoor al hun bezit en kindsdelen die ze van hun vader Claes hebben geerfd of dat ze nog zullen erven van hun moeder Agnese. Ze beloeven verder de molen goed en zorgvuldig te zullen gebruiken zoals dat hoort bij een molen. Als ze de molen niet langer gebruiken dan zullen de verpachtster en haar kinderen de molenweer zelf in bezit mogen nemen, evenals de andere onderpanden voor deze verpachting, zonder dat daar bezwaar tegen kan worden gemaakt. Agnese, haar dochters Aleijt en Heijlwich met hun voogden, haar zoon heer Willem,en Goeswijn als echtgenoot hebben beloofd aan Jan en Andries de verpachting van de molen gestand te zullen doen en alle lasten hierin van hun kant af te handelen. Akte is opgemaakt op 17 juli 1407.
Getuigen in 1470 : Geldrop en Jacop Dormalen.(omdat er geen huurtermijn wordt genoemd, lijkt het eerder een eigendomsoverdracht te zijn tegen betaling van een rogpacht etc., onder voor behoud dat de eigendomsoverdrachtongedaan kan worden gemaakt als de molen niet langer door de zoons wordt gebruikt, JT).

 

10-1407 / 9-1408 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1185 periode okt 1407 - sept 1408 folio 223r
------------------------------
Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, Goijart zoon wijlen Meeus van Wickenvoert

   

10-1407 / 9-1408 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1185 periode okt 1407 - sept 1408 folio 236v
------------------------------
Jordaen Brant van Straten, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst

  

10-1407 / 9-1408 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1185 periode okt 1407 - sept 1408 folio 322v
------------------------------
Peter zoon wijlen Jan Eefsensoen, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst

 

10-1409 / 9-1410 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1186 periode okt 1409 - sept 1410 folio 358r
------------------------------
Jan die Smijt zoon wijlen Gerit van Berze

 

10-1410 / 9-1411 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1187 periode okt 1410 - sept 1411 folio 43r
------------------------------
Goijart Jan Truijckenssoen van Bucstel, Henrick Olmken, Dirck Peter Tielkenssoen van Zeelst

 

10-1410 / 9-1411 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1187 periode okt 1410 - sept 1411 folio 63r
------------------------------
Dirck Peter Tielkenssoen van Zeelst, man van Aleijt wijlen Jan van der Raffendonc

 

10-1407 / 9-1408 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1184 periode okt 1407 - sept 1408 folio 119v
------------------------------
Claes Gerards van der Lulsdonc

 

10-1407 / 9-1408 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1185 periode okt 1407 - sept 1408 folio 353v
------------------------------
Claes Gerits van der Lulsdonck, Art van Postel, riemslager man van Aleijt dochter wijlen Dirck van Spoerdonc

 

10-1412 / 9-1413 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1188 periode okt 1412 - sept 1413 folio 250v
------------------------------
Dirck Peter Tielkens van Zeelst, Wouter Bruijstens van Heerbeeke

 

10-1413 / 9-1414 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1188 periode okt 1413 - sept 1414 folio 266v t/m 268v (A)
------------------------------
Dirck Peter Tielkens van Zeelst, man van Aleijt dochter wijlen Jan van der Raffendonck, Jan Roef Borkot man van Margriet dochter van Dirck en Aleijt

 

10-1413 / 9-1414 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1188 periode okt 1413 - sept 1414 folio 491v
------------------------------
Goijart Michiel Beltkens van den Velde, man van Katelijn Dirck Peter Tielkens van Zeelst, Goijart Jan Rademaker

 

10-1416 / 9-1417 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1190 periode okt 1416 - sept 1417 folio 6v
------------------------------
Jan Dircksz van Kreijel, Peter Ghorter, Henrick Moeren van Vessem

 

10-1416 / 9-1417 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1190 periode okt 1416 - sept 1417 folio 25v
------------------------------
Henrick zoon wijlen Jan Dircx soen van Vessem, Jan en Art zoons wijlen Jan zoon wijlen Art van der Hoeven

 

10-1416 / 9-1417 De windmolen in Strathen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1190 periode okt 1416 - sept 1417 folio 199r, 199v
------------------------------
(de windmolen in Strathen)

Henrick IJden Luijkenssoen man van Aleijt, Andries zoon wijlen Claes Molders, Claes Gerits van der Lulsdonc, Goijart van Zeelst.

 

18-06-1417 De windmolen in Strathen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1190 periode okt 1416 - sept 1417 folio 199r, 199v (Bron: Henk van Hout (Oirschot))
------------------------------
(de windmolen in Strathen)

Henrick IJden Luijkenssoen, man van Aleijt, heeft de wind in de windmolen te Straten, die eertijds van wijlen Jan Mulder was, en nu van Hendrik, welke wind Jan Mulder van Alard van Os, rentmeester van de hertog van Brabant, voor een erfrente van 2 florijnen had verkregen, erfelijk overgedragen aan Nicolaas, zoon van Gerard van der Lulsdonc.

Nicolaas heeft erfelijk overgedragen aan Godfried van Zeelst op dezelfde dag.

Jan, zoon van wijlen Robbert [Bo]rkers heeft zijn blijkende penningen laten zien en afstand gedaan.

Genoemde Hendrik heeft zijn hele deel en al zijn recht in de windmolen en de aanhorigheden, dat hij verkregen had van Andries, zoon van wijlen Nicolaas Mulder, erfelijk overgedragen aan Nicolaas, zoon van wijlen Gerard, op voorwaarde dat hij eerst een erfpacht betaalt van 11 en een halve mud rogge en een lijfrente van 2 mud rogge aan Servaas van Os, rotifex, en een erfcijns van 2 en een halve mud gouden penningen aan Arnoud Heymzn. van Vught uit de erfgoederen van wijlen Nicolaas Mulder. (Transcriptie Geertrui van Synghel: 18 juni 1417)

 

21-12-1420 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 periode okt 1420 - sept 1421 folio 21r (A)
------------------------------
Aert die Joncker natuurlijke zoon wijlen Art die Joncker, Jordaen zoon wijlen Art die Joncker, Art Molner natuurlijke zoon wijlen Heer Art Molner, Heer Jan den Molner kanunnik in Oirschot, 21 december 1420

 

21-12-1420 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 periode okt 1420 - sept 1421 folio 21r (B)
------------------------------
Art natuurlijke zoon van Heer Jan den Smolner, kanunnik in Oirschot, Liesbeth natuurlijke dochter van Heer Jan Smolners, kanunnik in Oirschot en van Christien dochter wijlen Willem Scoemekers, 21 december 1420

 

10-1420 / 9-1421 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 periode okt 1420 - sept 1421 folio 126v (A)
------------------------------
Art Bac (zoon van wijlen Henrick Bac van Bergeijcke) man van Yda dochter wijlen Jan Luerincs van Strathen, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, Jan en Jacob (onmondig) zoon van Art Bac en Yda

 

7-2-1421 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 periode okt 1420 - sept 1421 folio 291v
------------------------------
(Eertbruggen)

Gielis Boijen zoon wijlen Henrick, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, 7 februari 1421

 

15-2-1422 "die Hoeve te Lulsdonc" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1193 periode okt 1421 - sept 1422 folio 316
------------------------------
Vermelding van 'die hoeve te Lulsdonc' onder Oirschot.

 

6-6-1422 "die Hoeve te Lulsdonc" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 periode okt 1421 - sept 1422 folio 316r
------------------------------
("die hoeve te Lulsdonc")

Jan van Vlierden zoon wijlen Daniel, Wouter van den Nuwenhuijs, Jacop Lippensoen van Heirsel

(zie ook Deurne) 6 juni 1422

 

4-7-1422 De windmolen in Strathen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 periode okt 1421 - sept 1422 folio 495r
------------------------------
(Strathen "de windmolen")

Henrick zoon wijlen Gijsbert van den Broec, Claes Gerits van der Lulsdonc, 4 juli 1422

 

8-8-1422 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1192 periode okt 1421 - sept 1422 folio 521v
------------------------------
Willem zoon wijlen Jan Borchmans, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, wijlen Jan van der Raffendonck, 8 augustus 1422

 

24 september 1423 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1193 periode okt 1422 - sept 1423 folio 226v
------------------------------
Lambert zoon wijlen Jan Huesden, man van Mechtel dochter wijlen Wouter van Audenhoven, Willem van Oudenhoven zoon wijlen Wouter, Willem zoon wijlen Jacob van Heerzel, Willem zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, 24 september 1423

 

10-1423 / 9-1424 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 36v (A)
------------------------------
(heerdgang van de Kerkhof)

Ansem zoon wijlen Jan Hannensz., man van Hadewig (?), Peter zoon van Jan zoon wijlen Jan Hannensoen, Jordaen natuurlijke zoon wijlen Daniel Heren Henrick (schoonzoon van Ansem), wijlen  Heer Jan Smolners, Aert Gerit sWevers

 

10-1423 / 9-1424 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 109r (A)
------------------------------
Willem zoon wijlen Jan Borchmans man van Hadewig dochter wijlen Jan van der Raffendonc, Mr. Henrick van Vlierden, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, Aleit dochter wijlen Gerit van den Velde, erfgenamen Aert Vogel van Vucht

 

26-7-1424 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 122r
------------------------------
Laureijns van den Woude Aertsz, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens soen van Zeelst, (met loscondities bij not. acte) 26 juni 1424

 

26-7-1424 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 122r
------------------------------
Dirck zoon van wijlen Peter Tielkens en van Aleijt dochter van Jan van der Raffendonck, Mr. Henrick van Vlierden, 26 juni 1424

 

10-1423 / 9-1424 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 135r, 135v (B)
------------------------------
Jan Smolners man van Liesbeth, Heilwig dochter wijlen Jan Smolners van Strathen en haar zoon Jan en Aert, Gerard Grietens van Beerze

 

10-1423 / 9-1424 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 135v (D)
------------------------------
Henrick Wouters soen van den Loecke en zijn broer Gevaert zoons van wijlen Wouter en van Aleit, Claes die Molner

19-3-1423 Heerdgang van Strathen "de windmolen" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 14v
------------------------------
(heerdgang van Strathen “windmolen van wijlen Jan die Molner zoon wijlen Aert sLijnwaters”)

Claes zoon wijlen Gerit van der Lulsdonc, Goijaert Jacop Keijmps, Goijaert van Zeelst, Willem van Dormale, (met loscondities bij not. acte) 19 maart 1423

 

10-1422 / 9-1423 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1193 periode okt 1422 - sept 1423 folio 211r
------------------------------
(Straten "de windmolen")
1/18e deel in de windmolen van Willem die Cort
zie Best en Wetten, 22 juni 1423

22-6-1423 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1193 periode okt 1422 - sept 1423 folio 212r
------------------------------
(heerdgang van den Kerkhof)

Claes Geritsz van der Lulsdonc, Willem natuurlijke zoon wijlen Heer Jan Achtscillijncs, 22 juniar 1423

 

10-1423 / 9-1424 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 270r
------------------------------
(Hedel, ¨Oettendonc¨)

Heijmerick zoon wijlen Gielis Zegherssoen van Oijrschot, Dirck zoon wijlen Peter Tijelkens van Zeelst, (losbaar) 16 december 1423

 

5-1-1424 "die Diepenbeemd" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 31r (C)
------------------------------
("die Diepenbeemd")

Wijlen Henrick Cluijstermans, Claes Gerartsz van der Lulsdonc, Dirck zoon wijlen Jan Henrix van Aerle, Jan zoon wijlen Henrick Knapen, 5 januari 1424

 

10-1423 / 9-1424 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 99r, 99v (B)
------------------------------
Luppert van Heerzel, Willem natuurlijke zoon van Heer Philip van Geldrop, Liesbeth weduwe van Marsel des Ridders, (Aert natuurlijke zoon wijlen Heer Jan die Molner, vroeger kanunnik in Oirscot), 28 april 1424

 

10-1423 / 9-1424 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 135r, 135v (B)
------------------------------
Jan Smolners man van Liesbeth, Heilwig dochter wijlen Jan Smolners van Strathen en haar zoon Jan en Aert, Gerard Grietens van Beerze

 

10-1423 / 9-1424 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1194 periode okt 1423 - sept 1424 folio 135v (D)
------------------------------
Henrick Wouters soen van den Loecke en zijn broer Gevaert zoons van wijlen Wouter en van Aleit, Claes die Molner

 

30-10-1424 Herdgang van Strathen "de windmolen" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 periode okt 1424 - sept 1425 folio 62v
------------------------------
(herdgang van Strathen “de windmolen”)

Claes zoon van Gerit van der Lulsdonc, Daniel van der Notelen zoon wijlen Jan Ennekens van Zon, (niet gepasseerde acte) 30 october 1424

 

10-1424 / 9-1425 De molen van Strathen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 periode okt 1424 - sept 1425 folio 99v (zie ook 20-4-1425)
------------------------------
(de molen van Strathen)

Goijaert van Zeelst, Claes zoon wijlen Gerit van der Lulsdonc, Jan Eessens

 

20-4-1425 De molen van Strathen - Afstand van erpacht (Schepenoorkonde van 's-Hertogenbosch (Uit: Oorkonden van Best en Oirschot vanaf de 14e eeuw) > Origineel is in het Latijn geschreven
------------------------------
(de molen van Strathen)

Transcriptie: (bron: Campinia, 8e jaargang, april 1978, nr. 29, blz.18 en 19)

Godefridus van Zeelst en Nycolaus, zoon van Gerardus van der Lulsdonc, hebben ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest van Oirschot, afstand gedaan van een erfpacht van 2 lopen rogge en 1 1/2 lopen gerst, welke erfpacht Johannes Eessen uit de windmolen te Strathen schuldig was en die de Tafel van de Heilige Geest van Johannes van Eessen heeft overgenomen.

 

10-1424 / 9-1425 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 periode okt 1424 - sept 1425 folio 185v (B)
------------------------------
Henrick zoon van wijlen Jan Molner van Strathen en van Liesbeth, wijlen Peter Tielkens van Zeelst, Jan Gebackeman, Jan van Zuissich

 

25-1-1425 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 periode okt 1424 - sept 1425 folio 35r
------------------------------
(een geloect bij de molen van Straten)

Dirck Willem sWerlaers van Straten, Gerit Giselleerssoen van Beerze, Jan Dirck sWevers soen, Andries wijlen Claes Molners soen van Straten, 25 januari 1425

 

11-3-1425 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 periode okt 1424 - sept 1425 folio 88v
------------------------------
(ter Noetelen)

Gerit Jan Hennenssoen, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, Heilwig dochter wijlen Jan Tijmmermans van Bladel, 11 maart 1425

 

19-4-1425 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 periode okt 1424 - sept 1425 folio 185v (A)
------------------------------
(Strathen)

Kathelijn dochter wijlen Peter Tielkens van Zeelst, Jan Jansz Smeeds t.b.v. van de Heilige Geest in Oirscot, Heilige Geest meester in Oirscot, 19 april 1425 (2 acten)

 

26-4-1425 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1195 periode okt 1424 - sept 1425 folio 101r
------------------------------
(heerdgang van Hedel “t guet ter Raffendonc”)

Mr. Henrick van Vlierden zoon wijlen Daniel, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, Willem die Haen, (met loscondities bij not. acte) 26 april 1425

 

10-1425 / 9-1426 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1197 periode okt 1425 - sept 1426 folio 97r
------------------------------
Aert Henrix des Molnerss man van Eva dochter van wijlen Henrick Bloys en van Geertruid Jan van Beerze, Jan die Rademeker overleden, Henrick Roelofs van der Meijen

 

10-1425 / 9-1426 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1197 periode okt 1425 - sept 1426 folio 19v
------------------------------
Gerit Geritss van der Lulsdonc, Goijart van Zeelst

 

10-1425 / 9-1426 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1197 periode okt 1425 - sept 1426 folio 131r, 131v
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonc, Willem Jan Will Neven en zijn zuster en broer Goijart en Aleit, Claes Molners (overleden) zoon wijlen Jan die Molner bezat de windmolen van Strathen, Goijart van Zeelst (folio 131v)

 

15-6-1426 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1197 periode okt 1425 - sept 1426 folio 161r
------------------------------
(in de pastorie van Eertbruggen)
Willem zoon wijlen Aert van den Braken en zijn broer Lippert (?), Aert zoon wijlen Henrick Smolnersz van Strathen, Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstenss van Heerbeke,

pacht uit ’t Hulsthaer
Jan zoon van Willem van Audenhoven, 15 juni 1426

10-1426 / 9-1427 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1196 periode okt 1426 - sept 1427 folio 77r
------------------------------
Aert zoon wijlen Henrick des Molners en Eef dochter wijlen Henrick Bloys, Wijlen Jan die Rademeker

 

10-1426 / 9-1427 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1196 periode okt 1426 - sept 1427 folio 87r
------------------------------
Jan die Smijt van Hedel,
wijlen Aert die Molner, Willem van Heerzel, Jan die Langhanscoemeker

10-1427 / 9-1428 Pacht uit windmolen van Strathen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1198 periode okt 1427 - sept 1428 folio 61r
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonc, Aelbert Jorden Aelbrechss, Jan Henrick Knapen, Dirck Dirck sMolners van Stipdonc (pacht uit de windmolen van Strathen), Jan Stijnen zoon van Dirck sWevers

 

10-1427 / 9-1428 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1198 periode okt 1427 - sept 1428 folio 193v
------------------------------
Peter zoon wijlen Aert Peter Corstiaenss, Willem zoon van Lodewijch Neve, Gerit Gerits van der Lulsdonc

 

21-4-1428 Verkoop windmolen van Strathen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1198 periode okt 1427 - sept 1428 folio 60v
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonck heeft opgedragen aan Dirck zoon wijlen Dirck die Molner van Stipdonc ’t deel van Henrick Yde Luijkens man van Aleit Claes Molners in de windmolen van Strathen (Claes had dat deel verkregen van Henrick),

Goijart van Zeelst doet afstand, 21 april 1428

 

24-8-1429 Verkoop van de windmolen van Strathen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1199 periode okt 1428 - sept 1429 folio 123r
------------------------------
Dirck zoon wijlen Dirck sMoelners van Spoerdonc (wrsch. Stipdonk, JT) heeft opgedragen aan Corstiaen Mathijs Hoesen zijn deel (vroeger van Henrick Yden Luijkenszoen man van Aleyt Claes Moelners) in de windmolen van Strathen (Dirck had dat deel verkregen van Claes Geritss van der Lulsdonc) 24 augustus 1429

 

10-1428 / 9-1429 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1199 periode okt 1428 - sept 1429 folio 230v
------------------------------
Gerit Henrix van Scerpenberch, Wouter Coman man van Heilwich Henrix van Scerpenberch, Peter Aert Korstiaenss, Jan Geritss van der Lulsdonck

 

10-1428 / 9-1429 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1199 periode okt 1428 - sept 1429 folio 244r
------------------------------
Claes Gerritss van der Lulsdonck, Jacop van Uden zoon wijlen Engbert Ludinc van Uden, man van Marie dochter wijlen Roelof van der Haghen

 

10-1428 / 9-1429 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1199 periode okt 1428 - sept 1429 folio 315r (Is deze Heer Jan die Molner dezelfde persoon als Heer Jan Claeus Gerits van der Lulsdonck?)
------------------------------
Aert die Molner natuurlijke zoon wijlen Heer Jan die Molner, Yda weduwe van Henrick Gestken van Erpe

 

10-1428 / 9-1429 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1199 periode okt 1428 - sept 1429 folio 326v
------------------------------
Peter Aert Peter Korstiaenss, Mechtelt dochter wijlen Jacop van den Water, Jacop en Lijsbeth kinderen van wijlen Jacop van den Water, Jacop zoon wijlen Peter Jacops vanden Water, Jan Geritss van der Lulsdonck, Gerit Geritss van der Lulsdonck

 

10-1428 / 9-1429 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1199 periode okt 1428 - sept 1429 folio 334v
------------------------------
Luppert zoon Jan Luppen (broer van Goijart en Hadewijch) en schoonbroer van Henrick Truden man van Kathelijn dochter van wijlen Jan Luppen, Claes Gerits van der Lulsdonck, Jacop Keijmp

 

10-1428 / 9-1429 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1199 periode okt 1428 - sept 1429 folio 345v
------------------------------
Aert die Molner zoon wijlen Henrick Smolners man van Eva dochter wijlen Henrick Bloys, Goossen Dirck Goeswijnss man van Margriet Boets natuurlijke dochter van Mr. Lodewijch Boet

23-4-1429 Overdracht van huis, hof en gronden (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 2523 Charter A-338
------------------------------
1429.04.23 Oirschot
Ghegheven in 't jaer als men screef van der gheboerten ons Heren dusent vierhondert twentich en de neghen op ten driendetwentichsten dach in aprili.
Schepenen van Oirschot oorkonden, dat
Arnt Henricszoon Smollers van Straten aan Jan natuurlijke zoon van
Goedevaert van den Meerven met schepenakten heeft overgedragen:
1. huis, hof en aanstede onder Eerdbruggen, dat vroeger van Wouter Erkenwas, belendende percelen: de kinderen van Arnt van den Loect en de gemeynt,
2. ´t daaraan gelegen "der Hennen erve", belendende percelen: de kinderen van den Loect en een openbare steeg,
3. de Sensmansbeempt onder Notel, belendende percelen: de kinderen van Lip en de gemeynt.
Deze goederen had Heylwigh Arnts moeder geërfd van haar neef Wouter Erken en Arnt had ze verkregen van zijn moeder en de andere erfgenamen van Wouter Erken.
Het uithangend schepenzegel is beschadigd.
In plica: Crom et Henricus. Solvit mihi.
Origineel: Inv.nr. 2523. Charter A-338.
-----------------------------------------------------------

(2523)
Akte voor schepenen van Oirschot, waarbij
Arnt Henricszoon Smollers van Straten aan Jan natuurlijke zoon van Goedevaert van den Meerven overdraagt huis, hof en gronden onder Eerdbruggen en Notel,
1429 1 charter

 

10-1429 / 9-1430 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1200 periode okt 1429 - sept 1430 folio 32v
------------------------------
Willem Henrix Vos, Aert Henrick Molners, Goossen Dirck Goeswijnss van Oirscot man van Margriet natuurlijke dochter van Mr. Lodewijch Boet

 

10-1429 / 9-1430 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1200 periode okt 1429 - sept 1430 folio 130r
------------------------------
Aert Henrick Smolnerss van Strathen man van Eva Henrick Bloys, Jan van Doringen die Teschmeker man van Aleijt

 

10-1429 / 9-1430 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1200 periode okt 1429 - sept 1430 folio 223r
------------------------------
Aert zoon wijlen Henrick die Molner van Strathen, man van Eva dochter wijlen Henrick Bloys, Claes Geritss van der Lulsdonck, Aert Jordenss van der Braken

 

10-1429 / 9-1430 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1200 periode okt 1429 - sept 1430 folio 33r
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonc, Margriet van Heerzel dochter wijlen Willem, Adriana dochter wijlen Henrick van Rysingen, Yda weduwe van Henrick van Rysingen

 

10-1429 / 9-1430 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1200 periode okt 1429 - sept 1430 folio 223r
------------------------------
Aert zoon wijlen Henrick die Molner van Strathen, man van Eva dochter wijlen Henrick Bloys, Claes Geritss van der Lulsdonck, Aert Jordenss van der Braken

 

10-1429 / 9-1430 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1200 periode okt 1429 - sept 1430 folio 259r
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonck, Jan van Uden zoon wijlen Engbert Ludinc van Uden, man van Foyssa dochter van Otto van Deyl

 

10-1430 / 9-1431 Windmolen van Straten (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1201 periode okt 1430 - sept 1431 folio 167r
------------------------------
Corstiaen Mathijs Hoze, bezit de windmolen van Strathen, Henrick Henrix van den Velde

 

10-1431 / 9-1432 Windmolen van Straten (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1202 periode okt 1431 - sept 1432 folio 79r
------------------------------
Claes Moelner van Straten (bezat de windmolen van Straten), Mr. Aert Buck, chirurgijn

 

10-1430 / 9-1431 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1201 periode okt 1430 - sept 1431 folio 62r
------------------------------
Dirck Dirck Smolnerss van Stipdonc, Claes Geritss van der Lulsdonc, Corstiaen Mathijs Hoezen

 

10-1430 / 9-1431 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1201 periode okt 1430 - sept 1431 folio 62v  
------------------------------
Peter Ghijb Broenen man van Heilwich dochter van wijlen Claes die Molner, Andries die Becker, Jan Henrick Vroemans

 

10-1430 / 9-1431 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1201 periode okt 1430 - sept 1431 folio 155v
------------------------------
Willem Willemss van den Dijck, Robbert Robbertss Zantacker van Meuwen, Claes Geritss van der Lulsdonck

 

10-1431 / 9-1432 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1202 periode okt 1431 - sept 1432 folio 8v
------------------------------
Dirck Herman Smolnerss van Spoerdonck, Henrick van Bugusbeke van Essche, Gerit Gerits van der Lulsdonck, Jan zoon van Dirck Herman Smolders van Spoerdonc

 

10-1431 / 9-1432 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1202 periode okt 1431 - sept 1432 folio 233v
------------------------------
Zacheus die Rover zoon wijlen Heer Jan die Rover, man van Jonkvrouw Kathelijn Kuijst (weduwe van Claes Wijnmans), Peter Corstiaenss van der Lulsdonck, Claes (overleden) zoon wijlen Willem Wijnmans, Aert van der Braken

 

10-1431 / 9-1432 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1202 periode okt 1431 - sept 1432 folio 286v
------------------------------
Claes Gerits van der Lulsdonc, Heijmerick en Henrick zoons van Daniel natuurlijke zoons wijlen Daniel Cromme, Lodewijch Lodewijchss die Nenne

 

10-1432 / 9-1433 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot, Wippenhout) Inv 1203 periode okt 1432 - sept 1433 folio 67r
------------------------------
Jan van den Rode, Claes Geritss van der Lulsdonck

 

10-1432 / 9-1433 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1203 periode okt 1432 - sept 1433 folio 267v
------------------------------
Corstiaen Mathijs Hoesens heeft opgedragen aan Dirck Dirck Molners van Stipdonc het deel van Henrick zoon van Yda Luijkens man van Aleyt Claes Molners in de windmolen van Strathen. Corstiaen had dat deel verkregen van Dirck Dirck Molners van Stipdonc, 27 juli 1433

 

2-9-1433 Overdracht aandeel in nalatenschap (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 2526 Charter A-347
------------------------------
1433.09.02 Oirschot
Ghegheven in't jaer ons Heren gheboirt dusent vierhondert dertich en de drie opten anderen dach in septembri.
Schepenen van Oirschot oorkonden, dat Heylwych weduwe van Henric Smollers aan Jan natuurlijke zoon van
Godevart van den Meervenne en van Juete Erken heeft overgedragen haar aandeel in de nalatenschap van haar neef Wouter Erken.
Het uithangend schepenzegel is voor een groot deel verloren gegaan.
In plica: Dyc Herebeec (? lezing onzeker).
Solvit mihi xpl. et scabinis x pl. et o ? .....
Origineel: Inv.nr. 2526. Charter A-347
------------------------------------------------------------

(2526)
Akte voor schepenen van Oirschot, waarbij
Heijlwick, weduwe van Henric Smollers, aan Jan, natuurlijke zoon van Godevart van den Meervenne en van Juete Erken overdraagt haar aandeel in de nalatenschap van haar neef Wouter Erken,
1433 1 charter

 

10-1433 / 9-1434 Bezit van huis, erf, hof en aangelag (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1204 periode okt 1433 - sept 1434 folio 37r
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonc, bezit een huis, erf, hof en aangelag in Notelen

 

10-1433 / 9-1434 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1204 periode okt 1433 - sept 1434 folio 46r
------------------------------
Rutger Janss van der Ameijen, Aert Michiel van Tshoerts, Dirck Aert Ydensoen van Meijelsfoirt, Goossen Willem Eelkens

 

10-1433 / 9-1434 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1204 periode okt 1433 - sept 1434 folio 175r
------------------------------
Goossen zoon wijlen Willem Eelkens van der Ameijden, Henrick Bieken zoon wijlen Willem Eelkenss

10-1433 / 9-1434 Bezit van huis en aangelag "ter Lulsdonc" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1204 periode okt 1433 - sept 1434 folio 178v
------------------------------
Willem Henrix van Audenhoven, bezit een huis en aangelag "ter Lulsdonc", Kathelijn dochter wijlen Henrick van Kersp van Dommelen, Margriet natuurlijke dochter van Mr. Henrick van Vlierden en van Kathelijn voornoemd

 

10-1433 / 9-1434 Windmolen van Strathen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1204 periode okt 1433 - sept 1434 folio 230r
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonck, Dirck zoon wijlen Dirck die Molner van Stipdonc (bezat de windmolen van Strathen), Jan Kanapart

 

10-1436 / 9-1437 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1207 periode okt 1436 - sept 1437 folio 60v
------------------------------
Jan natuurlijke zoon wijlen Willem natuurlijke zoon wijlen Heer Jan Achtscillincs, Claes Geritss van der Lulsdonc, Aert natuurlijke zoon wijlen Mathijs Heer Ansemss

 

10-1436 / 9-1437 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1207 periode okt 1436 - sept 1437 folio 259v
------------------------------
Goedstu Wouter Eessen, Dirck (overleden) zoon Wouter Eessen, Goossen Willem Eelkens, Dirck Aert Ydensoen, Jorden Goijart Beckers

 

10-1437 / 9-1438 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1208 periode okt 1437 - sept 1438 folio 37r
------------------------------
Henrick Corstiaen des Volres alias Sbleserszoon, Henrick Zeberts man van Beel natuurlijke dochter van heer Jan Oem, kapitteldeken in Oirscot, Robbert van den Zandacker, Gerit van der Lulsdonc

 

10-1437 / 9-1438 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1208 periode okt 1437 - sept 1438 folio 280r
------------------------------
Art Gerit sWevers, Heer Jan Smolners, Jan Dirx die Wyt, de natuurlijke kinderen van Gielis die Kremer van Straten en van Ermgart dochter wijlen Jan van Desschel

10-1438 / 9-1439 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1208 periode okt 1438 - sept 1439 folio 107r
------------------------------
Roelof Roefss, Aert die Molneer natuurlijke zoon wijlen Heer Jan die Molneer, Yda weduwe van Henrick Ghestken van Erpe

 

10-1438 / 9-1439 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1209 periode okt 1438 - sept 1439 folio 172v
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonc, Margriet van Heerzel, Adriana Henrick van Rysingen vrouw van Willem van den Hezeacker

 

10-1438 / 9-1439 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot, Wippenhout) Inv 1209 periode okt 1438 - sept 1439 folio 371r
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonc, Jan Geritss van der Lulsdonc, Jan van den Rode, Mr. Goijart van Rode

 

10-1439 / 9-1440 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1210 periode okt 1439 - sept 1440 folio 147r
------------------------------
Aert zoon wijlen Michiel die Steenmetser, Dirck zoon wijlen Goijaert Mathijs die Bruijn, Claes die Molner zoon wijlen Jan die Molner van Strathen, Peter van den Loect, Jut van den Loect

 

10-1439 / 9-1440 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1210 periode okt 1439 - sept 1440 folio 191v
------------------------------
Lambert Eliass van den Venne man van Mechtelt Luppert Bierkens, Wouter Henrix van der Capellen, Goossen zoon van wijlen Mechtelt Maes van Eijndhoven, Andries zoon wijlen Claes die Molneer

10-1441 / 9-1442 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1212 periode okt 1441 - sept 1442 folio 61v
------------------------------
Gerit Janss van der Lulsdonc, Goijart zoon wijlen Gerit van der Lulsdonc, Jan van Audenhoven, Beatrijs dochter wijlen Goijart van Cobbeke


10-1441 / 9-1442 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1212 periode okt 1441 - sept 1442 folio 61v
------------------------------
Gerit zoon wijlen Gerit van der Lulsdonk, de kinderen van Goijart van Zeelst

 

10-1441 / 9-1442 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1212 periode okt 1441 - sept 1442 folio 186v
------------------------------
Gielis en Rutger zoons van Jan Rutger Gielensoen, Andries die Molneer, Dirck Gieliss van Strathen

 

10-1442 / 9-1443 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1213 periode okt 1442 - sept 1443 folio 159v
------------------------------
Gerit en Henrick zoons van wijlen Claes Geritss van der Lulsdonck, Luppert Jan Luppen, broer van Goijart en Hadewijch, Henrick Truden

 

10-1442 / 9-1443 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1213 periode okt 1442 - sept 1443 folio 159v
------------------------------
Gerit Gerits van der Lulsdonck, Heer Jan van der Lulsdonck

 

10-1442 / 9-1443 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1213 periode okt 1442 - sept 1443 folio 221r
------------------------------
Wouter die Cuper van Spoerdonc zoon wijlen Wouter die Cuper, Gerit Gerits van der Lulsdonck, Wouter Jan sWeverss

 

10-1443 / 9-1444 Genoemde personen (Bossche Protocol (Best) Inv 1213 periode okt 1443 - sept 1444 folio 132r, 132v
------------------------------
Aert natuurlijke zoon wijlen Heer Jan Mollers, priester, weduwnaar van Aleijt dochter wijlen Roelof Gertrudensoen en zijn dochter Margriet (folio 132v)

 

10-1443 / 9-1444 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1214 periode okt 1443 - sept 1444 folio 140r
------------------------------
Gerit Geritss van der Lulsdonck, Goijart Geritss van der Lulsdonck

 

10-1444 / 9-1445 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1215 periode okt 1444 - sept 1445 folio 227r
------------------------------
Gerit Geritss van den Lulsdonck, Gerit, Henrick, Claes, Heer Jan priester, zoons van wijlen Claes Geritss van der Lulsdonck, Luppert Jan Luppen, broer van Goijart en Hadewijch

 

10-1444 / 9-1445 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1215 periode okt 1444 - sept 1445 folio 144v
------------------------------
Aert van Brede man van Belia dochter wijlen Goijart van Zeelst, Jan van Audenhoven, Beatrijs dochter wijlen Goijart van Cobbeke, Gerit zoon wijlen Jan Heijl Ghenensoen

 


10-1445 / 9-1446 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1216 periode okt 1445 - sept 1446 folio 2v
------------------------------
Aert Gerit Vos, Mathijs Henrick sBlesers, Jan Geritss van der Lulsdonck

 

18-6-1446 Verkoop van beemd (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1216 periode okt 1445 - sept 1446 folio 91r
------------------------------
Jan Geritss van der Lulsdonc verkoopt aan het klooster van Tongerloe 1/4e deel in 1 buunder beemd in Wippenhout tussen ’t erf "dAchtbuenre" (van Tongerloe) en ’t erf Onser Vrouwe Broec van Oesterwijck en strekkende tot de Bloeysbeempt, 18 juni 1446

 

10-1445 / 9-1446 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1216 periode okt 1445 - sept 1446 folio 106v
------------------------------
Jan Geritss van der Lulsdonc, Henrick Lodewijh Snennen, Gerit Geritss van der Lulsdonc

 

10-1445 / 9-1446 Genoemde personen (Bossche Protocol (Best) Inv 1216 periode okt 1445 - sept 1446 folio 118r
------------------------------
Henrick van der Capellen zoon wijlen Hubrecht, Margriet dochter van Aert natuurlijke zoon wijlen Heer Jan Mollers, priester, Jan Willemss van Ouden

 

10-1445 / 9-1446 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1216 periode okt 1445 - sept 1446 folio 225r
------------------------------
Jan Wouter Neven man van Engel Geritss van der Lusdonck, Gerit Geritss van der Lulsdonck, Gerit Wouter Neven

 

10-1445 / 9-1446 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1216 periode okt 1445 - sept 1446 folio 240r
------------------------------
Heer Jan priester, Gerit, Henrick en Claes zoons van wijlen Claes Gerits van der Lulsdonck en van Kathelijn, Margriet dochter wijlen Heer Lodewijch Boet, kanunnik in Oirscot

 

10-1446 / 9-1447 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1217 periode okt 1446 - sept 1447 folio 20v en 21r
------------------------------
Claes zoon wijlen Claes Geritss van der Lulsdonck, Peter Lodewijch Nennen soen, Heer Jan priester zoon wijlen Claes Geritss van der Lulsdonck (folio 21r)

 

10-1447 / 9-1448 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1218 periode okt 1447 - sept 1448 folio 86r
------------------------------
Gielis die Cremer van Strathen en zijn zoon Gielis, Andries Claess die Molner, Dirck Gijb Hoppenbrouwer, Jan Rutger Gielen man van Mechtelt Gielis die Cremer


10-1447 / 9-1448 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1218 periode okt 1447 - sept 1448 folio 115r en 115v
------------------------------
Willem Jan Knapen, Gerit Geritss van der Lulsdonck, Jan Henrick Lippensoen van den Scoet (folio 115v), Heer Jan zoon van Jan Roelofss van der Ameijen, priester

 

10-1448 / 9-1449 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1219 periode okt 1448 - sept 1449 folio 223v en 224r
------------------------------
Gerit Aert Vos, Henrick Geritss van der Lulsdonck en zijn broers Gerit en Jan (folio 224r)

 

10-1449 / 9-1450 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1220 periode okt 1449 - sept 1450 folio 13v
------------------------------
Gerit Geritss van der Lulsdonck, Dirck Neve zoon van Jan van Ellair, Henrick Reijnerss

 

10-1450 / 9-1451 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1221 periode okt 1450 - sept 1451 folio 52v
------------------------------
Claes Claes Geritss van der Lulsdonck, Peter Lodewijch Nennen

 

10-1450 / 9-1451 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1221 periode okt 1450 - sept 1451 folio 279r
------------------------------
Gerit Geritss van der Lulsdonck, Amijs Jan Luijten soen, Jan en Henrick zoons van wijlen Michiel Jan Michielss van Strathen

 

10-1450 / 9-1451 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1221 periode okt 1450 - sept 1451 folio 335r
------------------------------
Henrick Lodewijch Nenen en zijn zoon Marten, Jan Geritss van der Lulsdonck

 

10-1451 / 9-1452 Pacht uit het goed "Lulsdonck" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1222 periode okt 1451 - sept 1452 folio 39v
------------------------------
Pacht uit ‘t goed "Lulsdonck" in Spoerdonc

 

27-11-1453 Achterstallige vordering (RA Oirschot Inv 123a folio P138-r)
------------------------------
Vidimus voor Peter Daniels (Riemslegers, JT) en zijn erfgenamen. (Zie hierna, JT.)  

Schepenen  verklaren hierbij plechtig dat we een schepenbrief  van Oirschot hebben gezien voorzien van de gemeenschappelijke schependomszegel nog geheel intact met de volgende inhoud :

Wij, Jan Wouter Bruijsten, Geerlick van de Melcroth, Jan Gerards van de Lulsdonk, Diederik de Hoppenbrouwer, Rutger Goessens van Oudenhoven, Willem van der Heijden en Willem van de Borgakker, schepenen van Oirschot verklaren dat voor ons is verschenen Peter Daniel Riemslegers en heeft zijn achterstallige vordering  aangetoond met een schepenbrief van Oirschot inzake een kapitaal van 100 gouden rijders, die zijn vader Daniel aan hem had beloofd op onderpand van diens huwelijkse bezit, welke schepenbrief is d.d. 29 maart 1451. Daarop hebben wij op aanwijzing van de heer, bij vonnis bepaald dat Peter zijn vordering op het onderpand mag verhalen, zijnde een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Margriet Beijs, Jan Balious, Ansem van Liefveld, Jan Wouter Sgreven, Goijaert Roestenbergs, Willem van Geldrop, de Vrijthof. Nog betreft het een eeuwsel gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Margriet Boots, Henrick Timmermans, de Lerpt, het erf van het gasthuis van Oirschot. Nog betreft het een stuk land ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Steven Leemans, de gemeenschappelijke weg, het erf van het gasthuis van Oirschot. Genoemde Peter heeft de uitwinning voortgezet en er is aan alle voorschriften voldaan. Daarna is het bezit verkocht aan Dirck van Ellaer en in het vonnis is bepaald dat de koop een ´weer´zal zijn voor zover wij als schepenen daarover worden gevraagd te beslissen. Datum 27 november 1453.

 

10-1453 / 9-1454 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1224 periode okt 1453 - sept 1454 folio 185r
------------------------------
Claes Claes Geritss van der Lulsdonck, Peter Lodewijch Nennensoen

 

10-1454 / 9-1455 Genoemde personen (Bossche Protocol (Best) Inv 1225 periode okt 1454 - sept 1455 folio 10r
------------------------------
Jan natuurlijke zoon wijlen Heer Henrick Hoechneven, priester, Ghijsbert natuurlijke zoon wijlen Heer Henrick Hoechneven, priester, Andries Claess die Molner van Strathen met N.N.

 

10-1454 / 9-1455 Genoemde personen (Bossche Protocol (Best) Inv 1225 periode okt 1454 - sept 1455 folio 321r
------------------------------
Claes Claes van der Lulsdonck man van Digna dochter van Willem Cost en van Katelijn Henrick Deenkens, Aert Janss van der Oesterbraken man van Kathelijn dochter van Willem Cost en van Kathelijn Henrick Deenkens

 

22-10-1455 't Goed "Lulsdonck" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1226 periode okt 1455 - sept 1456 folio 8v
------------------------------
Willem zoon wijlen Gerit van der Aa zoon wijlen Heer Willem van der Aa, ridder heeft opgedragen aan Roelof Goijartss van Asten een levering van 8 cijnshoenderen op Allerheiligen uit ’t goed “Lulsdonck” . Roelof moest …. ?? die hoenderen leveren, 22 oktober 1455

 

10-1455 / 9-1456 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1226 periode okt 1455 - sept 1456 folio 22v
------------------------------
Jorden die Becker zoon wijlen Goijart die Becker, Henrick en Conegont kinderen van wijlen Aert Smolners zoon wijlen Henrick, St. Monulfus, Gondulfus, Peternel en Dympna-altaar in de Sint Peterskerkin Oerscot

 

29-6-1456 Verkoop van roggepachten (RA Oirschot Inv 122a folio P134-v (10-v) t/m P135-r (11-r))
------------------------------
Schepenen in Oirschot verklaren hierbij plechtig dat we een schepenbrief hebben gelezen voorzien van het schependomszegel nog geheel intact zijnde met de volgende inhoud : “ Wij, Jan Wouter Bruijstens, Geerlic van den Melcroth, Jorden Cleijnael, Rutger Goessens van Oudenhoven, Goeswijn Thomas van Oudenhoven, Jan Gerarts van der Ludsdonk en Henrick van de Venne, verklaren dat voor ons is verschenen Diederick zoon Goeswijn Diederick Neven en verkoopt nu aan Jacop van den Doeren ten behoeve van Margiet dochter van Loijwijch Boots, die een aantal rogpachten die haar eerder waren toegezegd aan haar en haar zoon Diederick. Dat betreft 3 mud rogge per jaar, maat van Oirschot, op onderpand van een perceel genoemd de Raffendonk gelegen in Oirschot herdgang Hedel, nog 3 mud rogge per jaar, maat van Oirschot die men jaarlijks heft op het bezit van Margriet als weduwe van genoemde Lodwewijk Boots, nog 3 mud per jaar zelfde maat die men jaarlijks geheft op onderpand etc. van een huis gelegen in herdgang de Kerkhof, dat nu eigendom is van heer Amelrijck Boots,  nog anderhalf Bosch mudde rogge per jaar die ze heffen van Bartholomeus die Momber, nog 7 lopen rogge per jaar, zelfde maat die jaarlijks wordt betaald op onderpanden van  Robbrecht Sandecker, gelegen in Oirschot zelfde herdgang, nog 11 lopen rogge, maat als hiervoor die men jaarlijks heft van Heijwlich dochter van Wouter van de Capellen, nog 9 lopen rogge per jaar die ze jaarlijkse heffen van Goedstuwen van den Doeren, alles volgens schepenbrieven daarvan. Diederik als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Datum 29 juni 1456” (einde citaat). Getuigen (in 1466) Berse en Rutger Belaerts.

10-1456 / 9-1457 Genoemde persoon (Bossche Protocol (Gemonde) Inv 1227 periode okt 1456 - sept 1457 folio 333v
------------------------------
Gerit van der Lulsdonck

 

10-1456 / 9-1457 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1227 periode okt 1456 - sept 1457 folio 246v
------------------------------
Goossen Willemss die Bruijne, Gerit Geritss van der Lulsdonck

 

10-1458 / 9-1459 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1229 periode okt 1458 - sept 1459 folio 116v
------------------------------
Aert die Molner natuurlijke zoon wijlen Heer Jan die Molner, weduwnaar van Aleit Roeff van Geldrop en zijn dochter Margriet

 

10-1458 / 9-1459 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1229 periode okt 1458 - sept 1459 folio 137v
------------------------------
Heilwich Jan Molners van Straten en haar zoon Jan en Aert, Gerit Jan Heilghenensoen

 

10-1459 / 9-1460 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1230 periode okt 1459 - sept 1460 folio 23v
------------------------------
Adriaen Henrix van den Doeren, kremer, Joost natuurlijke zoon wijlen Aert van Lievendael, Gerit Geritss van der Lulsdonck

 

10-1460 / 9-1461 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1231 periode okt 1460 - sept 1461 folio 5v
------------------------------
Herbert Roelofss van Hees (Heers?) man van Lijsbeth Dirx van der Rijdt, Jan Janss van der Lulsdonc, Heilwich Dirx van der Rijdt

 

10-1460 / 9-1461 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1231 periode okt 1460 - sept 1461 folio 39r
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonck, Peter Lodewijch Nennensoen

 

10-1460 / 9-1461 Hoeve te Lulsdonck (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1231 periode okt 1460 - sept 1461 folio 73r, 73v
------------------------------
Kathelijn Wouter van den Nuwenhuijs weduwe van Peter Willemss van den Scoet en haar zoon Willem, Jan Danielss van Vlierden, bezat de helft van die hoeve te Lulsdonck

 

10-1460 / 9-1461 't Goed "Lulsdonc" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1231 periode okt 1460 - sept 1461 folio 73v
------------------------------
Leunis Wouterss van den Nuwenhuijs, Meeus Willem Janss man van Heilwich Wouter van den Nuwenhuijs, Jacop Luppertss van Heersel, bezat de helft van ’t goed “Lulsdonc”in Spoerdonc

 

10-1460 / 9-1461 Pacht uit de hoeve te Lulsdonc (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1231 periode okt 1460 - sept 1461 folio 112v
------------------------------
Mr. Jan van Asten zoon wijlen Goijart van Myllen, kanunnik te Luik, Kathelijn Willem van der Nuwenhuijs weduwe van Peter Willemss van den Scoet, (pacht uit de hoeve te Lulsdonc)

 

10-1460 / 9-1461 Pachten uit 't goed "Lulsdonc" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1231 periode okt 1460 - sept 1461 folio 112v
------------------------------
Roelof Goijarts had (vroeger) verkregen van Willem zoon wijlen Gerit van der Aa, zoon wijlen Heer Willem van der Aa, ridder, 8 cijnshoenderen pachten uit ’t goed “Lulsdonc”

 

10-1460 / 9-1461 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1231 periode okt 1460 - sept 1461 folio 190r
------------------------------
Daniel van Petershem natuurlijke zoon van wijlen Willem van Petershem, Gerit Geritss van der Lulsdonck, Adriaen van den Doren zoon wijlen Henrick

 

1-6-1463 Verkoop van schepenbrief (RA Oirschot Inv 122a folio ?) (Bron: M.J. Goossens)
------------------------------
Verschenen zijn
Claes Goessen Willem Eelkens en diens broer Laureijs Goessens, en verder Diederick Henrick Simons voor hemzelf optredend en voor Agneesen dochter van Goessen Willem Eeelkens, hun zuster zijnde, en verkopen hierbij met schepenbrieven van Oirschot aan Daniel Daniel Joerdens enaan Jan Bartolomeus Deckers die de helft van een stuk beemd verkocht, genoemd de Smeeds Meije, gelegen onder Ameijden hier, b.p. Diederick Sijkens (?), Peter Agneesen, Heijmerick Gielis Greven (?), het erf van de koper, Rutger Staden (Sraden?, JT), conform schepenbrief van Oirschot. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. Datum 1 juni (eerst dag van de weimaand staat er, JT) 1463, getuigen alle schepenen.

 

2-9-1463 Boedeldeling (RA Oirschot Inv 122a folio 13v t/m 15r - P28v t/m P30r)
------------------------------
Verschenen is hier Jan Maercolfs als man van Aleijt dochter van wijlen Gijsbrecht Goedens, verder Embrecht van Laerhoven als man van Lisbeth dochter van genoemde Gijsbrecht, Michiel Aelbrecht Dircks de jonge als man van Margriet dochter van genoemde Gijsbrecht, verder Jan en Roelof, broers en kinderen van wijlen genoemde Gijsbrecht Goedens en hebben een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze bij de dood van hun vader Gijsbrecht en hun moeder Katalijn hadden geerfd.

Bij deze verdeling krijgt Jan (Maercolfs, JT) een eeuwsel gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de gemeijnte van Oisterwijk, Michiel Aelbrecht Dircks zijnde zijn zwager, Gijsbrecht Lebbens. Verder krijgt hij een stuk land genoemd  het Heijveld, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de gemeijnte van Oisterwijk, de kinderen van Henrick van der Heijden, genoemde Embrecht zijn zwager, Verder krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Roij Rijt,  ter zelfder plaatse al hiervoor gelegen, b.p. het erf van de jonker van Petersheim, Willem van der Heijden en zijn kinderen, de rivier de Aa. Verder krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Tijmerdonk, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de rivier de Aa, Gerart van den Scoet, Jacop Henrick Jacops, Jan Jan Gerarts van der Lulsdonk. Uit de Roij Rijt moet jaarlijks 3 mud rogge worden betaald in Den Bosch te leveren, uit het eeuwsel 6 pond payments, uit de Tijmerdonk een blaspenning per jaar, uit het stuk land genoemd het Heijveld het derde deel van een halve oude grote per jaar.

Genoemde Jan (Gijsbrecht Goedens) krijgt een stuk beemd genoemd de Everaertsbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. het Godshuis van Postel, Willem van der Heijden en zijn kinderen, Dirck Neven, de Zes Bunders daar. Verder krijgt hij het derde deel van een beemd genoemd de Langenbeemd ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de Tijelenbeemd, Willem van der Heijden en zijn kinderen, genoemde Michiel zijn zwager, het erf van zijn broer Rolof waarvan is afgedeeld. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Hove, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Mathijs Ansems, Jan Maercolfs zijn zwager, genoemde Michiel zijn zwager, Aelbrecht Lebbens. Uit dit erfdeel moet hij jaarlijks 7 lopen rogge betalen, Oirschotse maat, aan de H. Geest van Macharen, uit de Everaertsbeemd een mud rogge per jaar, Oirschotse maat, nog 2 pond per jaar aan de heer van Helmond, nog een Philipspenning als chijns aan de heer.

Genoemde Embrecht als echtgenoot krijgt een een stuk land genoemd 't Heijveld gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de gemeijnte van Oisterwijk, Dirck Neven, Jan Maercolfs zijnde zijn zwager. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Gansbraeck, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Heijlwich van den Dijck en haar kinderen, Willem van der Heijden en zijn kinderen, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Henrick van der Heijden. Uit het heiveld moet jaarlijks de twee delen worden betaald van een halve oude grote, nog uit de Gansbraeck een oude grote per jaar.

Bij deze deling krijgt genoemde Rolof een derde deel van een stuk beemd genoemd de Langenbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Dirck Neven, de Teijlenbeemd, Willem van der Heijden en zijn kinderen. Verder krijgt hij het derde deel van een stuk land genoemd de Hove, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen. Nog krijgt hij de helft van een huis, tuin etc,. dat eerder eigendom van Gijsbert Goijaerts was, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p,de gemeenschappelijke straat, Geerlac Willem Snellaars, de kinderen van Willem van der Heijden, Augustijn Lodewijk Nennen en diens dochter. Uit het huis etc. moet hij jaarlijks een mud rogge betalen, Oirschotse maat, nog een halve oude grote als chijns, nog uit het derde deel van de Langenbeemd 7 lopen rogge, Oirschotse maat per jaar aan de H.Geest van Macharen, nog een Philipspenning als grondchijns aan de heer.

Genoemde Michiel als echtgenoot kijgt een derde deel van een beemd genoemd den Langenbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Dirck Neven, Willem van der Heijden en zijn kinderen, genoemde Augustijn en zijn dochter, genoemde Jan zijnde zijn zwager. Verder krijgt hijm de twee delen van een stuk land genoemd de Hove,  ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de gemeijnte van Oisterwijk, Jan Gijsbrechts Goijaerts zijnde zijn zwager, Mathijs Ansems, Jan Maercolfs. Nog krijgt hij de helft van een huis, tuin etc,. dat eerder eigendom van Gijsbert Goijaerts was, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, zoals in het vorige erfdeel al is omschreven. Michiel krijgt dit bezit tegen een pacht van een een mud rogge aan Rolof te betalen, en uit het huis etc. moet hij jaarlijks een mud rogge betalen, Oirschotse maat, nog een halve oude grote als chijns, nog uit het derde deel van de Langenbeemd 7 lopen rogge, Oirschotse maat per jaar aan de H. Geest van Macharen en nog een Philipspenning uit de Langenbeemd als grondchijns.

Ieder van de erfgenamen belooft de lasten op het eigen erfdeel zodanig te betalen dat het erfdeel van de ander daarvoor gevrijwaard blijft. Datum 2 september 1463, getuigen Jan Vos en Mathijs Keijmps.

 

29-1-1464 Verkoop van jaarpacht (RA Oirschot Inv 122a folio P45-v)
------------------------------
Verschenen is Jacop Henrick Jacops van Strijp en verkoopt ( of belooft?, JT) hierbij aan Jan Loeben ten behoeve van diens vrouw Heijlwich dochter van Everaert Loijen een jaarpacht van een half mud rogge, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p.
Jan Gerits van der Lulsdonk, de gemeenschappelijke straat. Jacop belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Als Jan en diens vrouw Heijlwich beiden dood zijn dan versterft de pacht weer op genoemde Jacop of op diens erfgenamen. Datum 29 januari 1464, getuigen Henrick Snepschuet, Dirck en van Onstaden.

Verschenen is genoemde Jan uit de vorige akte als echtgenoot en staat aan Jacop toe dat hij de rogpacht van een half mud altijd mag aflossen binnen nu en 5 jaar tegen betaling van 7 peters, van elk 18 stuivers per stuk. Actum als boven.

 

25 t/m 26-2-1464 Boedeldeling (RA Oirschot Inv 122a folio 37 t/m 42 - P7r t/m P10r) (Dit protocol is niet gedateerd, en ligt tussen de protocollen van 1-1-1464 & 31-12-1464)
------------------------------
Verschenen zijn Jan, Peter, broers en kinderen van wijlen Jan Janssen van der Lulsdonk, verder Henrick Wouters van der Heijen als man van Beatrijs, dochter van genoemde Jan van der Lulsdonk, Corstiaen Hessels van Gemert als man van van Lisbeth, verder Jacop Henrick Jacops van Strijp als man van Katalijn, allen dochters van wijlen genoemde Jan en hebben een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun vader Jan en hun moeder Lisbeth hebben geerfd.

Bij deze deling krijgt Korstiaen drie delen van een stuk beemd gelegen in het Loesche Broek, b.p. de kinderen van Laureijs van der Heijen, Aert van Kampen, de kinderen van Peter van der Hoven, de hoeve van Casselaer. Verder krijgt hij een stuk land genoemd de Crollaert, groot een half lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. mijn eigen erf dat ik gekocht had van Henrick van Dormalen (lijkt wel de secretaris te zijn hier, JT), genoemde Jans van der Lulsdonk waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, Willem Rutgers van Oudenhoven. Verder krijgt hij de helft van een stuk land genoemd dat Cokelet,  ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jacop Henricks, Corstiaen Aerts van der After, het erf van zijn zwager Jan van der Lulsdonk, waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Cuijpers Ecker, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Gerard van Gerwen, de tafel van de H. Geest van Oirschot, de gemeenschappelijke straat, de pad daar genoemd de Hosstad. Verder krijgt hij een stuk land in herdgang de Kerkhof, b.p. Aerts van Kampen, Jan Peters van Spoerdonk, de straat, Rutger Goessens van Oudenhoven. Hieruit jaarlijks 8 lopen rogge te betalen, Oirschotse maat , nog drie delen van een oude grote als grondchijns uit het Loessche Broek, nog een zesde deel van een zesterzaad Oirschotse maat uit de Crollart en nog een half lopenzaad uit de Crollaert, nog 2 en een halve vlaamsch uit de Crollart, nog 3 lopen rogge per jaar uit de Cokelet. De andere erfgenamen doen afstand van dit erfdeel etc.

Bij deze deling krijgt genoemde Jan een vierde deel van het Loesche Broek, b.p. de kinderen van Laureijs van der Heijen, Aert van Kampen, de kinderen van Peter van der Heijen, de heer van Tongerloo. Verder krijgt hij de helft van een stuk land genoemd de Crollart, groot een half lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. b.p. zijn zwager Corstiaen waarvan is afgedeeld, Willem Rutgers van Oudenhoven, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij de helft van een stuk land genoemde de Kokelet, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. genoemde Jacop Henricks, Corstiaen Aerts van der After, zijn zwager Corstiaen waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij de helt van een stuk beemd genoemd de Tijmmerdonk dat eerder eigendom was van zijn vader wijlen Jan van der Lusdonk, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Gerit van de Schoet, de gemeenschappelijke straat, de heer van Tongerloo. Verder krijgt hij de helft van een stuk land genoemd de Bocht, gelegen onder Boterwijk, b.p. Peter Jacops van Esch, Peter Aerts van Ellaer, zijn zwager Jacop Henricks waarvan is afgedeeld, de kerkweg daar. Hieruit te betalen uit de Loesbroek het vierde deel van een oude grote, uit de Crollart het zesde deel van een zesterzaad, nog een half lopen rogge per jaar, nog 2 en een halve vlaams. Uit de Kokelet jaarlijks 3 en een halve vlaams te betalen en 3 lopen rogge per jaar. Uit de Bocht een half lopen gerst per jaar, uit de Timmerdonk nog 2 en een halve oude grote per jaar, nog een oort van 4 stuivers per jaar als grondchijns.

Bij deze deling krijgt Jacop als echtgenoot de helft van een stuk beemd genoemde de Tijmerdonk dat eigendom is van zijn zwager Jan van der Lulsdonk, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Gerit van den Schoet, de gemeenschappelijke straat. de heer van Tongerloo. Verder krijgt hij de helft van een stuk land genoemd de Bocht, gelegen onder Boterwijk, b.p. Jueten weduwe en kinderen van Wouter Moermans, b.p. Peter Jan Corten, zijn zwager Jan waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt hij de helft van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke straat, genoemde Corstiaen waarvan is afgedeeld, Willem Dircks van Hagelaer, Corstiaen van Gemert. Hieruit jaarijks te betalen uit de Tijmerdonk het vierde deel van 2 en een halve oude grote, nog een oort stuivers als grondchijns, uit de helft van de Bocht een half lopen gerst per jaar, uit de helft van het huis een half mud rogge per jaar.

Genoemde Peter krijgt de helft van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke straat, Corstiaen van der After, Willem Dircks van Hagelaer, Corstiaen van Gemert. Verder krijgt hij een stuk beemd genoemd het Henrickslaer, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Wouter Thijs Gerarts van Gerwen, Gerits van den Schoet, de gemeijnte. Hieruit te betalen 3 en een halve stuiver een oort, nog 2 stuivers, nog 3 zesters rogge maat van Den Bosch en in Boxtel te leveren uit het Henrickslaer, uit het huis etc. jaarlijks een half mud rogge te betalen.

Genoemde Henrick als echtgenoot krijgt een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Lisbet van Geldrop en haar kinderen, de Vloet daar, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks 4 blaspenningen te betalen en een kwart wijn. Ieder van de erfgenamen zal de lasten zelf betalen etc. (geen datum, geen getuigen vermeld ). (= Datum 25 februari 1464??, AvdL)  

Verschenen is Jacop Henricks uit de vorige akte als echtgenoot van Katalijn dochter van wijlen Jans van der Lusdonk en verkoopt hierbij aan zijn zwager Peter die de helft van het huis, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p.  gemeenschappelijke straat, Corstiaen van der After, Willem Dircks van Hagelaer, Corstiaen van Gemert. Dat bezit was hem in de boedeldeling namens zijn vrouw toebedeeld geworden, welke deling is gedaan na de dood van zijn zwager Jan van der Lusdonk (zwager is hier bedoeld schoonvader, de echte zwager leeft nog, JT). Jacop belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Getuigen Willem van Catwijk en Dirck van Ellaer (1464).

Verschenen is Goijaert Henrick Jacops van Strijp en verkoopt hierbij aan zijn broer Jacop die de helft van een huis, tuin, grond etc., dat hij heeft geerfd na de dood van zijn vader Henrick en zijn moeder Margriet, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Jan Gerarts van der Lusdonk, Corstiaens van Gemert, verder rondom in de gemeijnte daar. De verkoper belooft alle lasten daarin van zijn kant af te handelen. Als er meer onbekende lasten op zouden drukken dan zullen ze die samen betalen, Datum 26 februari 1464 (geen getuigen vermeld, akte is doorgestreept, JT)

Verschenen is Goijaert  Henrick Jacops van Strijp en verkoopt hierbij met schepenbrieven aan zijn broer Jacop, die de helft van een huis, tuin etc., dat hij heeft geerfd na de dood van zijn vader Henrick en zijn moeder Margriet, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Jan Jan Gerarts (van der Lusdonk, JT), Corstiaens van Gemert, verder rondom in de gemeijnte daar. Zijn vader Henrick had dat huis verkregen van Jan, Henrick, Wouter, Heijlwich, Katalijn en Mechteld, allen kinderen van wijlen Jan die natuurlijke zoon was van Willem van Oudenhoven, conform schepenbrief. Goijaert als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve 9 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot en de grondchijns. Als er meer lasten op blijken te drukken dan zullen ze dat samen betalen. Datum 26 februari 1464, getuigen Ellaer en Gerit Vos.

Verschenen is Jacop Henrick Jacops van Strijp en heeft met schepenbrief van Oirschot aan zijn broer Goijaert die de helft van 4 lopen rogge per jaar verkocht, maat van Oirschot welke pacht hun vader Henrick had verkregen van Willem Wuestenbergs en nog van Henrick de natuurlijke zoon van Jan van Geldrop. De pacht vervalt jaarlijks op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Jacop Blesers, de gemeenschappelijke straat, Martens van Loes. Jacop belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Actum als boven (1464).

Verschenen is genoemde Jacop uit de vorige akte en belooft zijn broer Goijaert dat die de 'boer' staande bij het huis, mag gebruiken en bezaaien, 'boven en beneden', en daarbij zijn in- en uitgang zal hebben. Zijn 'loo-cupen' (?) die op het erf van zijn broer staan zal hij houden tot aan a.s. Kerstavond over een jaar, en Jacop zal hem 'potagie' doen. (te eten geven, JT). Actum (geen datum, geen getuigen en doorgestreept, JT).

 

10-1463 / 9-1464 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1233 periode okt 1463 - sept 1464 folio 65r
------------------------------
Willem van Catwijk Janss, Gerit Henrick Geritss van der Lulsdonck

 

10-1463 / 9-1464 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1233 periode okt 1463 - sept 1464 folio 118r
------------------------------
Gerit Henrick Geritss van der Lulsdonc, Willem van Catwijk

 

26-2-1464 Vermelding bij verkoop huis (RA Oirschot Inv 122a folio P9v)
------------------------------
Verschenen is GOIJAERT HENRICK JACOPS VAN STRIJP en verkoopt hierbij met schepenbrieven aan zijn broer JACOP, die de helft van een huis, tuin etc. dat hij heeft geerfd na de dood van zijn vader HENRICK en zijn moeder MARGRIET, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, belend door: JAN JAN GERARTS (VAN DER LULSDONK), CORSTIAEN VAN GEMERT, verder rondom in de gemeijnte daar.
Zijn vader HENRICK had dat huis verkregen van JAN, HENRICK, WOUTER, HEIJLWICH, KATALIJN en MECHTELD, allen kinderen van wijlen JAN die natuurlijke zoon van was WILLEM VAN OUDENHOVEN conform schepenbrief. Goijaert als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve 9 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot en de grondchijns. Als er meer lasten op blijken te drukken dan zullen ze dat samen betalen. Datum 26 februari 1464, getuigen Ellaer en Gerit Vos.

 

7-11- 1464 Verkoop van een stuk beemd (RA Oirschot Inv 122a folio P75-r)
------------------------------
Verschenen is Jacop Jacops van Esch en verkoopt nu met een schepenbrief van Oirschot aan Peter zijn zoon, die het vierde deel van een stuk beemd genoemd het Henrickslaer, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke pad daar, Jan Aerts, het erf dat eerder van Gerarts van der Lijsdonk was. Nog verkoopt hij hem het vierde deel van een beemd eveneens gelegen in het Henrickslaer, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de rivier de Aa, het erf van de kinderen van zijn broer Dirck waarvan is afgedeeld. Jacop had dat bezit verkregen van Jan Colijns van Tricht als man van Katalijn dochter van Rutger van der Wuestbraecken, conform de brief daarover. Datum op St. Willibrordusdag, getuigen Catwijk en Ellaer.

 

25-1-1467 Betalingsbelofte lijfpacht (RA Oirschot Inv 122a folio P160r (5r)
------------------------------
Verschenen is GOESWIJN WILLEMS DE BRUIJN, DIRCK JAN COTERS en DIRCK VAN DE HAGELAER en hebben samen en hoofdelijk beloofd om aan EVERAERT zoon van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN die voortaan een jaarlijkse pacht van 2 en een half mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Bresser, groot ca 6 lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier, belend door: de gemeenschappelijke weg, het erf dat eerder van de kinderen van GREVEN GIELIS was, WILLEM GREVEN, JAN GERITS VAN DE LULSDONK. Ze beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. Indien ERVAERT komt te overlijden, dan versterft de pacht weer op de 3 genoemde personen of op hun erfgenamen, Datum 25 januari 1467, getuigen JACOP, VAN GELDROP en LODEWIJK VAN HERSEL
(opm. Heer JAN Toirkens: GOESWIJN c.s. handelen voor DANIEL WILLEM MOERMANS die iets heeft misdaan ten opzichte van WILLEM RUTGERS VAN OUDENHOVEN, diens zoon is genoemde ERVAERT, pas in 1518 blijkt dat DANIEL een oog uitgeschoten heeft bij deze ERVAERT)

Verschenen is genoemde ERVAERT en staat aan de 3 personen uit de vorige akte toe dat ze de rogpacht van 2 en een half mud altijd mogen aflossen tussen nu en a.s. Maria Lichtmisdag over 6 jaar, tegen betaling van 44 gouden peters, elke peter gerekend tegen 19 stuivers, samen met alle achterstallige termijnen, actum als boven. 

 

4-3-1467 Belofte van pacht (RA Oirschot Inv 122a folio P169r (14r)
------------------------------
Verschenen is Gerart Henrick van der Lusdonk voor hemzelf handelend en voor Heijlwich en Lisbeth zijnde zijn wettige zusters en ze beloven nu aan Gijsbrecht, Claes en Philips, broers en kinderen van wijlen Gijsbrecht Mesmakers die een pacht van een mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht steeds vervalt op Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd genoemd de Catwijcksbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de Cleijs Claesbeemd, Gerarts van Gerwen, Heijlwich Dolcks, Willem Gijben, Peter Cortten. Gerart als schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. Datum 4 maart 1467, getuigen Geldrop en Willem Paliaert. 

21-10-1467 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 122a folio P189r (32r)
------------------------------
Verschenen is Thijs Gijben Thijssen en verkoopt nu aan Peter Jan Gerarts van der Ludsdonck die een stuk land, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Peter Cortten, de kinderen van Lisbeth van Geldrop, Gerarts van Gerwen, de hofstad daar, de gemeenschappelijke straat. Mathijs als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een half mud rogge per jaar, Oirschotse maat aan Geraert van Gerwen. Datum 21 oktober 1467, getuigen als boven. (= getuigen Daniel en Geldrop, AvdL)

 

10-1467 / 9-1468 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1237 periode okt 1467 - sept 1468 folio 120r
------------------------------
Jan Henrick Blesers, Peter Jan Geritss van der Lulsdonck, Mathijs Ghijsbert Mathijss

 

16-3-1468 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 122a folio P237v)
------------------------------
Verschenen is Korstiaen van Gemert als man van Lisbeth dochter van wijlen Jan van der Lusdonk en verkoopt nu aan Aert Aert Vos die het 1/4e deel van een beemd genoemd de Loijsche Braeck, gelegen in Oirschot, b.p. Jacop van der Heijden, Jan van Eeten, Aert van Campen, Heijlwich dochter van wijlen Peter van der Heijden. Hij had dat bezit geerfd vanwege zijn vrouw na de dood van haar vader. Korstiaen als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve het 1/4e deel van een oude grote als grondchijns. Datum 16 maart 1468, getuigen Joerden en Snepschuet.

3-11-1468 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 122a folio P262v)
------------------------------
Verschenen is Jan Wouter Neven en verkoopt nu aan zijn zoon Wouter ten behoeve van zijn neef Joerden die natuurlijke zoon is van wijlen zijn zoon Gerard, een stuk land  gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, groot ca. 3 lopenzaad, b.p. het Hertogenland, Peter Jan Gerards (?) van der Lusdonk waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Willem Rutgers van Oudenhoven. Jan als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 8 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat. Datum 3 november 1468, getuigen Joerden en Henrick Maes.

 

13-7-1469 Belofte van betaling (RA Oirschot Inv 122a folio P292r (28r)
------------------------------
Verschenen is Jacop Henricks van Strijp als man van Kathalijn dochter van wijlen Jan van der Lusdonk en belooft nu aan Henrick Willems van der Heijden die een jaarlijkse pacht van een half mud rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van zijn erfdeel van een beemd genoemd de Tijmerdonck, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. de gemeenschappelijke pad daar, Gerart van den Scoet en diens kinderen, het erf van de heer van Tongerloe, Peter Jacops van Esch, de gemeenschappelijke straat. Jacop belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. Datum 13 juli 1469, getuigen Gerart Mathijssen en Gielis Snellaerts.

 

7-11-1469 Overdracht van een hoeve (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1239 periode okt 1469 - sept 1470 folio 11r
------------------------------
de kerkmeesters van Sint Peter te Oirscot en de kerkmeesters van Sint Jan in Den Bosch, hebben opgedragen aan Jan Janss van der Lulsdonck een hoeve in Spoerdonck, 7 november 1469

 

10-1469 / 9-1470 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1239 periode okt 1469 - sept 1470 folio 119v
------------------------------
Jan Janss van der Lulsdonck, de kerkmeesters van Sint Peter van Oirschot  

 

12-2-1470? Aankoop beemd (RA Oirschot Inv 123a folio 6r, 7v en 8r)
------------------------------
Verschenen  is Jan Jans van der Lusdonk en verkoopt aan Gerart Aert Vos, onze collega-schepen die een huis met tuin, grond etc, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Gerart van Gerwen, Jan Meeus Deckers, de gemeenschappelijke straat. ( hij had dat geerfd van zijn vader Jan en zijn moeder Lisbeth, is doorgestreept, en de akte is niet afgemaakt, JT) 

Verschenen is Jan Janssen van der Lusdonk en verkoopt nu aan Gerit Aert Vos onze schepen die een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Gerit van Gerwen, de kinderen van Meeus Deckers, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 3 en een halve stuivers per jaar aan de H. Geest te Oirschot, nog een oude ‘bukkum’(?) als grondchijns aan de heer, nog 2 lopen rogge per jaar Oirschotse maat aan het St. Jorisaltaar, nog 8 lopen rogge Oirschotse maat aan Heijlken van der Rijt, nog 6 lopen rogge Oirschotse maat aan Willem van der Heijden, nog 19 lopen rogge Oirschotse maat aan Huijbrechts Rolofs van Hees en nog een halve ‘schotel’ aan het kapittel te Oirschot. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

Verschenen is hier Peter Jan Gerits van der Lusdonk en heeft kontant geld aangeboden en het geld voor de godspenning en lijfkoop in de gebannen vierschaar en wil dat er vonnis wordt afgegeven omdat hij ‘nader van bloed is’ dan Gerart  Aert Vos uit de vorige akte. De schepenen hebben inderdaad een vonnis afgegeven en Gerit draagt het bezit over aan genoemde Peter en Gerit belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 12 februari 1470 (geen getuigen vermeld, JT)

Verschenen is genoemde Peter uit de vorige akte en doet weer afstand van het aan hem verkochte huis ten behoeve van Gerart Vos onze collega-schepen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. ( geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

Verschenen is hier Gerart Vos onze collega-schepen en belooft voortaan aan Jan van der Lusdonk een jaarlijkse pacht van een mud rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Gerarts van Gerwen, de kinderen van Meeus Deckers, de gemeijnte. Gerart belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als boven, getuigen Geldrop en Dirck Huijskens.

Verschenen is hier Jan van der Lusdonk en staat aan Gerart Vos onze collega-schepen toe dat die het beloofde mudde rogpacht altijd mag aflossen per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar tegen betaling van 29 peters, elke peter gerekend tegen 19 stuivers, altijd met de achterstallige termijnen. Verder als Gerit zulks wenst mag hij ook een ander onderpand kiezen waarmee Jan tevreden kan zijn en dat zal hij hem vooraf mededelen. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

 

15-8-1470 Verkoop beemd 'de Lusdonck' (RA Oirschot Inv 123a folio 30r)
------------------------------
Verschenen is hier Jan Jan Maercolfs als man van Aleijt dochter van wijlen Gijsbrecht Goijaerts van Ellaer en verkoopt met schepenbrief nu een stuk land aan Gerard Jan Heijlgheenen, genoemd de Roij Rijt, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. het erf van de heer van Petershem, Willem van der Heijden, de rivier de Aa. Nog verkoopt hij een stuk beemd genoemd de Lusdonck, eveneens onder Spoordonk, b.p. het erf van Gerard als koper, de kinderen van Jan Gerarts en diens broer Henrick, de gemeijnte. Van deze 2 stukken land had Jan als verkoper samen met Gerard het totale bezit ervan verkregen en de helft ervan had hij gekocht van Engbrecht van den Loeven (?) als man van Lisbeth dochter van genoemde Gijsbrecht Goijaerts en de andere helft had hij vanwege zijn vrouw Aleijt geerfd. Dat bezit was de zusters Aleijt en Lisbeth samen toebedeeld volgens de verdeelbrief ervan tussen broers, zusters en hun zwagers. Jan als verkoper belooft alle lasten van  zijn kant af te handelen, behalve 3 zesters rogge per jaar, Bossche maat in Den  Bosch ook te leveren en nog 7 en een halve penning als cijns uit de 2 percelen samen, nog 6 lopen rogge Oirschotse maat. Datum op O.L. Vrouwe Assumptionisdag, getuigen Jacop Dormalen en Willem Geldrop. (O.L. Vrouwe Assumpionisdag = Maria Hemelvaart = 15 Augustus 1470, AvdL)

 

30-12-1470 Aankoop beemd (RA Oirschot Inv 141a folio 69r)
------------------------------
GOOSSEN en HENRICK broers en kinderen van wijlen GOIJAERT GOESSEN, mede ook namens hun zuster IJKEN verkopen een beemd met een stuk land dat erin ligt, gelegen in herdgang Spoordonck, met het recht van overpad over het erf van de koper, belend door: het erf van de koper, ZEBRECHT WILLEMSSN VAN CUIJCK, de erfgenamen van GERITS VAN DER LUSDONCK. Het perceel wordt nu verkocht aan DIRCK JACOPSSOEN VAN OSTADE en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de dorpslasten, getuigen CROM, VLUETEN, VEN en CORT

DIRCK zoon wijlen JACOPS VAN OSTADEN heeft als schuldenaar beloofd om aan GOESSEN, HENRICK en IJKEN uit de voorgaande akte een bedrag van 106 gulden en 5 stuivers te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar zonder rente, actum als boven

 

10-1470 / 9-1471 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1240 periode okt 1470 - sept 1471 folio 133r
------------------------------
Claes Goossen Eelkens, Laureijns Goossen Eelkens, Agnes Goossen Eelkens  

 

30-3-1471 Aankoop beemd (RA Oirschot Inv 123a folio P83v)
------------------------------
Komen is Peter Jan Gerards van der Lulsdonk en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Huijbrecht zoon Peter van Gestel een pacht van een mud rogge per jaar, maat van Oirschot, welke pacht Peter eerder had gekocht van Jan Wouter Bruijstens en Jan weer had verkregen vanwege zijn vrouw Wouter Hollen wettige dochter van Henrick de Wetter, welke pacht Henrick de Wetter had gekocht van Jan Peter Sniders, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, hofstad en 3 lopenzaad land eraan, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Wouter Gerits, de gemeijnte. Nog op onderpand van de helft van een bunder beemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p.de Quade Geenrijt, de gemeijnte, volgens de schepenbrief. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum 30 maart 1471, getuigen Vos en Daniel.

Komen is Peter van Gestel als man van Aleijt wettige dochter van Gerard Aert Heijlgheenen en verkoopt met een schepenbrief van Oirschot aan Peter Jan Gerards van der Lulsdonk een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht deze Peter jaarlijks betaalt, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Hosttadt gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Korsten Blesers, Jan van Katwijk, Willem Loijwijch Nennen, Jan Willem van Oudenhoven. Dat half mud had genoemde Peter van Gestel eerder aan genoemde Gerard gegeven in de huwelijkse voorwaardes met zijn dochter Aleijt. Die beemd had Peter Gerards van Gerwen in pacht verkregen als onderpand voor die pacht van Jan Aerts Heijlgheenen die een broer is van genoemde Gerard Aert Heijlgheenen en verder van Goijaert Wouter Matheessen als man van Heijlwig dochter van Aert Heijlgheenen en van Jan Gielis van der Schueren als man van Mechteld dochter van Aert Heijlgheenen en nog van Gerard Jan Heijlgheenen en van Jan Janssen die zoon was van jonge Gijben van de Broeck, die voor hemzelf handelde en voor Henrick Henricks van de Rijt van Steensel als man van Aleijt zijnde  de zuster van genoemde Jan volgens de schepenbrieven. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen ook namens zijn zwager Gerard Heijlgheenen. Actum als boven.

 

22-5-1471 Verkoop van een pacht (RA Oirschot Inv 123a folio P117r)
------------------------------
Komen is Jan Gerard van der Lulsdonk als man van Lisbeth wettige dochter van wijlen Henrick Gerard Beijen (de Bie, JT) en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Gijsbrecht Gijsbrecht Mesmakers ten zijne behoeve en ten behoeve van zijn broers Claes en Philips die een pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht hij als echtgenoot heeft geerfd van Henrick de Bie van Berze, zijnde zijn zwager (=schoonvader, JT) en Henrick had gekocht van Jan van Oudenhoven en genoemde Jan op zijn beurt had verkregen van Henrick Gheenen Gerards van Aerle, de pacht steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Hedel, b.p. Goessen Wuesten, Jan van Tijenrode volgens de schepenbrief. De verkoper mede namens zijn vrouw belooft alle lasten af te handelen. Datum 22 mei 1471, getuigen Daniel en Vos.

 

3-6-1471 Belofte van betaling (RA Oirschot Inv 123a folio P117v)
------------------------------
Komen is Jan Jan Gerard van der Lulsdonk en belooft heer Joerden van Geldrop, kanunnik te Oirschot en aan Jan Willem Vos als fabriekmeesters van de St. Petruskerk te Oirschot, ten behoeve ook van de fabriek, een jaarlijkse pacht van 4 mud rogge te betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. het erf van de heer van Merode, Aert Vos, Lambrecht van der Hosstadt, de straat. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Datum 3 juni 1471, getuigen Daniel en Joerden.

Voetnoot : Geeftde brief aan Daniel van der Ameijden. (mogelijk was die de opkoper van deze pacht en verhandelde die verder, JT)

 

5-7-1471? Verkoop van pacht (RA Oirschot Inv 123a folio P89v)
------------------------------
Komen is Joerden Jans van Geldrop, kanunnik te Oirschot en Jan Willem Vos als fabriekmeesters van de St. Petruskerk te Oirschot, hierin met instemming van het kapittel, schepenen, gezworenen en een deel van de inwoners, en verkopen aan Daniel Aerts van der Ameijden een pacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht Jan Jan Gerards van der Lulsdonk de jonge had beloofd aan genoemde heer Joerden en Jan als fabriekmeesters, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de heer van Merode als heer van Oirschot, Aert Vos, Lambrecht van der Hofstad, de straat, Willem van der Heijden, Jan Cortten, volgens de schepenbrief van Oirschot. De verkopers in hun funktie beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 5 juli (?) 1471, getuigen Vos en Henrick van de Ven.

 

6-11-1471 Erfdeling (RA Oirschot Inv 123a folio P110r en P112r)
------------------------------
P 110-r)

Komen zijn Henrick en Jan, wettige kinderen van Willem van der Heijden en hebben een deling gemaakt van het bezit en van de pachten die ze na de dood van hun vader en hun moeder Jutten hebben ontvangen. (maar vader is nog niet wijlen, zie vorige akte en zie deze akte eveneens, bedoeld is waarschijnlijk het bezit dat ze zullen gaan ontvangen na dood van hun vader, JT).

Genoemde Henrick krijgt een huis, tuin etc. zijnde de ´oude stede´met 4 lopenzaad land. Nog krijgt hij een stuk land achter de schuur groot een zesterzaad gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de kinderen van Henrick van der Heijden, verder rondom in de gemeijnte. Nog krijgt hij de Voorste Hove ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Henrick van der Heijden, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk land groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Gielis Snellaerts, zijn broer Jan. Nog krijgt hij 1 zesterzaad land achter de Hoven b.p. Gielis Snellaerts, verder rondom in de gemeijnte. Nog krijgt hij een zesterzaad land gelegen in de Keijsbraeck, b.p. Henrick Wouters, genoemde Gielis, de Hoelstraat daar. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Drieseegde, b.p. Heijlwig van den Dijck en haar kinderen, de gemeenschappelijke weg die naar de Keijsbraeck loopt. Nog krijgt hij de helft van een stuk beemd genoemd dat Cleijn Beemdeken, b.p. Dirck Nennen, Roelof Gijben. Nog krijgt hij een eeuwsel b.p. genoemde Gielis, de gemeenschappelijke weg lopend naar het Broek daar. Nog een bunder broekland gelegen in de Zes Bunders. Nog krijgt hij het Amereeuwsel gelegen aan het Cleijn Beemdeken, b.p,. zijn broer Jan, het erf van Augstijns. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Truienbeemd, b.p. Jan Gijben, diens broer Roelof, het erf van Augustijns. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Roij Rijt met een eeuwsel er aan, b.p. Jan Jans van der Lulsdonk, het erf van de heer van Merode. Nog krijgt hij een bunder beemd van 2 bunders groot waarvan Loij Loijchs (Timmermans, JT) de andere helft heeft, b.p. Cort Meeus, de kinderen van Gijben Goijaerts. Nog krijgt hij het 1/4e deel van een bunder beemd gelegen bij de Locht, b.p. de kinderen van Heeskens (?), Joerden Cleijnaels, de Nerenschilt (?). Uit het huis etc. moet hij jaarlijks 16 lopen roge betalen, maat van Oirschot, uit de Roij Rijt een mud rogge en nog 3 Bossche zesters rogge in Den Bosch ook te leveren. Uit de Zes Bunders nog 2 pond paijment, nog de chijns. Nog krijgt Henrick een pacht van 3 mud rogge te ontvangen van Jacop Zeelen, nog 2 mud rogge van de Zeelmakerskinderen, nog 1 pond paijment van Jan de Wolf.

Genoemde Jan Willems van der Heijden krijgt het nieuwe huis samen met de ´aart´ van Oisterwijk dat erbij hoort, welk bezit Willem van der Heijden had verkregen van Aert Peter Aerts, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke straat, Gielis Snellaerts, het erf van hemzelf (Jan). Nog krijgt hij de Heijhoeve b.p. zijn broer Henrick, het erf van hemzelf.

Nog krijgt hij de hele Gansbraeck, b.p.de kinderen van Henrik van der Heijden, Heijlwig van den Dijck met haar kinderen. Nog krijgt hij het Nuland, b.p. genoemde Augustijns, Jan Cortten. Nog krijgt hij de Lege Streep groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Gielis Snellaerts, Loijen Groot Loijen, de Hoelstraat daar. Nog krijgt hij de Everaertsbeemd, b.p. Jan Gijben, …., Dirck Neven. Nog krijgt hij het Nieuwe Eeuwsel, b.p. de gemeenschappelijke straat, zijn broer Henrick. Nog krijgt hij een bunder broekland in de Twee Bunders, b.p.  Jan Cortten, Aert zijnde de zwager van Meeus Deckers. Nog krijgt hij een eeuwsel gelegen aan de Achterste Aa, b.p. de gemeenschappelijke straat, de Conincksbeemd. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Blesersbeemd, b.p. Jan Dirck Marcelis Schoefs, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een deel van een stuk beemd gelegen in de Tijmerdonk, b.p. de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij 1/4e van een bunder beemd gelegen op de Locht, b.p.de kinderen van Heeskens, Jacop Greven. Nog krijgt hij 1/4e van 2 bunders beemd waaarvan Loij Loijen de andere helft heeft, b.p. Jan Cortten, Roelen Gijben Goijaerts. Nog krijgt hij het 1/3e deel van de Tielenbeemd. Nog het Middelste Beemdken naast Roelen Gijben Goijaerts, b.p. het erf van zijn broer Henrick. Nog krijgt hij 1 pond paijment per jaar te ontvangen in Woensel van Wouter Huijben en nog een pacht van 6 lopen rogge maat van Oirschot. Nog krijgt hij een pond paijment per jaar van Jan de Wolf te Straten. Als lasten moet hij zelf uit de Gansbraek jaarlijks 1 mud rogge betalen, uit de Everaertsbeemd jaarlijks 7 en een half lopen rogge aan de kinderen van Gijben Lebbens en nog een half mud rogge maat Oirschot. Uit de Gansbraak nog het 1/4e deel van 1 pond paijment, nog 3 lopen rogge aan de H. Geest te Oirschot. Uit de Blasersbeemd 3 lopen rogge per jaar aan het gasthuis van Oirschot, uit de Scherpenberg 2 pond paijment per jaar en verder de grondchijns. Verder krijgt genoemde Jan een pacht van 2 en een half mud rogge maat Oirschot uit het oude ´stokgoed´ omdat het andere erfdeel beter was geschat dan het zijne, n.l. 20 lopen rogge te ontvangen van Jan de Cort, 10 lopen rogge te ontvangen van Joerden Willems en van Heijlken Heijmericks, volgens schepenbrief. Nog krijgt hij verder 1 mud rogge te ontvangen van Joerden Gijben, maat van Oirschot en anderhalf mud rogge van Lisbeth Andriessen en haar kinderen. Verder krijgt Jan 6 jaar lang het fruit, zowel ´het rapen als het schudden´. (valfruit etc., voor vervolg zie blz. P 112-r)

P 112-r) Is vervolg van blz. P 110-v)

Verder beloven ze elkaar op onderpand van al hun bezit etc. over en weer, Henrick ten opzichte van Jan en genoemde Jan ten opzichte van Henrick, deze deling gestand te doen en ieder van hen zal de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat het erfdeel van de andere daarvoor gevrijwaard is.Als er op iemands erfdeel meer lasten blijken te drukken dan zullen ze die samen betalen. Verder blijven de deelbrieven van kracht inzake het bezit dat ze met hun vader hebben afgedeeld, te weten het 1/4e deel van het bezit gaat naar diegene zoals hun vader Willem daarover heeft beslist. Datum 6 november 1471, getuigen Vos, Joerden en Henrick van de Ven.

 

7-11-1471 Erfdeling (RA Oirschot Inv 123a folio P110r en P112r)
------------------------------
Komen zijn Jan Bertelmeeus Deckers, Henrik Jan Meeuws als man van Johanna dochter van genoemde Bertelmeeus, verder Everaert Jan Maes als man van Heijlwig dochter van Bertelmeeus, Claes Jan Claessen van Spoordonk als man van Lisbeth wettige dochter van genoemde Bartelmeeus, nog Willem Goijaerts van Esch als man van Aleijt  en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun vader Bertelmeeus en hun moeder Katalijn hebben geerfd.

Genoemde Jan krijgt een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke Heerstraat, Gerard Vos, verder rondom in de gemeijnte. Hieruit jaarlijks een pacht van 5 en een halve mud rogge te moeten betalen, maat van Oirschot, nog bepaalde ´honsstaken´ (?),  nog de gronschijns.

Genoemde Henrick Jan Maes krijgt namens zijn vrouw een stuk beemd groot ca. een bunder, gelegen in herdgang Spoordonk, ter plaatse genoemd in de Weij, b.p. Dirck Cremers, de kinderen van Jan Deenen, Lambrecht van der Hosstadt, de Weijstege daar. Hieruit jaarlijks 14 lopen rogge te betalen, maat van Oirschot aan de H. Geest van Oirschot, nog 2 pond paijment per jaar aan de heer van Helmond, verder de chijns die er op drukt. Nog krijgt Henrick een stuk land genoemd de Goeskensakker, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Willem van Katwijk, Claes Jan Goossens, de kinderen van Jan Goossens. Hieruit moet hij jaarlijks 2 lopen rogge betalen aan de H. Geest van Oirschot, nog 3 en een half hoen aan Jan Gerards van der Lulsdonk, nog de gebruikelijke chijns die er op drukt. Nog krijgt hij een pacht van 17 en een half lopen rogge volgens de brieven ervan.

Genoemde Everaert namens zijn vrouw krijgt een stuk beemd groot een bunder gelegen in herdgang Spoordonk in de Weij daar, b.p. Jan van der Heijden, de Vijf Bunders, de sluis in de rivier de Aa, de Weijstege daar. Hieruit moet hij jaarlijks anderhalf pond paijment betalen aan de heer van Helmond , verder de grondchijns.  

Genoemde Claes Jan Claessen als echtgenoot krijgt een stuk beemd groot ca. anderhalve bunder, gelegen in herdgang Spoordonk in de Breelaeken daar, b.p. Gerard van de Schoet en zijn kinderen, de gemeenschappelijke straat, Peter Backs, Aert Vos. Nog krijgt hij een stuk land gelegen in de Hosstad, groot ca. 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Mechteld Heijn Jannes en haar kinderen, Jan Dolcks (van Oudenhoven, JT), de Hosstadstege daar, Peter Jan Gerards, de Gruijtersbeemd. Hieruit moet hij jaarlijks een half mud rogge maat van Oirschot betalen aan het H. Kruisaltaar te Oirschot, verder nog de grondchijns en uit de beemd een mud gerst maat van Oirschot, nog 2 pond paiment aan Jan Moens, verder de grondchijns.

Genoemde Roelof Gijben Goijaerts krijgt een bunder beemd genoemd de Hasseldonk. groot ca. een bunder, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. een water daar genoemd de Aa, de heer van Merode, Jan Cortten, de Langedonk, de gemeenschappelijke straat. Hieruit jaarlijks de grondchijns te moeten betalen die er op drukt.  

Ieder van de delers doet afstand van aanspraken op het erfdeel van de ander en ze beloven samen deze deling gestand te doen. Ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat het erfdeel van de ander daavoor gevrijwaard blijft. Als er op iemands erfdeel meer lasten drukken dan nu bekend is, zullen ze die samen betalen. Datum 7 november 1471, getuigen Joerden, Vos, Daniel, Hoppenbrouwers en Ven.

 

21-12-1471 Afstand van rechten inzake pacht (RA Oirschot Inv 123a folio P101v)
------------------------------
Komen zijn Henrick van de Ven, Lisbeth van de Ven met haar voogd, verder Jan Aerts van de Ven en doen over een weer afstand van aanspraken jegens elkaar inzake de volgende pachten. (lijkt eerder een soort boedeldeling, JT) 

Henrick krijgt een pacht van een half mud rogge van heer Henrik Vos, nog een half mud rogge te ontvangen van Steven Leemans, nog 1 mud rogge van Jan van der Heijden te Best, nog 3 lopen rogge te ontvangen vban Henrick Vos uit een beemdje.

Genoemde Jan krijgt een pacht van een half mud rogge te ontvangen van heer Henrick Vos, nog een half mud rogge te ontvangen van Steven Leemans, nog 3 lopen rogge van heer Henrick Vos uit een beemdje, nog 1 mud rogge te ontvangen van Wouter van den Bogaert.

Genoemde Lisbeth krijgt een half mud rogge van heer Henrick Vos, nog 7 lopen rogge van Steven Leemans, verder 10 en een half lopen rogge van Gerard Mathijssen, nog 3 en een half mud rogge van heer Henrick Vos uit het beemdje.

Ze beloven elkaar afstand te doen van dit bezit en daarna een boedeldeling te maken zoals dat hoort. Datum 22 december 1471, getuigen Vos, Daniel en Joerden.

( 3 keer 27 lopen rogge = 81 lopen dat hier wordt gedeeld, JT)

Komen is Jan Jan Gerards van der Lulsdonk als man van Lisbeth dochter van Henrick Gheenen, verder Willem Gheenen van Aerle en doen afstand van hun rechten inzake de pachten uit de vorige akte ten behoeve van Jan van de Ven, Willem van de Ven en ten behoeve van Henrick van de Ven, zijnde erfgenamen hierin of ten behoeve van diegenen die daar rechten in hebben. Datum 21 december 1471, getuigen Daniel en Joerden.  

 

10-1471 / 9-1472 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1240 periode okt 1471 - sept 1472 folio 378r
------------------------------

Claes Goossen Eelkens, Laureijns Goossen Eelkens, Agnes Goossen Eelkens

 

15-1-1472 Achterstallige vordering (RA Oirschot Inv 123a folio P139-v)
------------------------------
Komen is Goijaert Goijaert Roestenburgs en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van Oirschot over een pacht van 16 lopen rogge die 2 jaar onbetaald is gebleven, maat van Oirschot, welke pacht hij had gekocht van Jan Dirck Ansems en Jan op zijn beurt had verkregen van Jan Gerard Laureijssen en haar zuster Heijlwig met hun voogd, kinderen van Laureijs Willems van Esch (?), welke pacht jaarlijks wordt betaald door Jan Peter Smollers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Bert Sbruijnen en haar kinderen, de gemeijnte, volgens schepenbrief van Oirschot d.d. 26 april 1451. Daarop hebben wij als schepenen bij vonnis bepaald dat Goijaert zijn vordering op het onderpand mag verhalen, maar hij moet wel de rechten van anderen hierin respecteren. Voor de uitwinning heeft Gerard machtiging gegeven aan Dirck Everdijs en er is daarbij aan alle voorschriften voldaan. Het bezit is vervolgens verkocht aan Goijaert Goijaert Delien en in het vonnis is bepaald dat de koop een ´weer´ zal zijn. Genoemde Goijaert Goijaert Roestenbergs houdt wel zijn jaarlijkse pacht van de vermeld 16 lopen rogge. Datum de dag na St. Sebastiaensdag 1472, getuigen Gerard Huijskens en Gielis Snellaerts. (= St. Sebastiaensdag 1472 = 15 januari 1472, AvdL)

Voetnoot: Geef de brief aan Claes natuurlijke zoon van heer Jan van der Lulsdonk, priester.

 

1-2-1472 Verkoop van rechten in een hoeve (RA Oirschot Inv 123a folio P147-r)
------------------------------
Komen is Henrick van de Ven, voor hemzelf en voor zijn zwager Engbrecht Lemmens, verder Rutger van der Hoven als man van Aleijt dochter van Henrick van de Ven, verder Jan Janssen van de Ven voor hemzelf handelend en voor zijn broer Henrick, verder Lisbeth dochter van Willem van de Ven met haar voogd, voor haarzelf handelend en voor haar broer Henrick en voor haar zwager Michiel, verder heer Henrick Vos, priester en kanunnik te Oirschot, voor hemzelf handelend en voor Willem Janssen van Gheenen als man van Lucia dochter van Willem van de Ven, verder handelend voor Matheeus van de Ven en voor Korstiaen de Hoze als man van Lisbeth dochter van Henrick van de Ven, nog Jan Gerards van der Lulsdonk en Willem Dircks van Gheenen en verkopen aan Steven Leemans al hun rechten en gedeelten in de hoeve van Ter Braecken met toebehoren, gelegen in herdgang de Notel, b.p. de gemeenschappelijke straat, Gerard Lippen, Henrick Toerkens, de gemeijnte, Willem Goijaert Wouters. Nog verkopen ze hun aanspraken in een stuk land genoemd de Langenakker gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Goijaert Harnismakers, Peter Daniels (Maerschalks, JT), het erf van het gasthuis van Oirschot, de Lerpt, de gemeenschappelijke weg. Dat bezit hadden ze geerfd na de dood van Heijlwich Ervaerts zijnde de wettige vrouw van Ervaerts van der Vloegen. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen en ze doen afstand van alle aanspraken en de brieven over het bezit. Datum 1 februari 1472, getuigen Frank en Gerard Mathijssen.

 

1-2-1472 Verkoop van beemd (RA Oirschot Inv 123a folio P147-v)
------------------------------
Komen zijn de personen van hiervoor op het andere blad (groep van de Ven, JT) behalve Jan van der Lulsdonk en behalve Willem Dirck van Gheenen en verkopen aan Gerard Jans van de Ven, de helft van een beemd gelegen in gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan van der Schueren, de gemeijnte, Meeus Zuetericks, genoemde Willem. Dat stuk beemd hadden ze geerfd na de dood van Heijlwig Everaerts wettige vrouw van Everaert Everaerts van der Vloegen volgens de schepenbrief ervan. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een halve oude grote als chijns aan het kapittel van Oirschot. Datum 1 februari 1472, getuigen Gerard Mathijssen en Frank de Haest.

 

2-6-1472 Achterstallige vordering (RA Oirschot Inv 123a folio P138-r)
------------------------------
Vidimus voor Peter Daniels (Riemslegers, JT) en zijn erfgenamen. (Zie hierna, JT.)  

Schepenen  verklaren hierbij plechtig dat we een schepenbrief  van Oirschot hebben gezien voorzien van de gemeenschappelijke schependomszegel nog geheel intact met de volgende inhoud :

Wij, Jan Wouter Bruijsten, Geerlick van de Melcroth, Jan Gerards van de Lulsdonk, Diederik de Hoppenbrouwer, Rutger Goessens van Oudenhoven, Willem van der Heijden en Willem van de Borgakker, schepenen van Oirschot verklaren dat voor ons is verschenen Peter Daniel Riemslegers en heeft zijn achterstallige vordering  aangetoond met een schepenbrief van Oirschot inzake een kapitaal van 100 gouden rijders, die zijn vader Daniel aan hem had beloofd op onderpand van diens huwelijkse bezit, welke schepenbrief is d.d. 29 maart 1451. Daarop hebben wij op aanwijzing van de heer, bij vonnis bepaald dat Peter zijn vordering op het onderpand mag verhalen, zijnde een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Margriet Beijs, Jan Balious, Ansem van Liefveld, Jan Wouter Sgreven, Goijaert Roestenbergs, Willem van Geldrop, de Vrijthof. Nog betreft het een eeuwsel gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Margriet Boots, Henrick Timmermans, de Lerpt, het erf van het gasthuis van Oirschot. Nog betreft het een stuk land ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Steven Leemans, de gemeenschappelijke weg, het erf van het gasthuis van Oirschot. Genoemde Peter heeft de uitwinning voortgezet en er is aan alle voorschriften voldaan. Daarna is het bezit verkocht aan Dirck van Ellaer en in het vonnis is bepaald dat de koop een ´weer´zal zijn voor zover wij als schepenen daarover worden gevraagd te beslissen. Datum 27 november 1453.

Hierbij is ook verschenen Henrick Willem Thijsen en belooft aan peter Daniel Riemslegers dat hij hem altijd de principale onbeschadigde brief hiervan zal overhandigen zo vaak als Peter nodig heeft of zijn ergenamen om zijn rechten daarmee te krijgen. Daarna moet Peter de brief weer onbeschadigd teruggeven zonder lasten etc. voor de andere partij noch zal men daarbij beroep kunnen doen op geestelijk of wereldlijk recht. Datum 2 juni 1472, getuigen Haest en Huijskens.

 

2-8-1472 Verkoop van huis, tuin etc. (RA Oirschot Inv 123a folio P156-r)
------------------------------
Komen is Jan Gerards van der Lulsdonk en verkoopt aan Jutta natuurlijke dochter van Luppen van der Braecken die Luppen had verwekt bij Jutta dochter van Jan Goessens, een stuk land  genoemd de Crollaert, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Willem Rutgers, Korstiaen van Gemert, de gemeenschappelijke straat, zoals hij dat perceel na de dood van zijn ouders had geerfd en hem in de deling was toebedeeld. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve het 1/6e deel van een zester raapzaad, maat van Oirschot aan de H. Geest van Oirschot en 2 en een halve vlaamsche, nog een half lopen rogge aan de  fabriek van de St. Petruskerk. Datum 2 augustus 1472, getuigen Loij en Gielis.

Voetnoot : Betaald 3 voecheijers (Boetkeijns=butkens?, JT)

 

29-9-1472 Verkoop van huis, tuin etc. (RA Oirschot Inv 123a folio P149-v)
------------------------------
Komen is Goijaert Goijaert Delien en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot aan Claes natuurlijke zoon van heer Jan van der Lulsdonk, priester, een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Bert Sbruijnen en haar kinderen, de gemeijnte. Dat huis etc. had Goijaert met een vonnisbrief gekocht van Goijaert Goijaert Roestenbergs en Goijaert op zijn beurt had het laten uitwinnen voor een pacht van 16 vat rogge. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum op St. Michielsdag 1472, getuigen Crom en Haest. (= St. Michielsdag 1472 = 29 september 1472, AvdL)

Komen is Claes natuurlijke zoon van heer Jan van der Lulsdonk, priester en  belooft aan Goijaert Goijaert Delien die voortaan een pacht van een half mud rogge per jaar te gaan betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, zoals vermeld in de vorige akte. Actum als boven (er staat niet bij wanneer de pacht vervalt, JT)

Komen is genoemde Claes en belooft aan Goijaert Goijaert Delien die per a.s. Maria Lichtmisadg na datum van de brief 9 peters te betalen, elke peter tegen 19 stuivers. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

Voetnoot : Heeft overgedragen aan Korstiaen van der After per a.s. Maria Lichtmisdag.

 

10-1472 / 9-1473 Overdracht pacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1242 periode okt 1472 - sept 1473 folio 136r)
------------------------------
pacht uit de windmolen van Straten (van wijlen Claes Geritss van der Lulsdonck)


10-1472 / 9-1473 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1242 periode okt 1472 - sept 1473 folio 136r)
------------------------------
Jan Henrick Luijkens, Claes Geritss van der Lulsdonck, Claes Claess van Lijmborch, Adriaen Jan Henrick Luijkens

 

10-1472 / 9-1473 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1242 periode okt 1472 - sept 1473 folio 233v)
------------------------------
Jan Peter Lodewijk Nevensoen, Claes Claes Geritss van der Lulsdonck, Thomas de jonge zoon wijlen Aert van der Ameijden, Anthonis Roelofss van der Ameijden, Daniel Aertss van der Ameijden

 

tussen 12-7-1473 / 13-8-1473 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 123a folio P188-r)
------------------------------
Komen is heer Joerden Ansem Hannen, priester en verkoopt met schepenbrief van Oirschot, hierin met bijstand van de deken en kapittel aan heer Jan Claes van der Lulsdonk, priester, een stuk land groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan Jacops van Esch, Jacop Jacops van Esch, de straat. Dat stuk land had heer Joerden laten uitwinnen vanwege een betalingsachterstand volgens de vonnisbrief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 18 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot aan het St. Jorisaltaar, verder de grondchijns of jaargeld. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT) (Dit protocol is opgenomen tussen 12-7-1473 en 13-8-1473, AvdL)

 

10-1473 / 9-1474 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1243 periode okt 1473 - sept 1474 folio 211r)
------------------------------
Jan Henrix Luijkens zoon en zijn zoon Adriaen, Claes Geritss van der Lulsdonck, Heer Amelrijck Boet, kanunnik in De Bosch

 

10-1473 / 9-1474 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1243 periode okt 1473 - sept 1474 folio 211r)
------------------------------
Dirck Andries Claes Smolners, Dirck Meeuss die Cromme, Claes van Lijmborch

 

10-1473 / 9-1474 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1243 periode okt 1473 - sept 1474 folio 271v)
------------------------------
Gerit natuurlijke zoon van wijlen Willem Huberman en van wijlen Margriet Jan Stijnen, Claes die Molneer alias van der Lulsdonck, Claes van Lijmborch

 

23-12-1473 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 124b folio P431-v)
------------------------------
Komen is Merten Mertens van den Espendonk (soms Sontmans, soms Luijens etc., JT) als man van Jutten natuurlijke dochter van Lippen van den Braken en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Claes Jan Goossens die een stuk land gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Willem Rutgers van Oudenhoven, Korstiaen van Gemert, de straat. Dat perceel had zijn vrouw Jutten eerder gekocht van Jan Gerits van der Ludsdonk volgens de schepenbrief. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (attentie akte is van het jaar 1473, JT) (= Datum is 23 december 1473, AvdL)

Genoemde Claes uit de vorige akte belooft als schuldenaar aan Henrick van Esch ten behoeve van genoemde Merten die per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar een bedrag van 8 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met onderwijl steeds op Maria Lichtmisdag een rente van 4 lopen rogge, waarvan de eerste termijn per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Actum als boven. (attentie akte is van het jaar 1473, JT) (= Datum is 23 december 1473, AvdL)

17-4-1474 Aflossing van lijfpacht (RA Oirschot Inv 124a folio 11v en 12r)
------------------------------
Verschenen is Heijlwig dochter van wijlen Goessen zoon van Willem Vos, samen met haar man en voogd Henrick Willems van den Doeren en verklaren dat Jan Gerits van der Lulsdonk en diens zoon Peter Jan Gerits en Henrick Wouters, Korstiaen Hessels van Gemert onze collega-schepen en Jacop Henrick Jacops aan hem een lijfpacht van een mud rogge hebben afgelost, die genoemde Heijlwig jaarlijks heeft ontvangen op onderpand van bezit welke pacht Henrick zoon van genoemde Jan Gerits (van der Lulsdonk, JT) aan Heijlwig had beloofd in een dokument. Genoemde Heijlwig en haar man Henrick doen nu verder afstand van aanspraken inzake dat mud rogge of inzake enig dockment over die pacht.

Heijlwig en Henrick beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen en zullen nimmer meer aanspraken gelden noch met geestelijk noch met wereldlijk recht. Datum als boven, getuigen Vlierden en Ven. (= Datum 17 april 1474, AvdL)

 

24-7-1474 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 124a folio 18v)
------------------------------
Verschenen zijn hier Sophie, Mechteld en Iken, kinderen van wijlen Willem Vos, met hun gekozen voogd hierin en verkopen aan Korstiaen Hessels van Gemert zijnde onze collega-schepen een stuk land gelegen onder Boterwijk hier, b.p. de kinderen van Wouter Moermans, een weg daar komend vanaf Boterwijk naar de kerk toe, de kinderen van Greven Gielen (?), de kinderen van Jan Gerits van der Lulsdonk. Dat stuk land hadden ze geerfd van hun vader Willem Vos zoals ze zeiden en ze beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. Datum 24 juli 1474, getuigen Cleijnael en Vlierden.

 

10-1474 / 9-1475 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1244 periode okt 1474 - sept 1475 folio 102r)
------------------------------
Gerit Geritss van der Lulsdonck, Daniel van Petershem natuurlijke zoon wijlen Willem van Petershem, Jan Wouter Bonen soen man van Margriet Gerit Gerits van der Lulsdonck

 

10-1474 / 9-1475 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1244 periode okt 1474 - sept 1475 folio 102v)
------------------------------
Jan Wouter Neven man van Engel Geritss van der Lulsdonck

 

10-1474 / 9-1475 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1244 periode okt 1474 - sept 1475 folio 102v en 103r)
------------------------------
Gerit Janss van der Lulsdonck, Goijaert Geritss van der Lulsdonck, Belia Goijarts Geritss van Zeelst (folio 103r)

 

10-1474 / 9-1475 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1244 periode okt 1474 - sept 1475 folio 219r)
------------------------------
Jan Wouter Bonnen soon man van Margriet dochter wijlen Gerit van der Lulsdonk - verwer, Willem Janss van Catwijck

 

xx-xx-1475? Boedeldeling (RA Oirschot Inv 125a folio P25r & P25v)
------------------------------
Komen zijn Sophia, Mechteld en Ida, gezusters en kinderen van Willem Aert Vos en hebben een deling gemaakt van  het bezit na de dood van hun ouders.

Sophie krijgt een stuk land genoemd de Huijst gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Michiel Wilneven, Thijs… Mathijssen, ….. Jan Beertkens,.. .., Jan Lemmens, Nog krijgt ze een stuk land ter zelfder plaatse als hiervoor genoemd de  B…. en de P…., b.p. de kinderen van Jan Daniels, …..Willem Stijnen. Hieruit moet ze jaarlijks … plakken betalen en andere chijns.

Genoemde Mechteld krijgt een stuk beemd genoemd de Steert (?) gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Claes Jan Claessen, …. Jan Gerits, nog krijgt ze …. genoemd de ……beemd, gelegen in herdgang Spoordonk. Uit de Scoet … en … een oude grote.

Genoemde Sophie krijgt het 1/3e deel van een akker genoemd de …., b.p.  Jan Gerits van der Lulsdonk, …. ter zelfder plaatse als hiervoor aan de Haperdonk, gelegen in herdgang Straten, b.p. …., Herman van Aerle, Jan Bruistens, Peter Raijmakers. Nog krijgt ze een zesterzaad land, b.p. Michiel Wilneven volgens de brief ervan. Hieruit moet ze jaarlijks een halve stuiver betalen.

Genoemde delers beloven elkaar deze deling gestand te doen en ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat de erfdelen van de anderen ervoor zijn gevrijwaard. Als er meer lasten op iemands erfdeel drukken dan zullen ze die samen betalen. Actum als boven. (jaartal is 1475, JT)

Genoemde 3 deelsters uit de vorige akte met hun voogden danken hun oom en voogd Gerit Vos voor diens voogdijschap en het beheer over hun bezit en geven hem daarvoor kwijting. (geen datum en geen getuigen vermeld, jaartal is 1475, JT)

 

23-6-1475 Achterstallige vordering (RA Oirschot Inv 126b folio 154-155) > Let op! zie ook: protocol d.d. 10-11 januari 1388 (protocollen 1367-1400)
------------------------------
Cornelis Smeeds als provisoer van het gasthuijs van Oerschot, heeft scant ende gebreck bethoent, van des gasthuijs wegen vors. met enen openbaren instrument, besegelt metten segelen der eerwerdigher heeren deken ende capittel van Oerschot (Ende heer Willem van Petershem, heer van Petershem, Oerschot ende Beeck = doorgestreept) ende getekent met handen Danielis geheijten van Oerschot, als notarius, voer 't gebreck van 22 lopen roggen tsiaers erfpachs der maten van Oerschot ende ander halven auden groten ende 4 voeder torfs tsjaars.

Item die 22 lopen roggen tsjaers op lichtmisse te gelden ende te betalen.
Item dien 1 1/2 auden groten op alderheijligen dach te betalen.
Item dien torf te betalen ten tijden als dat behoert.

Item die 22 lopen roggen van 16 1/2 mudden t'achter ende den torf van enen jaer t'achter, soe hij sede, welcken pacht der 22 lopen roggen ende 1 1/2 auden groten ende 4 voder torfs voers. Gerart van der Lulsdonck erffelijck geloeft hadde Jan van Audenhoven, als provisoer der gasthuijs van Oerschot, tot behoef des selven gasthuijs, allen jaer te gelden ende te betalen uut enen stuck bemps inder prochie van Oerschot ende herscappen van Spordonck

Bp - Jan zn. +Henrick die Wilde - Gerart voers.

In een "instrument" d.d. 11-1-1388
Die 22 lopen rogge erfp. en 4 voeder torfs "daarna Willem van Catwijck aengenomen hadde te gelden ende te betalen" uit erff. hierna bescreven, zoals in een scepenbrief van de Bosch dat "claerliker inhelt": ludende van woerde: (geheel in 't latijn!)

Aldus:
Johannes zn. +Wolteri dicti Bonnens(?) als w. m+m van Margriet s.h.vr. dr. Gerardus van der Lulsdonck "tinctores" (=verwer?)
dann(?) aream et ortum ae hereditates, partim arabiles, partim pascuales et partem paludiales sibi coadiaceum, hers. Spordonck

Bp - Wilhelmi de Catwijck zn. +Johannis - de kind. +Goswini Sbruijnen
etc. etc.


(?)lasten:(?) een auder groten "fabrice ecclesie de Oerschot 4 etc.
testes interfuerunt scabinij in Buscoducis: Ludolphus Buck et Amelius de Boechem

datum 23-6-1475

Cornelis Smeeds vuerder t'pant; Ghijsbrecht van den Achter nam den coep voer 't gebreck vors., Ende daartoe voer 15 Rijnsg., die Cornelis zei dat hij "d'r aen t'achter was van ghecoften achterstellige pachten". Van welken alle Cornelis begerden tot behoef des gasthuijs enen vonnisbrief besegelt

19 Mrt Jorden - Leeu


Transcripte Jan Toirkens - Chili

RA126b 1498 f19r-19v Oud-Rechterlijk archief Oirschot (Transcriptie Jan Toirkens)

Cornelis Smeeds als beheerder van het gasthuis van Oirschot heeft zijn achterstallige vordering aangetoond namens het gasthuis met een dokument voorzien van het zegel van de deken en het kapittel van Oirschot en ondertekend door Daniel van Oirschot als notaris, vanwege een pacht van 22 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot, nog anderhalve oude grote en 4 vier voeders turf per jaar. De rogge steeds te betalen met Maria Lichtmisdag, de anderhalve oude grote met Allerheiligendag en de turf zoals dat gebruikelijk is. De achterstand voor de rogge beloopt 16 en een half mud en de turf een jaar. Die pachten etc. had eerder Gerard van der Ludsdonk beloofd aan Jan van Oudenhoven als beheerder van het gasthuis toendertijd op onderpand van een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan Henrik de Wilde, genoemde Gerart, alles volgens een dokument d.d. 11 januari 1388. Daarna had Willem van Catwijck die rogpacht en de turf als verplichting overgenomen op onderpand van het bezit zoals hierna is vermeld volgens een schepenbrief van Den Bosch, die hierna is vermeld en als volgt luidt (latijn, JT):

Jan zoon van wijlen Wouter Bonen als man van Margriet dochter van Gerard van der Lulsdonk, verkoopt een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Wiillem van Catwijck zoon van wijlen Jan, de kinderen van wijlen Goossen Bruinen, de gemeijnte daar, de verkoper.

Hij verkoopt het bezit nu aan Willem van Catwijck tegen een pacht van 2 mud rogge. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een oude grote aan de fabriek van de St. Petruskerk te Oirschot, nog 4 voeders turf aan het gasthuis van Oirschot en 22 lopen rogge per jaar etc. Getuigen in Den Bosch waren Ludolf Buck en Amelis Boechem, schepenen, datum 23 juni 1475.

Vervolgens heeft Cornelis Smeeds de uitwinning laten doen voor de achterstalligheid en de kosten van de procedure en de koop is gegund aan Gijsbrecht van der Achter en die heeft ook nog 15 rijndguldens gegeven die Cornelis als afgekochte achterstalligheid had betaald. Cornelis wenst nog wel een gezegelde brief van e.e.a.
Datum 19 maart 1498, getuigen Joerden en Leeuw.

 

13-5-1476 Onderpand van stuk land, genoemd de Luijsdonk (RA Oirschot Inv 124a folio P81-r)
------------------------------
Verschenen is Jan zoon wijlen Henrick van Oudenhoven (de Wilde =doorgestreept, maar is wel zijn bijnaam, JT), en met hem Aert zoon wijlen Simon van de Papenvoort als wettige man van Sophia dochter van  genoemde Jan, en verkopen Aerts gedeelte van een pacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot uit een pacht van 4 mud rogge, welke pacht Willem van Katwijk jaarlijks betaalt op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Luijsdonk (Lulsdonk, JT), gelegen in herdgang Spoordonk. Dat perceel wordt vandaag de dag door Willem gebruikt. Ze verkopen de pacht nu aan Willem van Kuijck en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 13 mei 1476, getuigen Rutger en Jannis.

 

21-5-1476 Verkoop van stuk beemd (RA Oirschot Inv 124a folio P81-v)
------------------------------
Komen is Jan Peter Sannen en met hem Jan Wouters als man van Katalijn dochter van Jan van den Mortsel en verkoopt een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, ter plaatse genoemd de Hosstad, b.p. het erf eerder van hun broer Mathijs, Peter Goijaerts, het erf eerder van Jan Claes, de gemeenschappelijke pad daar. Dat perceel had Jan verkregen van Willem en Jan, broers en hun zuster Margriet, kinderen van wijlen Henrick Blesers volgens een brief van Oirschot en het perceel wordt nu verkocht aan Gerit zoon wijlen Henrick van der Luijsdonk (Lulsdonk, JT). De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 21 mei 1476, getuigen Goeswijn en Jannis.

Komen is Gerit zoon wijlen Henrick van der Luijsdonk en belooft aan Jan Peter Sannen en aan Jan Wouters die 31 peters te betalen elke peter tegen 19 stuivers, per a.s. Maria Lichtmisdag over 6 jaar en onderwijl steeds met Maria Lichtmisdag een rente van 12 en een halve lopen rogge. Actum als boven.

 

10-1476 / 9-1477 Verkoop van erfpacht (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1246 periode okt 1476 - sept 1477 folio 205r)
------------------------------
Godfried van Loevennich, zoon van Godfried, man van Elisabeth, dochter van wijlen Arnoud van Hedel, weduwe van Nicolaas van Lymborch, zoon van Nicolaas, krachtens testament van Nicolaas (Jan Pijnappel en Hendrik van der Stegen zijn de executeurs-testamentair) ter delging van de schulden van Nicolaas erfelijk verkocht aan Willem Pijkens een erfpacht uit een huis en erf en gebouwen in Den Bosch genaamd die Roze, aan Nicolaas toekomend, en uit een huis en erf in Den Bosch, en uit de windmolen van Straten, en uit een huis, erf en tuin en stuk land genaamd een Korweyde, eertijds van Daniel die Cromme en Margareta, zijn vrouw, dochter van wijlen Andreas, zoon van wijlen Nicolaas sMolners, van hier aan Dirk, zoon van wijlen Andreas en Dirk, zoon van wijlen Bartolomeus die Cromme, van hier aan Nicolaas van Limborg, en  nu van de genoemde verkoper, en uit nog andere stukken land.

 

10-1476 / 9-1477 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1246 periode okt 1476 - sept 1477 folio 247r)
------------------------------
Hubrecht Roelofs van Hees weduwnaar van Lijsbeth Dirck van der Rijt, Jan Janss van der Lulsdonck, Joost Hubrecht Roelofss van Hees man van Henrixke Gerit van Meerlaer

 

23-9-1477 Betaling van pacht (RA Oirschot Inv 124a folio P128-r)
------------------------------
Komen is Rutger Belaerts als fabriekmeester van de St. Petruskerk te Oirschot en heeft een schepenbrief van Oirschot laten lezen inzake een pacht van 9 lopen rogge per jaar, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een ´uutfank´gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan Hacken, de gemeijnte. Nog op onderpand van een ´uutfank´gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Willem Ervaerts, de gemeijnte, Claes van der Lulsdonk. De brief daarover is d.d. 24 februari 1445 en de pacht is 3 jaar onbetaald. De uitwinning is verzorgd door Dirck Everdijs als gemachtigde hierin en de koop is gegund aan Jan Hacken voor de kosten van de procedure etc. Datum 23 september 1477, getuigen Ven en Lieveld.

 

31-7-1478 Verkoop van pacht (RA Oirschot Inv 124a folio P140-v)
------------------------------
Verschenen is Peter natuurlijke zoon van Peter Corten voor hemzelf handelend en voor zijn zuster en broers en verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Rutger Belaerts en aan Joerden Ansems van Lieveld ten behoeve van de St. Petruskerk te Oirschot en ten behoeve van de tafel van de H. Geest, een pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht ze hebben geerfd of hen in een testament was vermaakt door Willem van de Hagelaer en door zijn kinderen Jan en Dirck en welke pacht Peter Corten (senior, JT) eerder had beloofd op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, b.p.de kinderen van Jan Gerits van der Lulsdonk, verder rondom aan de gemeenschappelijke straat. De verkoper mede namens zijn zusters en broers belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum als boven, getuigen Daesdonk en Geldrop. (= Datum 31 juli 1478, AvdL)

 

10-1478 / 9-1479 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1248 periode okt 1478 - sept 1479 folio 209v)
------------------------------
Peter Jan Geritss van der Lulsdonck

 

10-1478 / 9-1479 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1248 periode okt 1478 - sept 1479 folio 312r)
------------------------------
Laureijns Philip Boden, Jan van Vucht zoon wijlen Henrick Goeskens, Peter Jan Geritss van der Lulsdonck, Aert Aert Vos

 

12-8-1479 Verkoop van beemd (RA Oirschot Inv 124a folio P181-v)
------------------------------
Gerard en Aert, broers en kinderen van wijlen Henrick Gerits van de Schoet, voor henzelf handelend en voor hun wettige broer Jan, verkopen aan Aleijt dochter van Gerit van de Schoet, ten behoeve van haarzelf en ten behoeve van haar wettige kinderen die ze heeft verwekt bij wijlen Peter van Gestel, hun deel in een stuk beemd genoemd de Tijmerdonk, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de Aa, (rivier, JT), Aleijt en haar kinderen zelf, Peter Jacops van Esch, de erfgenamen van Jan Gerits van der Lulsdonk, zoals hun grootvader Gerit van de Schoet dat erf had gekocht van Jan Maercolfs als man van Aleijt. Verder verkopen ze haar het bezit dat ze van hun grootvader hadden geerfd, waar zich dat ook bevindt, zijnde 2 stukken land die Gerit van Jan Maercolfs had verkregen. De verkopers doen nu afstand van dat bezit ten behoeve van hun tante Aleijt en beloven ook namens hun broer Jan alle lasten af te handelen. Datum 12 augustus 1479, getuigen Dormalen en Spina.

Jan zoon wijlen Willem van der Heijden verkoopt aan genoemde Aleijt en haar kinderen uit de vorige akte die het deel waarop hij recht heeft in een stuk beem genoemd de Lulsdonkbeemd, gelegen in herdgang Spoordonk. (akte is niet afgemaakt, JT)

 

28-12-1479 Verkoop van beemd (RA Oirschot Inv 124a folio P181-v)
------------------------------
Verschenen is Jan Jans van der Ludsdonk en Willem Gheenen en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van  Heijlwich Ervaerts.

Bij deze deling krijgt Jan 4 mud rogge te ontvangen van Dirck de Lege conform de schepenbrief ervan, nog anderhalf mud rogge te ontvangen van .... van de Mortel.

Willem krijgt een pacht van 25 en een halve lopen rogge te ontvangen van Henrick de Lege, nog 8 lopen rogge van Willem te Best. Genoemde Willem doet afstand van enige aanspraken op het deel van Jan. Datum als boven. (= Datum op Onnozele Kinderdag 1479 = 28 december 1479, getuigen Ven, Dormalen en Joerden Vervloet, AvdL)

 

10-1479 / 9-1480 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1249 periode okt 1479 - sept 1480 folio 387r  
------------------------------
Margriet dochter wijlen Aert natuurlijke zoon wijlen Heer Jan die Molner kanunnik in Oerscoet, Jan Janss van Tijenrode, Jan Janss die Crom, Thomas Aertss van der Ameijden

 

20-4-1480 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 124a folio P227-r (22r))
------------------------------
Gerard Henricks van der Lusdonck heeft beloofd om aan heer Joerden Janssen van Geldrop, priester en kanunnik te Oirschot die 1 mud rogge per jaar te gaan betalen, Oirschotse maat steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de Hofstadsteegde daar, het erf dat eerder van Jan Scoteldraaiers was, de straat, de Wuestenberg dat nu eigendom is van Katalijn dochter van Wouter van den Dijck. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Datum 20 april 1480, getuigen Vloet en Crom.

Genoemde heer Joerden staat aan Gerard toe dat die de pacht altijd mag aflossen tegen betaling van 28 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers. Datum als boven, getuigen Vloet en Crom.

 

10-1480 / 9-1481 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1250 periode okt 1480 - sept 1481 folio 222r)
------------------------------
Claes Geritss van der Lulsdonck, Jan Henrick Luijkens

 

5-2-1481 Boedeldeling (RA Oirschot Inv 124b folio P261-r en P261-v)
------------------------------
Verschenen zijn Willem, Henrik en Lisbet, broers en zuster, verder Dirk zoon van wijlen Henrik Heijstmans als man van Kathelijn, allen wettige kinderen van wijlen Goessen Bruinen en nog Peter zoon wijlen Jan Gerarts als man van ... (vanaf Peter is doorgestreept, hij is Peter van der Lulsdonk, JT) en hebben een deling gemaakt van het bezit van wijlen Goessen Bruinen waarvan hun moeder Lisbeth nog het vruchtgebruik heeft.

Genoemde Willem krijgt een beemd genoemd de Grotenbeemd, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de Rijmeldonkse Voort, Pauwels Alemans, de Brantsbeemd, de gemeijnte, Jan Liefkens. Nog krijgt hij een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Marie Costens en haar kinderen, de straat, Henrick Thomas van de Ven. Nog krijgt hij na de dood van zijn moeder en niet eerder een pacht van 12 lopen rogge, te ontvangen van Aert Jacop de Cuijper, nog 3 lopen rogge, maat van Oerle uit een pacht van 1 mud, zijn broer Henrik .... of hij moet eerst de gronchijns hebben betaald. Verder moet hij hieruit een pacht van 15 lopen rogge betalen aan het gasthuis van Oirschot, en 4 ´voeders blekelingen¨ (bepaalde soort turfblokken, JT) aan het gasthuis en die thuis af te leveren. Uit de genoemde akker 1 mud rogge te betalen aan Lijnken de vrouw van Rover Maerscalks en haar kinderen en aan Aleijt Rutger Roestenbergs een lijfpacht van 6 lopen rogge.

Genoemde Henrik krijgt het huis, tuin etc., gelegen onder Boterwijk hier, b.p. de straat, de kinderen van Henrik van der Heijden, Pauwels Alemans, Nog krijgt hij een stuk beemd in het Henrikslaer, b.p. de gemeijnte, Dirck van Hagelaer, de kinderen van Henrick van der Heijden. Nog krijgt hij een pacht van 14 lopen rogge, na de dood van zijn moeder te ontvangen en 3 lopen rogge te Oerle uit een pacht van 1 mud rogge, Oerlesche maat. Henrick zal uit het huis jaarlijks een half mud rogge betalen aan Dirck van de Hagelaer, uit de beemd de grondchijns en 1 mud rogge aan Wouter Heestelmans en nog 1 lopen rogge aan zijn broer Willem, waarvan de eerste termijn na de dood van zijn moeder. Nog 3 lopen rogge aan Aleijt Rutten.

Genoemde Lisbeth krijgt een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeijnte, Willem van Catwijck, Aert Vos. Nog krijgt ze een deel in de Ludsdonkbeemd zijnde het derde deel van een bunder, b.p. de gemeijnte, Aleijt van den ....... en haar kinderen, de monniken van Postel en van Tongerloo, Gijb Vlemmincks. Nog een pond paijment te ontvangen van Henrick.... en Jan Korstiaens volgens de brieven ervan. Uit dit erfdeel moet ze 1 Bosch mudde rogge per jaar betalen en in Den Bosch ook te leveren, nog aan Goijaert Verwers zwager van Den Bosch 3 pond paijment, nog in Oisterwijk 21 lopen rogge Oirschotse maat en de grondchijns, uit de beemd nog 1 stuiver. Na de dood van haar moeder krijgt ze een pacht van 12 lopen rogge te ontvangen van Peter Stoepkens, maat van Oirschot, nog 6 lopen rogge uit ern pacht van 1 mud te ontvangen van Jan Everts in Spoordonk. Nog 3 lopen rogge te Oerle, nog 3 lopen rogge van Aleijt......

Dirck krijgt een stuk land groot ca. 18 lopenzaad, gelegen in de Casselaerse Stege, b.p. de dekanij van Oirschot, Henrick Verwers en Peter Jacops van Esch, Peter van den Berge. Nog krijgt hij een eeuwsel genoemd het Cuijperseeuwsel gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan de Toijt ...(?), de straat. Nog krijgt hij uit de molen te Straten een half mud rogge per jaar. Na de dood van zijn schoonmoeder krijgt hij een mud rogge te ontvangen van Gielis Cremers, nog 6 lopen van Gielis Heeskens, nog 3 lopen te Oerle. Uit de 14 lopen land moet hij jaarlijks aan de erfgenamen van Jan Smeeds 4 mud rogge betalen, uit de Cuijpersbeemd 1 braspenning als grondchijns en 18 stuivers in Den Bosch. Datum 5 februari 1481, getuigen Goessen en Hagelaer.

Dirck zoon wijlen Jan Moermans verkoopt aan Peter zoon wijlen Jan Gerarts van der Lulsdonk een stuk beemd genoemd dat Cuijperseeuwsel, gelegen in herdgang Spoordonk en begrensd zoals hiervoor is vermeld. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de grondchijns te weten 1 braspenning en 10 .... stuivers in Den Bosch te voldoen en nog 9 lopen rogge als lijfpacht. Actum als boven.

 

21-5-1481 Boedeldeling (RA Oirschot Inv 124b folio P272-r)
------------------------------
Verschenen zijn Gijsbrecht zoon wijlen Andries Wilden, Claes van Oesterhout als man Elisabeth voor hemzelf handelend en voor Willem Andriessen zoals ze zeiden, verder Goijaert van der Hofstad als man van Katharina, Jan Herman Zibben als man van Luijtgaerd, allen dochters van wijlen Andries Wilden en nog voor Aleijt als weduwe van genoemde Andries, hun moeder zijnde, die ze later alsnog afstand zullen laten doen voor zover ze nog geld uit het bezit krijgt en haar dan daarvoor een goed onderpand zullen leveren, verkopen aan Huijbrecht zoon wijlen Peter van Gestel ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn zusters verwekt bij Aleijt dochter van wijlen Gerits van den Schoet, al hun rechten die ze hebben in een stuk beemd genoemd de Timmerdonk, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke straat, Peter Jacops van Esch, de erfgenamen van ... van der Lulsdonk. De verkopers beloven alle lasten van hujn kant af te handelen, behalve een stuiver als grondchijns aan de hertog. Datum 21 mei 1481, getuigen Rutger Goessens en Philips van Geldrop.

Voetnoot : Henrik van Esch treedt op namens Aleijt als moeder.

De zelfde verkopers uit de vorige akte beloven dat ze jaarlijks aan Aelbrecht zoon wijlen Aelbrecht Ketelaers in Den Bosch die 4 zesters rogge Bossche maat zullen betalen op onderpand van het bezit dat hun moeder Aleijt nog heeft behouden. Ze zullen zo betalen dat Aleijt daarvoor altijd gevrijwaard blijft. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

 

3-10-1481 Boedeldeling (RA Oirschot Inv 124b folio P285-r)
------------------------------
P 285-r)

Verschenen zijn Gerart, Jan en Aert, broers en kinderen van wijlen Henrick Gerit Aert Heijlgeenen en verkopen nu aan hun tante Aleijt dochter van genoemde Gerit ten hare behoeve en ten behoeve van haar wettige kinderen die ze heeft verwekt bij Peter van Gestel, haar wettige man toen hij leefde, het 1/3e deel van een stuk beemd genoemd de Roij Rijt, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. heer Jan van Merode ridder, de kinderen van Henrick van der Heijden, de kinderen van Henrick van de Hagelaer, de Langendonk eigendom van genoemde heer Jan van Merode. Nog verkopen ze het 1/3e deel van een stuk beemd genoemd de Tijmmerdonk, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. genoemde Aleijt en haar kinderen, de rivier de Aa, Peter Coppens, Jan van der Ludsdonk. Ze hadden die percelen geerfd of waren hen in testament vermaakt door wijlen Gerit Aert Heijlgenen, hun grootvader zijnde. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum de dag na Assumptioniusdag 1481, getuigen Rutger en Goessen.

 

3-10-1481 Boedeldeling (RA Oirschot Inv 124b folio P283-r)
------------------------------
Verschenen is Barbara dochter van wijlen Henrick van Geldrop met haar voogd en verder Wouter Wouter Mathijs Backs namens zijn zoon Jan die deze Wouter had verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van genoemde Henrick van Geldrop en belooft als zijn zoon meerderjarig is geworden hem dan alsnog afstand van het bezit te laten doen, veder Jan Marien van Antwerpen als man van Henrik dochter van wijlen genoemde Henrick van Geldrop en verkopen nu hun ¾ delen van een hoeve en grond, b.p. Jacop van Hersel, Daniel Janssen, de gemeenschappelijke straat daar genoemd de Vrijthof, Katharina Laureijssen (van Baest?. JT) en haar kinderen. Nog verkopen ze de ¾ delen van een stuk land van 6 lopenzaad ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Elisabeth weduwe van Wouter van de Velde, de Nieuwstraat, de straat daar komend vanaf het gasthuis richting naar Spoordonk. Nog verkopen ze de 3/4e delen van een stuk eeuwsel, gelegen in herdgang Hedel, b.p. genoemde Elisabeth Wouters, Heijlwich weduwe van Henrick ... en haar kinderen, het erf eerder van heer Willem van Oudenhoven, de gemeijnte. Ze verkopen dat bezit nu aan Katharina dochter van Henrick van Geldrop zijnde hun zuster en beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een Bosch mud rogge in Den Bosch ook te leveren aan Henrick Crommen (?), nog aan de erfgenamen van Jan Dicbiers 1 mud rogge Oirschotse maat. Nog aan het St. Jorisaltaar te Oirschot 4 lopen rogge, nog aan Peter Seijsemakers of aan de erfgenamen van heer Rutger van hiervoor een half mud rogge. Nog uit de akker een mud rogge aan de erfgenamen van heer Almelrijck Boots, nog een kwart mud rogge aan de erfgenamen van Jan van der Ludsdonk te Spoordonk, uit het beemdje 1 lopen rogge en 6 lopen gerst aan het kapittel van Oirschot en een halve stuiver als grondchijns aan Willem Hinckaert. Nog uit het gezamelijke bezit een mud rogge Oirschotse maat dat men eerder aan heer Amelrijk Boots betaalde. Katalijn als koopster belooft alle pachten etc., vanaf nu zo te betalen dat de verkopers daarvoor zijn gevrijwaard. Alle verdere ongenoemde lasten zullen ze samen betalen. Datum 3 oktober 1481. (geen getuigen vermeld, JT)

Genoemde Kathalijn uit de vorige akte beloofd aan Barbara en de haren die per a.s. Pinksteren over een jaar een bedrag van 6 peters 2 stuivers en 1 oort te zullen betalen, zonder dat daar bezwaar tegen kan worden gemaakt. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

De zelfde kathalijn belooft aan genoemde Jan (Backs, JT) die evenveel als hiervoor te betalen. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

 

10-1481 / 9-1482 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1251 periode okt 1481 - sept 1482 folio 78r)
------------------------------
Peter Jan Geritss van der Lulsdonck

 

10-1481 / 9-1482 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1251 periode okt 1481 - sept 1482 folio 447r)
------------------------------
Gerit Geritss van der Lulsdonck, Jacop Henrick Jacops van Strijp

 

20-1-1482 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 124b folio P292-r)
------------------------------
Komen is Korstiaen Hessels van Gemert als man van Lisbeth dochter van wijlen Jan Gerards van der Lulsdonk en verkoopt aan Henrick Jacops van Esch ten behoeve van Jacop Ansems van Liefveld, die een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Aert van Campen, Jan Ronden waarvan is afgedeeld, de straat, de kinderen van Willem Rutgers. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de helft van 16 lopen rogge maat van Oirschot aan de erfgenamen van Jan Smeets. Datum St. Sebastiaensdag 1482, getuigen Herzel en Snellaerts. (= St. Sebastiaensdag 1482 = 20 januari 1482, AvdL)

 

20-1-1482 Verkoop van stuk beemd (RA Oirschot Inv 124b folio P292-r)
------------------------------
Komen is Peter zoon van wijlen Jan van der Lulsdonk en verkoopt aan zijn zwager Korstiaen Hessels van Gemert een stuk beemd  gelegen in herdgang Spoordonk genoemd dat Henrickslaer, b.p. de gemeenschappelijke straat, Wouter Thijssen, Gerard van Gerwen, de verkoper, Aert Vos. De verkoper belooft alle lasten af te handelen behalve de grondchijns van 3 stuivers en 1 oort. Actum als boven. (= Datum St. Sebastiaensdag 1482, getuigen Herzel en Snellaerts. (= St. Sebastiaensdag 1482 = 20 januari 1482, AvdL))

 

6-3-1482 Afstand van recht van vruchtgebruik (RA Oirschot Inv 124b folio P299-r)
------------------------------
Komen is Elisabeth weduwe van Goessen Bruijnen met Peter Roefs (van den Toerken, JT) als haar wettige man en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik dat ze heeft na de dood van haar man Goessen, inzake een pacht van 1 mud rogge, welke pacht Lodewijk Lodewijk Timmermans had beloofd aan Jan van der Lulsdonk ten behoeve van de kinderen van Henrick Jan Hennen van Kerkoerle, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Braecke, gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Jan Hannen, de gemeenschappelijke straat, Han Stijnen, Henrick Ansem L….. (?). Nog inzake een pacht van een half mud rogge, zelfde maat, welke pacht Jan van D…. (?) eerder had beloofd, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. en een ´geloekt´er naast in een ´beloke´, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de Stevens Streep, de Gorter Vos Grieten (?), de gemeijnte. De verkoopster doet er afstand van ten behoeve van Dirck Heijstmans en ten behoeve van haar dochter Katalijn (is dochter van Lisbeth, JT). Datum 6 maart 1482, getuigen Gielis en Cremer.

De zelfde Dirck uit de vorige akte als man van Katalijn verkoopt deze pacht weer door aan Peter Roefs van den Toerken en de verkoper belooft alle lasten af te handelen. Actum als boven.

 

9-3-1482 Afstand van recht van vruchtgebruik (RA Oirschot Inv 124b folio P302-v)
------------------------------
Komen is Joerden zoon wijlen Ansems van Liefveld als H. Geestmeester te Oirschot en verklaart dat hij van Peter Janssen van der Lulsdonk 13 peters heeft ontvangen voor een pacht van een half mud rogge, dat Peter jaarlijks betaalde uit bezit onder Boterwijk, welke pacht Peter met zijn vrouw Lisbeth als dochter van Jan Wetters had verkregen (als verplichting dus, JT) en zijn zwager (schoonvader hier, JT) eerder aan de H. Geest had vermaakt in diens testament, maar waarbij de pacht wel aflosbaar was gebleven met 13 peters, zoal blijkt uit het dokument ervan. Joerden belooft aan Peter en zijn nakomelingen die voor dit halve mud rogge per jaar te zullen vrijwaren, ondanks als er later een dokument in de toekomst mocht opduiken over dit halve mud rogge, want die dokumenten zullen dan ongeldig zijn. Datum 9 maart 1482, getuigen Vlierden en Daesdonk.

 

4-6-1482 Verkoop van een pacht (RA Oirschot Inv 124b folio P315-v)
------------------------------
Komen is Peter Roelofs van den Toerken en verkoopt met schepenbrieven aan Gielis Gielis Cremers die een pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht Loijch Loijch Nennen had beloofd aan Jan van der Lulsdonk, ten behoeve van de kinderen van Jan Hennen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Beke (Braeke?, JT) gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Jan Hennen, de gemeenschappelijke straat, Han Stijnen, Henrick Ansem Loeden. Dat mud rogge had Peter Roefs eerder verkregen van Dirck Jan Moermans als man van Katharina dochter van wijlen Willem Goessen Bruijnen waarvoor Elisabeth als weduwe van Goessen Bruijnen afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum 4 juni 1482, getuigen Vlierden en Snellaert.

 

25-6-1482 Verkoop van een pacht (RA Oirschot Inv 124b folio P315-v)
------------------------------
Komen is Hubrecht zoon wijlen Peter van Gestel (soms ook van de Schoot genoemd, JT), voor hemzelf handelend en voor zijn wettige moeder Aleijt dochter van Gerit Aert Heijlgheenen en verder haar wettige dochter ….. zijnde Hubrechts zuster en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrief van Oirschot inzake een pacht van 1 mud rogge die 3 muden 4 lopen achterstallig is. Dat mud rogge had eerder Claes de Molner beloofd aan Maes Goeswijns Gruijters (?) van Eindhoven, steeds te betalenop Maria Lichtmisdag op onderpand van de helft van een beemd genoemd datAchterste Breekelen gelegen in herdgang Aerle, dat eerder van Henrick van Aerle was volgens schepenbrief d.d. 16 …. (?) van het jaar 1387. Wij als schepenen hebben bij vonnis bepaald dat Hubrecht zijn vordering op het onderpand mag verhalen als gemachtigde voor zijn moeder en zuster, voor zover hij de vordering kan bewijzen en moet daarbij ook de rechten van anderen respecteren. Jan van Esp heeft de uitwinning verzorgd en het bezit is verkocht aan Dirck Bittus voor de achterstand etc. Datum 25 juni1482, getuigen Herzel en Daesdonk.

 

Waarschijnlijk 11-11-1482? Verkoop van huis en tuin (RA Oirschot Inv 124b folio P336-v)
------------------------------
Komen is Loijch natuurlijke zoon van Goijaert Loijen van Beerze  en verkoopt met een schepenbrief aan Henrick Dircks van de Hagelaer de oudste, die een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke straat, Aleijt weduwe van Andries Wilden met haar kinderen, de heer van Merode. Nog verkoopt hij een stuk land groot ca. 2 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de weduwe van Andries Wilden, Jan Janssen van der Lulsdonk. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum de dag na St. Maarten, getuigen Haest en Snellaerts. (schepenen zijn van het jaar 1482, JT) (Datum is niet duidelijk > of 3 november, of 11 november of 13 april met jaartal 1482?, AvdL)

13 april = dag van Martinus I (paus en martelaar) > bron: http://www.beleven.org/feesten/naamdagen 
3 november = dag van Marinus de Porris (kloosterling) > bron: http://www.beleven.org/feesten/naamdagen 
11 november = dag van Marinus van Tours (bisschop) > bron: Lezen in Brabantse bronnen (Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening) & http://www.beleven.org/feesten/naamdagen  

Komen is Henrick uit de vorige akte en belooft om aan Ida dochter van Wouter van Spulle die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 8 peters te gaan betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met een rente van 4 lopen rogge, maat van Oirschot. Actum als boven.

 

22-12-1482? Schuldbekenetenis (RA Oirschot Inv 124b folio P335-r) (Dit protocol is opgenomen tussen 22 en 23 december 1482, AvdL)
------------------------------
Jacop Jan Stijnen heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van Oirschot inzake een pacht van 9 lopen rogge die 14 lopen achterstallig is, welke pacht Claes Gerits van der Lulsdonk eerder had beloofd aan Jan Stijnen, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Gijsbrecht Hoppenbrouwers, de gemeijnte, volgens de brief d.d. 12 augustus 1418. Jan van Esp heeft de uitwinning verzorgd en het bezit is verkocht aan Henrick Meeus van Beerwinkel voor de achterstand en de kosten van de procedure. Het bezit is ook in Den Bosch gepubliceerd geweest volgensde certificatie ervan. Getuigen Herzel en Claes Geerlicks. (geen datum vermeld, JT) (= Datum waarschijnlijk 22 december 1482, AvdL)

Henrick Meeus (van Beerwinkel, JT) uit de vorige akte verkoopt het bezit weer door aan Jacop en de verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum op Kerstavond, getuigen als boven. (= Datum waarschijnlijk 24 december 1482, AvdL)

 

10-1482 / 9-1483 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1252 periode okt 1482 - sept 1483 folio 46v)
------------------------------
Jan Wouter Neven, Jan Janss van der Lulsdonck

 

10-1482 / 9-1483 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1252 periode okt 1482 - sept 1483 folio 153v)
------------------------------
Leunis Lambert Roetart man van Katherijn dochter van Heer Jan die Moellener, priester, Jan en Marie kinderen van Henrick Vos

Let op! (Katherijn is niet de dochter maar de zus van Heer Jan die Moellener, AvdL) (Heer Jan die Moellener is dezelfde persoon als Heer Jan van der Lusdonck alias Smolders alias Cruysken, AvdL)

 

10-1482 / 9-1483 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1252 periode okt 1482 - sept 1483 folio 177v)
------------------------------
Claes natuurlijke zoon wijlen Heer Jan van der Lulsdonck - priester, Aert Bernt Willemss

 

10-1482 / 9-1483 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1252 periode okt 1482 - sept 1483 folio 540r)
------------------------------
Peter Jan Gerits van der Lulsdonk

 

5-3-1483 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 124b folio P348v)
------------------------------
Komen is Gerit zoon wijlen Henrick van der Ludsdonk en belooft heer Henrick Belaerts, ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens zusters Heijlwig en Margriet, een jaarlijkse rente van 2 rijnsguldens te betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, groot ca. 5 lopenzaad ter plaatsze genoemd in de Hosstadt, b.p. Aert van Campen, Jan van Oudenhoven alias Gruijters, Cleijs Claessen, Herman Vos. Nog op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 4 lopenzaad ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de Hossstadstege, Jan van Dormalen alias Scoteldreijer, het erf genoemd de Wuestenberg, de gemeijnte. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Datum 5 maart 1483, getuigen Jacop Dormalen en Lieveld.

Heer Henrick uit de vorige akte staat aflossing van de rente toe tegen betaling van 32 rijnsguldens, met de volle termijn en vervallen termijnen. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

 

20-4-1483 Verpachten van huis, tuin etc. (RA Oirschot Inv 124b folio P355r)
------------------------------
Komen is Henrick zoon wijlen Goessen Bruijnen en ´verpacht´aan Jan Henricks van der Heijden en aan diens wettige vrouw Sophie een huis, tuin etc., gelegen onder Boterwijk hier, met een lopenzaad land, b.p. de koper en zijn zuster Katarina, de straat, Pauwels Jan Bruijnen. Nog een driehoekig stuk land groot zijnde een zesterzaad, b.p. genoemde Pauwels, Peter van der Ludsdonk, Jan als koper en zijn zuster Katarina. Nog een boomgaard met een driesje eraan groot ca. 1 lopenzaad, b.p. genoemde Pauwels, Jan Als koper. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve een halve stuiver als grondchijns aan de hertog, nog een half mud rogge aan Dirck Dircks van de Hagelaer, nog 2 mud rogge en 10 lopen per jaar aan verkoper, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen. Als Jan eerder sterft als Sophia, mag ze met dit bezit naar keuze handelen en als ze beiden sterven gaat het huis etc. naar de erfgenamen van Sophie die dan nog in leven zijn, want het huis is gekocht uit het bezit van Sophie zoals ze zeiden. Actum als boven. (in feite is het een verkoop tegen een jaarpacht, zie volgende, JT)

Jan en Sophie mogen de pacht van 2 mud en 10 lopen rogge aflossen tegen betaling van 28 peters, elke peter gerekend tegen 8 stuivers, samen met de volle termijn en als ze per a.s. Maria Lichtmisdag kunnen betalen hoeven ze geen rente te betalen als ze met St. Jansdag vooraf opzeggen. Als ze willen aflossen moeten ze altijd op St. Jansdag vooraf opzeggen. Actum als boven. (= Datum 20 april 1483, getuigen Dormalen en Dormalen, AvdL)

 

6-5-1483 Jaarlijkse lijfpacht op een stuk land (RA Oirschot Inv 124b folio P355r)
------------------------------
Komen is Henrick Lambrechts van de Hosstadt en belooft aan Ida dochter van Wouter van Spul, een jaarlijkse lijfpacht van 1 mud rogge op onderpand van een stuk land genoemd de Batenakker (?), groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Willem van Katwijk, Lambrecht van de Hosstadt, Jan van der Ludsdonk. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Datum als boven, getuigen Lieveld en Brouwer. (= Datum 6 mei 1483, AvdL)

 

20-8-1483 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 124b folio P360-BIS-r)
------------------------------
Peter zoon wijlen Jan van der Lulsdonk belooft Jan Gijsbrecht Goijaerts van Ellaer die voortaan jaarlijks een rente van 4 pond paijment te betalen, elke pond tegen 7 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer de halve rente, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Willem van de Hagelaer en zijn zoon Dirck, de kinderen van Korstiaen van der After, de straat, Gerard Vos. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Datum 20 augustus 1483, getuigen Lieveld en Jan Brouwers.

De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 26 peters, elke peter tegen 18 stuivers, samen met de volle termijn en restanten. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

 

21-8-1483 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 124b folio P360-BIS-v)
------------------------------
Heer Henrick Belaerts verkoopt met schepenbrief aan Jan zoon wijlen Jan van der Lulsdonck een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, genoemd het Lepelbroek, b.p. Jan Wouter Oemen (?), de Zibbenstege daar, de Voort, Herman Vos. Dat perceel had heer Henrick door uitwinning verkregen voor het gebrek van zijn pacht van 14 lopen rogge, maat van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve de genoemde pacht van 14 lopen rogge aan heer Henrick Belaerts zelf. Datum de dag na St. Bartholomeusdag 1483, getuigen Jan Crom en Lieveld. (= De dag na St. Bartholomeusdag 1483 = 21 augustus 1483, AvdL)

Genoemde Jan van der Luldsdonk belooft heer Henrick Belaerts ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn zusters Heijlwig en Margriet, een jaarlijkse rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de rivier de Aa daar. Lambrecht van der Heijst (of Heijden?, JT) en zijn kinderen, de straat, Jan Meeus…. alias de Cort. Dat erf en huis was eerder in bezit van Dirck de Moller en nu ….  Willem Lucas. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als boven.

 

5-12-1483 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 124b folio P373-v)
------------------------------
Komen is Katalijn weduwe van Rover Maerschalks welke Rover zoon was van Daniel Timmermans en heeft haar achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot over 1 mud rogge, maat van Oirschot die anderhalf mud rogge achterstallig is, welke pacht Goessen de Bruijn eerder aan genoemde Rover had beloofd, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan van Gruenendael, de gemeenschappelijke weg, Godstuwen dochter van Jan van den Doeren. Daarop hebben wij als schepenen bij vonnis bepaald dat Katarijn haar vordering op het onderpand mag verhalen, volgens haar brief waarbij ze wel de rechten van anderen moet respecteren. Jan van Espe heeft de uitwinning voortgezet en het bezit is verkocht aan Peter Jan Gerits van der Ludsdonk. Datum 5 december 1483, getuigen Dormalen en Brouwer.

Voetnoot : Geef de brief aan Henrick Goessen Bruijnen.

 

14-3-1484 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 124b folio P373-v)
------------------------------
Komen is Peter Jan Gerards van der Ludsdonk en verkoopt aan Henrick Goessen Bruijnen die een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Jan van Gruenendael, de straat, Henrick van Strijp. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum als boven, getuigen Snepschuet en Haren. (= Datum 14 maart 1484, AvdL)

 

30-11-1484 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 124b folio P434-r)
------------------------------
Komen zijn Goijaert zoon wijlen Willem Goijaert Deenen met zijn voogd namens Goeswijn natuurlijke zoon van Willem Bruinen die nog minderjarig is, hierin met bijstand van Margriet dochter van Willem Goijaerts als moeder van het kind, verder met Peter Janssen van der Ludsdonk en verpachten (in feite een verkoop tegen een pacht, JT) aan Henrick Goessen Bruijnen die een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Pauwel Alemans, de Rijmeldonkse Voort, de Brantsbeemd, Peter Jan Gerits. De verpachting is voor de grondchijns, verder voor 15 lopen rogge en 4 voeders turf per jaar aan het gasthuis van Oirschot, nog 14 lopen rogge aan Jan van de Ven en een half mud rogge aan Henrick Henrick Wouters. Nog verkopen ze hem een erf gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan van Gruenendael, de straat, Henrick Thomas van de Venne. De verpachting hiervan (=verkoop tegen een pacht, JT) is voor 1 mud rogge per jaar aan Katalijn Rover Maerschalks, nog een half mud rogge aan Aleijt van Spulle op de plaats en tijden zoals dat hoort, daarnaast nog een jaarlijkse pacht van anderhalf mud rogge aan genoemde Goossen, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Als garantie voor de pachten zet Henrick een stuk beemd in onderpand, genoemd de Hillenbeemd gelegen in herdgang Spoordonk bij het Henrickslaer daar, b.p. Pauwel Alemans, Dirck van de Hagelaer, de straat, Jan Oemen. Henrick belooft dat onderpand in goede staat te houden. Als Goessen komt te sterven gaat deze pacht over op Henrick, Katarina en Lisbeth als kinderen van wijlen Goessen Bruijnen, in 3 delen te delen of naar hun erfgenamen na hen. Genoemde 3 kinderen of hun erfgenamen na hen moeten aan Margriet als moeder van het kind die daarna eenmalig 6 peters geven, elke peter tegen 18 stuivers. Datum op St. Andriesdag 1484, getuigen Thomaes en Hoppenbrouwer. (= St. Andriesdag 1484 = 30 november 1484, AvdL)

Voetnoot : Hun broer Goijaert belooft nog dat als er problemen over het bezit  komen, dat hij daarvoor in zal staan.

 

10-1484 / 9-1485 Genoemde personen (Bossche Protocol (Gemonde - Gestel) Inv 1254 periode okt 1484 - sept 1485 folio 239)
------------------------------
Gerit Geritss van der Lulsdonck, man van Hillegont dochter van Iewaen Wauters van Rode X wijlen Lijsbeth Pauwels Wouter die Rode

Iewaen Wauterss van Rode, weduwnaar van Lijsbeth Pauwels dochter van wijlen Pauwels Wauters die Rode (smid) X Geertruyt, en zijn zoon Jan, Hillegont, Pauwels, Henrick, Wauter, Heilwich en Jut

 

1-2-1485 Afstand van rechten en erfdeling (RA Oirschot Inv 124b folio 441v t/m 443)
------------------------------
Verschenen is Heijlwich dochter van wijlen Jan Claessen weduwe van Henrick Beersmans en met haar Johanna en Ida, gezusters met hun voogd, verder Jan Beersmans als aangestelde voogd i.p.v. Dirck Beersmans die voogd was van Jan en Lisbeth als minderjarige kinderen van gemnoemde Henrick Beersmans. Hij verklaart onder ede dat de onderstaande percelen aan vermelde kinderen zijn verkocht geweest. Ze verkopen op hun beurt nu met schepenbrieven van Oirschot middels een ruil aan Claes als natuurlijke zoon van heer Jans van der Lusdonck, priester, een huis met tuin, schuur, houtopstand etc., gelegen te Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick Riemslegers, Engel Zwitten, Lisbeth Henrick Bochten (?), de gemeenschappelijke straat. Ze hadden dat bezit verkregen van Jan Goijaert Roestenbergs en van Kathalijn, Adriana en Goijaert zijnde diens dochters. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een pacht van 11 lopen rogge Oirschotse maat die Henrick Beersmans ..... Henrick van der Heijen jaarlijks had beloofd.

Genoemde Claes op zijn beurt draagt nu aan genoemde Heijlwich en haar kinderen een huis met tuin etc. over, gelegen aan de Hovel hier, b.p. Berthen (?) Bruijnen, de gemeijnte. Claes had dat bezit gekocht van Goijaert Goijaert Delien en de verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve 16 lopen rogge per jaar aan Goijaert Roestenbergs en nog 2 hoenderen aan de deken van Oirschot.

Ieder van de partijen zal zijn pachten etc. betalen met ingang van a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Datum 1 februari 1485, getuigen Haest en Thomas Aerts (duplicavit).

 

13-2-1485 Afstand van rechten en erfdeling (RA Oirschot Inv 124b folio 441v t/m 443)
------------------------------
Margriet dochter van Everaerts van de Vloge als weduwe van Willem Rutgers van Oudenhoven heeft afstand gedaan van haar rechten ten behoeve van haar wettige zoons Rutger en Ervaert. Dat betreft een huis etc, en verder alle bezit dat zij en haar man in Oirschot hebben bezeten. Ze belooft het afstanddoen altijd na te zullen komen.Datum 13 februari 1485, getuigen Loijch, Aert Thomaes en Mathijssen.

Aert van Laerhoven als man van Geertruijd, verder Gevart Jans van Ostaden als man van Lisbeth, Dirck Gerart Vos als man van Willemken, zijnde allen wettige kinderen van Willem Rutgers van Oudenhoven, nog Margriet dochter van Everaert van de Vloge en Engel als dochter van genoemde Willem Rutgers van Oudenhoven met haar voogd hierin, verkopen nu aan Rutger en Everaert hun broers het bezit dat hen is nagelaten door hun vader en waarvoor hun moeder afstand van haar vruchtgebruik heeft gedaan. De verkopers beloven alle lasten af te handelen behalve 3 pond paijment te Eindhoven en de grondchijns, uit de Besdonk 2 Bossche mud rogge aan Rutger de natuurlijke zoon van Willem Rutgers van Oudenhoven. Uit de beemd achter Oudenhoven moet de grondchijns aan de hertog worden betaald, uit de Past de grondchijns aan het kapittel oftwel een jaargeld, uit de Liedsdonk (Ludsdonk, JT) 2 en een halve mud roge en 1 lopen, uit de Swolfsbeemd aan Goessen Maes en diens kinderen 17 lopen rogge per jaar, uit de zelfde beemd 1 pond paijment aan St. Barbara. Uit alle andere bezit ook de grondchijns. De genoemde 2 kopers zullen al deze lasten zo betalen dat de verkopers daarvoor gevrijwaard zijn. De lasten tot vandaag de dag toe door de kopers als door de verkopers samen te betalen. Actum als boven.

De zelfde verkopers hebben nu aan hun moeder Margriet de volgende pachten overgedragen. Dat zijn 20 lopen rogge te ontvangen van Jacop Ansems en de chijns die Jacop betaalt, van Lisbeth van de Rijt 17 lopen rogge, van Lisbeth de vrouw van Wouter van de Velde 11 lopen rogge, van heer Willem Aerts deken te Oirschot 11 lopen rogge, van Henrick van de Hove 2 mud rogge, van Claes de Becker 6 lopen rogge, uit de hoeve van heer Amelrijck Boots te Aerle 6 lopen rogge, van Gerit Backs (?) van Esch uit het erf dat eerder van Roef Janssen was genoemd dat Gruenensdale 13 lopen rogge, van Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers 14 lopen rogge, van Denis Mercks te Best 9 lopen rogge (totaal bijna 11 mud rogge per jaar, JT). De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Na de dood van Elisabeth zal haar vaders erfdeel aan de genoemde kinderen toevallen. De pacht van 2 mud rogge Bossche maat te betalen aan Rutger als natuurlijke zoon van Willem van Oudenhoven wordt betaald uit de Besdonk en het ene mud rogge Bossche maat na de dood van Jan van Oudenhoven zal betaald wordt door alle erfgenamen van Willem Rutgers van Oudenhoven samen. En als de erfgenamen sterven voor Elisabeth dan moeten ze de pacht blijven betalen zolang ze leeft en dienen de lasten ervan gelijkelijk door de kinderen te worden betaald naar rato. Van de genoemde 3 mud rogge moeten Rutger en Everaert na de dood van Rutger als natuurlijke zoon van Jan van Oudenhoven de schepenbrief ervan aan de andere kinderen overhandigen zodat die voor hun gedeelte daarin kunnen betalen. Actum als boven.

Genoemde Rutger en Everaert verkopen nu aan hun zuster Engel een stuk beemd genoemd de Grote Beemd, gelegen bij de Ludsdonk onder Spoordonk, b.p. een beemd genoemd de Hillenrijt eigendom van de verkopers, de Blesersbeemd en en meer andere en ook eigendom van de verkopers, de gemeijnte, het Lepelbroek eigendom van Korstiaen Hessels. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Actum als boven.

Rutger uit de vorige akte belooft zijn zus Engel nog een half mud rogge te betalen, Oirschotse maat op onderpand van een stuk land genoemd de Berthenhof, b.p. de Blesersbeemd, de straat, de Groote Beemd, Jan Jan Goessens. Actum als boven.

Genoemde personen uit de vorige akte (de broers van van Oudenhoven, JT) verkopen nu aan Gevarden van Ostaden als echtgenoot hun 5/6e delen in een pacht van 26 en een halve lopen rogge per jaar te heffen van Heijlich Dircks van Berze en haar kinderen. Ook nog inzake een pacht van 16 lopen rogge die wordt betaald door Daniel Jan Daniels. Ook nog inzake een pacht van 6 lopen rogge per jaar die wordt betaald door Claes Claessen te Spoordonk, nog 6 lopen rogge per jaar die wordt betaald door Goijaert Ervaerts S........, nog 8 lopen rogge aan Jan Verberckt en 9 lopen rogge aan Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. Actum als boven.

Genoemde Ervaert belooft zijn zwager Gevaert van Ostaden die voortaan 1 mud rogge per jaar te betalen op onderpand van een huis, tuin etc. onder Boterwijk hier, b.p. Henrick van den Doeren, Wouter Moermans, Jan van Berse. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Actum als boven.

Genoemde Ervaert belooft aan Aernt van Laerhoven die voortaan 3 mud rogge per jaar te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds op Maria Lichtmis op onderpand van een huis, tuin etc. zoals hiervoor. Nog op onderpand van een beemd genoemd de Nuwenbeemd onder Oudenhoven, b.p. Ijwaen van Dommelen, de Shaestenbeemd, Henrick Aelen (?), de straat. Hij belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

Genoemde Rutger belooft aan Dirck Gerit Vos die voortaan een pacht van 4 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk grond genoemd de Ludsdonk in herdgang Spoordonk, b.p. het erf van hemzelf, de straat, Jan Jan Goessens, het Lepelbroek. Nog op onderpand van de Past in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan van der Heijden, Kathalijn Sbruijnen, Aert van Campen, de gemeenschappelijke weg. Hij belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

Rutger en Everaert, broers, beloven hun moeder Margriet wat betreft vruchtgebruik, om later door de 6 kinderen samen te verdelen, die per Maria Lichtmisdag steeds een pacht van 6 mud rogge te betalen op onderpand van al hun bezit. Ze beloven de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Voorwaarde is verder dat deze kinderen van Willem Rutgers van Oudenhoven, zijnde Rutger, Everaert, Dirck en Engel, elk 4 en een half mud rogge zullen betalen, Gevert Janssen van Ostade 6 mud en Aert 5 mud per jaar en diegene die meer hebben gekregen dan de anderen zullen later zolang niet meeparten, totdat ieder van de 6 kinderen evenveel heeft gehad. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

Rutger en Ervaert hebben samen een deling gemaakt van het bezit dat ze vandaag hebben verkregen.

Rutger krijgt de gehele Ludsdonck behalve de Pottenbeemd ervan die ze aan Engel hebben verkocht. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Past gelegen in herdgang de Kerkhof, zoals hiervoor omschreven. Nog krijgt hij de helft van een stuk land genoemd de Beeck gelegen onder Ameijden, b.p. Wouter van de Velde en diens kinderen, de kinderen van Goessen Maas. Hieruit jaarlijks de grondchijns te betalen, nog 2 en een halve mud rogge Oirschotse maat, nog ... lopen rogge aan Jan van Oudenhoven, nog 17 lopen rogge aan Goessen Maes, nog 2 mud rogge aan Dirck Gerit Vos die hij vandaag heeft beloofd en nog 3 mud rogge aan zijn moeder Margriet. Als Margriet is komen te overlijden vervalt die pacht op de gezamenlijke kinderen. Verder nog aan zijn zuster Engel een half mud rogge en nog 1 pond paijment aan St. Barbara.

Everaert krijgt de andere hofstad onder Boterwijk, nog krijgt hij een stuk land genoemd de Besdonk, b.p. de kinderen van Sbruijnen, Willem Greven. Nog krijgt hij een stuk beemd achter Oudenhoven, b.p. Iewaen van Dommelen, de Shaestenbeemd. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Beeck zoals hiervoor vermeld in het andere erfgdeel. Hieruit de grondchijns te betalen, aan Aert van Laerhoven 3 mud rogge per jaar, aan Rutger zijnde zijn natuurlijke broer 2 Bossche muddes zolang hij leeft en daarna aan zijn moeder, na de dood van zijn moeder versterft de pacht dan weer op de gezamenlijke kinderen in 6 delen te delen, nog 3 pond paijment, idem aan Gevart een mud Oirschot maat en ieder van hen zal gelijkelijk betalen. Vervolgens belooft Everaert uit zijn erfdeel aan Rutger 2 mud rogge en 7 lopen Oirschotse maat te betalen, steeds op Maria Lichtmisdag. Datum 8 februari 1485, getuigen Loeijch, Aert Thomas en Dirck Mathijssen.

 

29-6-1485 Verkoop van een beemd (RA Oirschot Inv 124b folio 444v)
------------------------------
Peter zoon wijlen Jan Gerarts van der Ludsdonk verkoopt nu aan Henrick en Jan, broers en kinderen van wijlen Jan Corten van Beerze, de helft van een bunder beemd genoemd de Erkenrijth, b.p. Willem van Catwijk, Dirck Goessen Aleijten van Gestel en diens kinderen, het erf van Ellaer, Dirck Gijsbrechts. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve de grondchijns. Datum als boven, getuigen Aert Thomas en Lieveld. (= Datum op St. Petrusdag = 29 juni 1485, AvdL)

 

6-12-1485 Verkoop van een beemd (RA Oirschot Inv 124b folio 453v)
------------------------------
Elisabeth dochter van wijlen Goessen Bruijnen met haar voogd verkoopt nu aan Jacop Henricks van Strijp haar deel van een halve bunder waarop ze recht heeft in de beemd genoemd de Ludsdonk gelegen in hergang Spoordonk, b.p. het erf van de koper, Jan van der Ludsdonk, genoemde Lisbeth zelf en meer anderen, Aleijt van gestel en haar kinderen. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen, behalve de grondchijns. Datum 6 december (juli is doorgestreept, JT) 1485, getuigen Hersel, Mathijs Gerarts en Ven.

Kathalijn dochter van wijlen Goessen Bruijnen, weduwe van Dirck Heijstmans (Moermans is doorgestreept, JT) doet afstand van haar rechten ten behoeve van haar wettige kinderen die ze heeft verwekt bij genoemde Dirck voor haar 1/3e deel van een mud rogge dat ze heeft geerfd van haar broer Willem Goessen Bruijnen en welke pacht Kathalijn Henrick Dircks Neven met haar voogd had beloofd aan Daniel IJden Meeus (?) natuurlijke zoon van Spoordonk. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd het Oerscoot, b.p. Dirck Neven, de gemeijnte. Actum als boven.

Elisabeth Goessen Bruijnen met haar voogd verder Daniel Heijstmans als geboren voogd over Kathalijn en Johanna kinderen van Dirck Moermans Heijstmans verwekt bij Kathalijn Goessen Bruijnen, verkopen de 2/3e delen van een pacht van 1 mud rogge aan Jan Peters van der Ludsdonk. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen ook namens Henrick Janssen van Kerkoerle en diens erfgenamen. Actum als boven.

Zijnoot : Henrik Goessen Bruijnen ......, getuigen Claes en Geart Mathijssen.

 

10-1485 / 9-1486 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1255 periode okt 1485 - sept 1486 folio 179v)
------------------------------
Gerit Geritss van der Lulsdonck, Henrick Henrick Oemen en zijn grootvader wijlen Henrick Oemen

 

10-1485 / 9-1486 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1255 periode okt 1485 - sept 1486 folio 179v)
------------------------------
Jan Wouter Bonnen soon man van Margriet Gerit Gerit van der Lulsdonk

 

10-1485 / 9-1486 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1255 periode okt 1485 - sept 1486 folio 362v)
------------------------------
Jan Wouter Bonen soen, man van Margriet Gerit Gerits van der Lulsdonck, Claes Gijsbertss die Mesmeker

 

xx-xx-1486? Verkoop van een stuk beemd (RA Oirschot Inv 125a folio P30r)
------------------------------
Peter Jan Gerits van der Lulsdonk verkoopt aan Jan Jan Wouter Maes ten zijne behoeve en ten behoeve van diens vrouw Katalijn dochter van Wouter van den Meerven (?), een stuk beemd genoemd de Reijmelsdonk, b.p. de gemeijnte, Jan Cortten, Henrick Goessen Bruijnen. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve 15 plakken als grondchijns aan de hertog, nog 1 mud rogge per jaar, maat Oirschot. Als Jan en Katalijn beiden zijn komen te overlijden versterft de pacht weer op Peter of op diens erfgenamen na hem. Als de beemd aan Jan en Katalijn wordt ontnomen, zal Peter hen een bedrag van 9 peters betalen, elke peter tegen 18 stuivers, aan Jan of aan diens vrouw. Datum als boven, getuigen Crom en Lieveld. (= Datum is niet leesbaar in originele akte, JT)

 

xx-xx-1486? Rente op onderpand van stuk land (RA Oirschot Inv 125a folio P30r)
------------------------------
Claes natuurlijke zoon van heer Jan Smollers, priester belooft aan Willem zoon van Peter Willems die voortaan een rente van 10 stuivers te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Peelenbraeck, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Daniel Henrick Riemslegers, Peter van de Hamsvoort, de straat, Jan van Heijst. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Datum als boven, getuigen Dormalen en Lieveld. (= Datum is niet leesbaar in originele akte, JT)

 

22-2-1486? Verkoop van een pacht (RA Oirschot Inv 125a folio P16r) Belangrijk: Wie is Henrick Joerden Eessen van der Lijsdonk ???
------------------------------
Komen is Henrick Wouters van den Dijck als H. Geestmeester met goedkeuring daarin van de deken, kapittel etc. met ook bijstand van de schepenen en de inwoners van Oirschot, verkoopt aan … (B)…Goessens een pacht van 5 lopen rogge, steeds op …(B)… op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan van der Lulsdonk, …(B)… zwager, Dirck van de Hagelaer, …. (B)…, Willem van katwijk. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum als boven, getuigen Lieveld en Snellaerts. (= waarschijnlijk datum 22 februari 1486, AvdL)

Jan zoon wijlen Jan Zegers (?) van der Veelst (?) als man van Aleijt,, Wouter zoon wijlen Jan Wouters als man van Margriet, Daniel Jan D….(B)…als man van Berthen, alle wettige kinderen van Henrick Dirck Neven en verder Henrick Hoogneven als toenziende voogd over Henrick dochter van Joerden Eessen van der Lijsdonk, met toestemming hierin van de 4 groepen familieleden, waarvoor hij belooft als ze meerderjarig is ze alsnog afstand te laten doen, verkopen samen aan Henrick en Aert als kinderen van wijlen Thomas van de Ven, een huis, tuin etc. … groot …(B)…lopenzaad, b.p. de gemeenschappelijke straat, … (B)… Jacop Ansems van Lieveld. ……(B)…. Brouwers, het Hertogenland. Nog verkopen ze de helft van 2 en een half lopenzaad land, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (herdgang de Kerkhof, JT), b.p. de kinderen van Henrick Belaerts, Joerden Ansems, Daniel Daniels, Aert Slootmakers. Nog een stuk land genoemd de Ankerspoel, groot een half mudzaad, b.p. Dirck Goossen, de straat of Lisbeth Rovers (?). Nog een stuk heiveld genoemd het Oerschoer, b.p. Dirck Goossens, de kinderen van Jacop Cuijpers, de straat, de kinderen van Willem van Helmond. Nog een stuk beemd groot 2 bunders, gelegen in de gemeente Beerze, b.p.de kinderen van Dirck Joerdens, de gemeijnte daar genoemd … (B).. een pad. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve uit de beemd 2 oude groten aan de hertog, nog anderhalf mud rogge aan Peter Laenen, nog 1 mud rogge aan de H. Geest van Oirschot, nog uit de andere erven 1 braspenning aan de hertog, 1 stuiver aan de heer van Merode, nog 3 hoenderen, nog 2 en een half pond paijment per jaar aan de erfgenamen van here Ricalt van Merode, nog 1 mud rogge per jaar aan Daniel van Vlierden, 1 mud rogge aan de erfgenamen van Ansem Deenen, 1 mud rogge aan de erfgenamen van Geerlick van de Melcroth, Een half mud rogge aan Jacop van Dormalen, een half mud rogge aan Aert Berbier, alles maat van Oirschot. Actum als boven.

Genoemde Henrick en Aert zoons van Thomas van de Ven beloven aan de verkopers uit de vorige akte die voortaan een pacht van 5 mud rogge te gaan betalen, in gelijke delen qua recht van vruchtgebruik voor Elisabeth en haar kinderen daarin het erfrecht, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de vorige akte. De schuldenaars beloven de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Actum als boven.

De pacht uit de vorige akte mag worden afgelost in totaal of in delen, minstens met een mud per keer, gerekend tegen 28 peters voor elk mud rogge, elke peter tegen 18 stuivers. Het geld daarvan daarna weer te beleggen zolang Elisabeth als moeder leeft. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

>>> (Note! Gedeeltes van de bladzijdes P 13 t/m P 28 zijn door vochtschade verdwenen, soms in meerdere, soms in mindere mate. Ik heb de verdwenen gedeeltes aangeduid als ….. (B)…, dat staat voor ´beschadigd´, JT)

 

29-4-1486 of 25-11-1486? Verkoop van een stuk land (RA Oirschot Inv 125a folio P29v)
------------------------------
Aert zoon wijlen Aert Vos verkoopt aan Jan de Cort die een stuk land, groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan van der Lulsdonk, de koper, de verkoper, Willem van Catwijk. Datum op St. Katharinadag 1486, getuigen Hoppenbrouwers en Vloeten. (= St. Katharinadag 1486 = of 29 april of 25 november 1486, AvdL)

Wouter willen Cortten verkoopt aan zijn oom Jan de Cort die een stuk land groot anderhalf lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Dirck Corstiaens van der After, Henrick …(B)…, van der Lulsdonk, de koper. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Actum als boven.

 

10-1486 / 9-1487 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1256 periode okt 1486 - sept 1487 folio 151v, 152r)
------------------------------
Hillegont en Lijsbeth dochters van wijlen Henrick Geritss van der Lulsdonk, Jan Janss die Cort (folio 152r)

 

22-12-1486? Schuldvordering (RA Oirschot Inv 125a folio P40r)
------------------------------
Heer Willem van Petershem, priester en H. Geestmeester heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 1 mud rogge, die 5 mud achterstallig is, welke pacht … Aert van Best eerder had beloofd aan Geerlick van de Melcroth, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., b.p. Henrick Mortsels, zijn broer Jan, de straat, Goijaert Zwevers. Nog op onderpand van een perceel genoemd de ….., ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de kinderen van Lemmen Thijskens, Willem G….., Nog uit een gedeelte van de Grote Waterlaat, b.p. Gerard Collaerts, Dirck van Zeeland. Nog uit het 1/7e deel van de Bunderen en van de 4 Bunders die eerder eigendom van zijn vader Aert van Best waren, volgens de brief d.d. 25 juni 1470. Daarop is er een vonnis afgegeven en Jan van Espe heeft de uitwinning verzorgd en het bezit is verkocht aan de H. Geestmeester voor een pacht van 5 mud rogge achterstand de de kosten van de procedure. Datum de dag na St. Thomaesdag 1486, getuigen Vlierden en Ansems. (= waarschijnlijk 21 december 1486, AvdL)

De zelfde heer Willem (van Petershem, JT) heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 1 mud rogge, die 4 en een half mud rogge achterstallig is, welke pacht Dirck van de Hagelaer en zijn zoons Jan en Dirck eerder hadden beloofd aan Peter de Cort, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan Gerards, de kinderen van der Lulsdonk, verder rondom in de gemeijnte volgens de brief d.d. 15 februari 1469. Jan van Espe heeft de uitwinning verzorgd en de koop is gegund aan de H. Geestmeesters voor de achterstalligheid en de kosten van de uitwinning. Actum als boven.

(beide openbare verkopen hebben geen verandering teweeggebracht, de eigenaars zijn en blijven de H. Geestmeesters, JT)

28 januari = dag van Thomas van Aquino  > bron: http://www.beleven.org/feesten/naamdagen 
3 juli = dag van Thomas (apostel) > bron: http://www.beleven.org/feesten/naamdagen 
21 december = dag van Thomas > bron: Lezen in Brabantse bronnen (Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening)

 

xx-xx-1487? Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 125a folio P74r)
------------------------------
Peter zoon wijlen Jan Gerits van der Lulsdonk verkoopt aan heer Willem Aerts, deken te Oirschot, een stukje land gelegen onder Boterwijk hier in de Ekkerschotten (Ekerschot?), b.p. het erf van de deken zelf, de verkoper samen met de wal en het ´hool´daarbuiten, verder b.p. Jan Goijaert Janssen van der Heijden. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve 4 lopen rogge aan de rector van het altaar van de H. Geest in de kerk van Oirschot, nog een half pond paijment en nog 4 lopen rogge aan de rector van het H. Kruisaltaar. De koper zal die lasten zo betalen dat Peter en zijn bezit daarvoor verder gevrijwaard zijn. Verder zal heer Aert zijn erf zodanig omheinen dat Peter daarmee tevreden is. Actum als boven. (geen datum bekend, is opgenomen binnen de akten van 1487, AvdL)

 

31-1-1487 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 125a folio P52v)
------------------------------
Peter Peter Leijten belooft aan Margriet dochter van Henrick Belaerts ten hare behoeve en ten behoeve van haar broer heer Henrick die voortaan jaarlijks een rente van 2 en een halve rijnsgulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Horst (?) herdgang Spoordonk, b.p. de straat, de Brantsbeemd, de Vreijntsbeemd, de Pauwelsbeemd. Nog op onderpand van een zesterzaad land genoemd de …akker, b.p. Jan van der Lulsdonk, Aert Vos. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als boven. (= Datum 31 januari 1487, AvdL)

 

3-3-1487 Pacht op onderpnad van een huis (RA Oirschot Inv 125a folio P59r)
------------------------------
Henrick Lambrechts van der Hosstad belooft mij (secretaris, JT) ten behoeve van de kinderen van Loijch Timmermans verwekt bij Heijlwig dochter van Henrick Wouters van der Heijden een jaarlijkse pacht van 4 lopen rogge, maat van Oirschot, op onderpand van een huis, tuin etc., b.p. Jan van der Lulsdonk, Gerit van Catwijk, de straat. Datum 3 maart 1487, getuigen Ven en Thijssen.

De pacht uit de vorige akte is aflosbaar binnen 2 jaar tegen betaling van 10 peters, elke peter tegen 18 stuivers, samen met de volle termijn en restanten. Actum als boven.

 

31-3-1487 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 125a folio P61r)
------------------------------
Korstiaen Hessels van Gemert verkoopt aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers een stuk land groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Jans van der Lulsdonk, Peter Jacops van Esch, Jacop Ansems, waarover een weg loopt, Dirck Dircks van de Hagelaer. De verkoper belooft alle lasten af te handelen. Datum 31 maart 1487, getuigen Ven, Crom en Dijk.

Dirck uit de vorige akte belooft aan Korstiaen die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 12 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers zonder rente. Actum als boven.

 

5-2-1488 Afstand van recht van vruchtgebruik (RA Oirschot Inv 125a folio P132r)
------------------------------
Herman Aert Vos doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van Aert, Everaert, Henrick en Goijaerts, broers en ten behoeve van Iden en Geertruijd, gezusters, zijnde zijn wettige kinderen die hij heeft verwekt gehad bij Margriet dochter van Goijaert van Ginhoven. Dat betreft zijn rechten in een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk genoemd dat Lepelbroek, b.p. Jans van der Lulsdonk, Elisabeth van de Velde, Wouter Raijmakers (?), Willem Peter Cortten. Nog inzake een stuk land genoemd de Hosstad gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. het erf van Cleijssen, een pad daar, de kinderen van Henrick Gerards. Herman belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 5 februari 1488. (geen getuigen vermeld, JT)

 

7-9-1488 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 125a folio P99v)
------------------------------
Aert Vos belooft aan heer Henrick Belaerts ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn wettige zuster Margriet, die voortaan een rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen op onderpand van een stuk land groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk in de Lulsdonk daar, b.p. een beemd eerder eigendom van Willem van Katwijk, Aert Vos, Jan de Cort, Jan Gerits de Verwer (van der Lulsdonk, JT), het erf eerder van Goessen Bruijnen. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Datum 7 september 1488, getuigen Hersel en Willem Henricks.

De rente uit de vorige akte is aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 32 rijnsguldens samen met de volle termijn en restanten. Actum als boven.

 

17-12-1488 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 125a folio P113r)
------------------------------
Henrick natuurlijke zoon van Goijaert Beckers belooft aan Jan Jan Gerits van der Lulsdonk die een jaarlijkse rente van 2 en een half pond paijment, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 4 lopenzaad gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan van Vlierden, de straat, Alaert Wuesten. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als boven. (er is geen aflossingsclausule vermeld, JT) (Datum 17 december 1488, getuigen Ansem en Aert Vos, AvdL)

 

10-1488 / 9-1489 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1258 periode okt 1488 - sept 1489 folio 176r)
------------------------------
Peter Geritsz van Gerwen, Peter Jan Geritss van der Lulsdonk

 

xx-xx-1489 Vordering (RA Oirschot Inv 125a folio P185v)
------------------------------
Margriet Henrick Belaerts heeft haar achterstallige vordering aangetoond met schepenbrief van Oirschot inzake een pacht van een mud rogge, maat van Oirschot die 3 jaar achterstallig is, welke pacht Willem Diddericks van de Hagelaer eerder had beloofd aan Henrick Belaerts ten zijnen behoeve en ten behoeve van heer Henrik, Rutger, Katalijn, Heijlwig en Margriet, zijn wettige kinderen, maat van Oirschot steeds te betalen op Maria Lichtmisadag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan Gerards van der Lulsdonk, de gemeijnte volgens schepenbrief d.d. 5 november 1454. Op aanwijzing van de rechter, hebben de schepenen bij vonnis bepaald dat Margriet haar vordering op het onderpand mag verhalen volgens haar brieven waarbij de rechten van anderen daarin gerespecteerd moeten worden. De koop is gegund aan Aert Vos. (geen datum en geen getuigen, akte lijkt niet afgemaakt, JT)

 

xx-xx-1489 Vordering (RA Oirschot Inv 125a folio P15v)
------------------------------
Henrick van den Dijck, Aelbrecht van de Maerselaer en Joerden Dirck Hoppenbrouwers als beheerders van de tafel van de H. Geest te Oirschot met instemming van de deken en het kapittel te Oirschot, verkopen nu aan Aerden Peters van Heesterbeeck in de eerste plaats een huis, tuin etc., met een perceel van 4 lopenzaad zoals daar is gelegen, b.p. Merten Emmen Shosen waarvan is afgedeeld, Dirck Bittus, Peter Janssen van der Lulsdonk, de gemeijnte. Nog verkopen ze een stuk land onder Hedel aan de Hamellers Voort daar, b.p. de kinderen van Jan Willem ....mans, de gemeijnte. Nog een stuk land groot ca. 3 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Boterwijk hier, b.p. Dirck Dircks van de Hagelaer, Jan Knoep. Hieruit zal hij jaarlijks anderhalf mud rogge en de grondchijns betalen en verder alle andere jaarrentes. Dat bezit hadden de beheerders van de tafel van de H. Geest verkregen van Wouter, Aert en Mechteld kinderen van Merten Aert Soutmans. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. De beheerders houden wel hun recht over een weg daar die loopt van het genoemde huis naar een ander perceel dat ervan is afgedeeld. De weg dient een roede breed te zijn aan de tuin daar en wel met de minste overlast. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)

Aernt Peters van Heesterbeeck uit de vorige akte heeft beloofd om aan de H. Geestmeesters van hiervoor een bedrag van 128 peters te betalen, elke peter van 18 stuivers en wel per a.s. Maria Lichtmisdag. Actum als boven.

 

4-3-1489 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 125a folio P171r)
------------------------------
Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers, priester, verkoopt met een schepenbrief van Oirschot aan Daniel Jan Deenen die een stuk land groot anderhalve lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Jans van der Lulsdonk, Peter Jacops van Esch, Jacop Ansems van Liefveld, waar tussenin een weg loopt, Dirck Dircks van de Hagelaer. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 4 maart 1489, getuigen Ansems en Ceelen.

Daniel Jan Deenen uit de vorige aakte verkoopt met een schepenbrief van Den Bosch aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers, priester, een stuk land genoemd de Oude Hof, groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. het erf eerder van Goijaert Roestenbergs, de gemeenschappelijke straat, het erf eerder van Heijlwig van Berse. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 16 lopen rogge en de koper zal die pacht zo betalen dat de verkoper en diens bezit daarvoor altijd gevrijwaard blijft. Actum als boven.

 

20-5-1489 Verkoop van pacht (RA Oirschot Inv 125a folio P179r)
------------------------------
Heer Gijsbrecht van Gestel en Henrick Henricks van de Ven als fabriekmeesters van de St. Petruskerk met bijstand hierin van de deken, het kapittel en een deel van de inwoners, verkopen vanwege die fabriek met schepenbrieven etc. aan Daniel Aerts van der Ameijden een pacht van 9 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, op onderpand van een ´uutfank´gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan Hacken, de gemeijnte. Nog op onderpand van een ´uutfank´gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Willem Everaerts, de gemeijnte, Claes Gerards van der Lulsdonk. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 20 mei 1489, getuigen Vlierden en Ansems.

(Daniel als koper zelf is ook fabriekmeester, JT)

 

20-6-1489 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 125a folio P97v)
------------------------------
Anno 1489 voor schepenen Daniel van Vlierden, Jacop van Dormalen, Dirck Hoppenbrouwers, Joerden Ansems, Peter Dielis, Jan Henricks en Everaert Marcelissen, belooft Aert Vos voortaan jaarlijks aan Cornelia Smeets die een jaarlijkse rente te betalen van 2 rijnsguldens, elke gulden van 20 stuivers, steeds met Pinksteren op onderpand van een huis, tuin etc., met een stuk land van ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan Cortten, de erfgenamen van Goossen Bruijnen, de straat, Aert Vos. Nog op onderpand van een stuk land groot ca. 8 lopenzaad gelegen in de Lulsdonk in herdgang Spoordonk, b.p. de erfgenamen van Willem van Katwijk, Aert Vos, Jan de Cort, Jan Gerits de Verwer. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Datum 20 juni 1489, getuigen Hoppenbrouwer en Jan Henricks.

In marge : Is herschreven in het boek van 1489.

De rente uit de vorige akte is aflosbaar per a.s. St. Jansdag over een jaar, mits er een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 32 rijsguldens, elke gulden van 20 stuivers, samen met de volle termijn en restanten. Datum 20 juni 1489 (attentie jaartal, JT), getuigen Hoppenbrouwer en Jan Henricks.

 

20-6-1489 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 125a folio P186r)
------------------------------
Aert Vos belooft aan Cornelis Smeeds die voortaan jaarlijks een rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, steeds met Pinksteren op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan Cortten, de erfgenamen van Goossen Bruijnen, de gemeenschappelijke straat, Aert Vos zelf. Nog op onderpand van een stuk land groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk in de Lulsdonk daar, b.p. de erfgenamen van Willem van Katwijk, Aert Vos, Jan Cortten, Jan Gerards de Verwer. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Datum 20 juni 1489, getuigen Dirck Dirck Hoppenbrouwers en Jan Henricks van der Vloeten.

De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar per a.s. St. Jansdag (hiervoor is vermeld als vervaldag Pinksteren, JT) over een jaar, mits er een een half jaar vooraf is opgezegd, tegen betaling van 32 rijnsguldens, elke gulden tegen 20 stuivers. Actum als boven.

 

10-1489 / 9-1490 Genoemde persoon (Bossche Protocol (Gemonde - Gestel)) Inv 1259 periode okt 1489 - sept 1490 folio 185v
------------------------------
Iewaen Wauterss van Rode, weduwnaar van Lijsbeth dochter wijlen Pauwels Wouters die Rode, smid (en zijn kinderen: Jan, Henrick, Heilwich,
Hillegont, Pauwels, Wouter en Jut)

Gielis Henrix van Rijn, man van Heilwich dochter van Iewaen Wauters van Rode X wijlen Lijsbeth Pauwels Wauter die Rode

Gerit Geritss van der Lulsdonck, verver, man van Hillegont dochter van Iewaen voornoemd X wijlen Lijsbeth

 

5-2-1491 Betalingsbelofte (RA Oirschot Inv 125a folio 5r)
------------------------------
Willem Willem Scomakers belooft aan Adriana dochter van Wouters van Esch die voortaan jaarlijks een peter te gaan betalen, tegen 18 stuivers gerekend, elke jaar op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. een zesterzaad gelegen in herdgang Straten onder Erdbruggen daar, b.p. de gemeijnte, Adriaen van den Doren, Willem van Gerwen. Datum 5 februari 1491, getuigen Claes en Adriaen.

Voetnoot : Is niet door schepeenn bevestigd, wel geschreven maar niet gepasseerd, want de schepenen hebben niet bevestigd. (akte is doorgestreept, JT)

Henrick Goossens van ..... verkoopt aan Peter Jan Gerarts van der Lulsdonk die een stuk beemd genoemd de Groten Beemd, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de gemeijnte daar genoemd de Rommelsdonk, Jan van der Heijden, Jan de Cort, de Brantsbeemd. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de cijns van 8 stuivers en aan het gasthuis van Oirschot 4 voeders turf en 15 lopen rogge, verder aan Goossen Willem Goossens Bruijnen een pacht van 1 mud rogge. Datum 5 februari 1491, getuigen Adriaen, Crom en Hagelaer.

 

10-1491 / 9-1492 Hoeve "ter Lulsdonck" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1261 periode okt 1491 - sept 1492 folio 158r)
------------------------------
Gerit Janss van Catwijk en zijn zoon Jacop Gerit Janss van Catwijk bezitten de hoeve “ter Lulsdonck” in Spoerdonk, Willem Janss van der Elsen, bakker,  man van Katherijn Mathijs van den Wijel

 

10-1491 / 9-1492 Hoeve "ter Lulsdonk" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1261 periode okt 1491 - sept 1492 folio 343r)
------------------------------
Gerit Janssen van Catwijk draagt op aan Willem Janss van den Elsen, die hoeve “ter Lulsdonk” in de herdgang Spoirdonk, datum 24-3-1492 (?).

 

10-1491 / 9-1492 Hoeve "ter Lulsdonk" (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1261 periode okt 1491 - sept 1492 folio 343r)
------------------------------
Willem Janss van den Elsen geeft die hoeve “ter Lulsdonk” over aan, Ervart Wilem Rutgerss van Audenhoven, 21-4-1493 (datum ?)

 

10-1491 / 9-1492 't Huis ter Lulsdonk (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1261 periode okt 1491 - sept 1492 folio 359r)
------------------------------
Jan Wauter Bonnen zoon man van Margriet Gerits van der Lulsdonk, krijgt bij een deling ’t huis ter Lulsdonk in de herdgang Spoerdonk

 

5-2-1491 Verkoop van stuk beemd (RA Oirschot Inv 125a folio 37r)
------------------------------
Peter Jan Gerarts van der Lulsdonk verkoopt met schepenbrieven daarvan aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers een stuk beemd dat Jan de Wetter eerder had gepacht tegen Aernden Aerts van der Braken, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. de kinderen van Aerts van Oudenhoven, Aert van der Braken, Jan Costers, de kinderen van Jan Hannen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 1 mud rogge en ca. een oude grote. Datum als boven, getuigen Dirck Goossens en Doren. (= Datum 13 december 1491, AvdL)

 

22-7-1491 Achterstallige vordering (RA Oirschot Inv 125a folio 39v) > Let op! zie ook: protocol d.d. 10-11 januari 1388 (zie protocollen 1367-1400)
------------------------------
Iewaen van Dommelen als beheerder voor het gasthuis van Oirschot heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een openbaar bezegeld dokument van het kapittel van Oirschot en van heer Willem van Petershem als heer van Oirschot en Hilvarenbeek, ondertekend door Daniel genoemd van Oirschot als notaris, en wel inzake een pacht van 22 lopen rogge per jaar en anderhalve oude grote en 4 ´voeders´ turf per jaar, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen en de oude grote op Allerheiligendag. De rogge is 6 mud achterstallig en de oude grote 6 jaar en de turf ook 6 jaar. Deze pacht etc. had Gerart van der Lulsdonk eerder beloofd aan Jan van Oudenhoven als beheerder van het gasthuis ten behoeve ook van het gasthuis, op onderpand van een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan zoon wijlen Henrik de Wilde, genoemde Gerard zelf alles, conform schepenbrief d.d. 10 januari 1388. Jan van Esp heeft de uitwinning verzorgd en de de koop is gegund aan heer Willem van Petershem. Datum 22 juli 1491, getuigen Dirck Goossens en Adriaen van den Doren.

Genoemde heer Willem van Petershem doet afstand van het bezit. Datum 8 december 1492 (attentie jaartal, JT), getuigen Aelbrechts en Willem. (aan wie heer Willem van Petershem verkoopt is niet vermeld, ik neem aan de beheerder van het gasthuis, JT)  

 

9-2-1492 Verkoop van een pacht (RA Oirschot Inv 125b folio P283v)
------------------------------
Goijaert Henricks van Strijp verkoopt aan Peterken Jan Gerarts van der Lulsdonk een pacht van 4 lopen rogge per jaar, welke pacht Henrick natuurlijke zoon van Jan van Geldrop had beloofd aan Willem Wuestenbergs, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jacop Sblesers, de straat, Merten Verloes. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 9 februari 1492, getuigen Jacop en Jacop.

 

25-2-1492 Verkoop van een pacht (RA Oirschot Inv 125b folio P288v)
------------------------------
Peter Jan Gerards van der Lulsdonk verkoopt met schepenbrieven etc. aan Henrick Goossen Bruijnen, ten behoeve van Goossen natuurlijke zoon van Willem Bruinen die nog minderjarig is, een pacht van een mud rogge per jaar, maat van Oirschot, welke pacht Lisbeth dochter van Goossen Bruinen met haar voogd en Daniel Heijstmans als voogd over Katarina en Jan, kinderen van wijlen Dirck Heijstmans verwekt bij Katarina dochter van Goossen Bruinen aan genoemde Peter hadden verkocht. De pacht wordt betaald op onderpand van een stuk land genoemd de Oerschoren, b.p. Dirck Neven, de gemeijnte. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 25 februari 1492, getuigen Esp en Bernts.

 

4-3-1492 Verkoop van een stuk land (RA Oirschot Inv 125b folio P290v en P291r)
------------------------------
Jan Dirck Achtermans als man van Hadewijch dochter van wijlen Ansems van Liefveld, en  nog Wouter Rijckaerts als man van Marien, Steven Jans van Hersel als man van Geertruiden, voor hemzelf handelend en voor Heijnen zoon van Ansem van Liefveld, van wie hij diens erfdeel heeft verkregen, nog Wouter Aerts van der Hoef als man van Heijlwig en nog Katalijn met haar voogd, allen kinderen van genoemde Ansem van Liefveld, beloven samen aan de minderjarige kinderen van genoemde Katarina verwekt bij haar wettige man Thomas Snovaerts (?) die, als die meerderjarig zijn geworden afstand te laten doen van bepaald bezit dat wordt verkocht. Ze verkopen nu samen met de brieven ervan aan Peter Jan Gerards van der Lulsdonk een stukje land groot ca. een lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier in de Gemeijnen Acker, b.p. Jan Willem Greven waarvan is afgedeeld, Henrick Ansems van Liefveld waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke weg, Peter Jacops van Esch. De koper moet hieruit jaarlijks aan de heer van Merode een lopen gerst betalen en een halve philipspenning als grondchijns. Nog verkopen ze hem een huis, tuin etc., groot ca.4 lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Henrick Ansems, de gemeijnte. Van dat bezit heeft Eva als weduwe van genoemde Ansem afstand van haar recht van vruchtgebruik gedaan. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. De koper moet nog wel  aan de H. Geest van Oirschot een mud rogge per jaar betalen en de St: Peterskerk een lopen rogge en nog de grondchijns, Datum 4 maart 1492, getuigen Hersel, Ansems en Esp.

Genoemde Peter uit de vorige akte belooft aan Eva weduwe van Ansems van Liefveld die voortaan jaarlijks anderhalf  mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot op onderpand van het bezit uit de vorige akte. Eva krijgt van de pacht het vruchtgebruik en na haar dood versterft de pacht op Jan Dirck Achtermans als man van genoemde Hadewijch en aan Wouter Ricaerts, Steven, Wouter en Katarina van hiervoor. Actum als boven.

De pacht uit de vorige akte is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag na de dood van Eva tegen betaling van 40 peters, elke peter tegen 18 stuivers voor dat anderhalf mud rogge. Actum als boven.

 

17-5-1492 Verkoop van een stuk beemd (RA Oirschot Inv 125b folio P313r)
------------------------------
Jacop Henricks van Strijp en met hem Henrick, Goijaert en Gerard, broers en kinderen van genoem de Jacop verwekt bij Katarijn dochter van Jan Gerarts van der Lulsdonk, en verder Jan Jacops van der Hamsvoort als man van Lisbeth dochter van genoemde Jacop, verkopen nu aan Jan Jan Gerarts van der Lulsdonk de 4 delen van 7 delen in een stuk beemd genoemd de Tijmerdonk, in totaal een halve bunder groot gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Aleijt van den Scoet, de koper en verkoper. De verkopers mede namens de andere kinderen Marie en Margriet belovende overdracht gestand te doen. Ieder zal zijn deel van de grondchijns betalen en alle lasten afhandelen. Datum 17 mei 1492, getuigen Ansem en Esp.

De genoemde 4 delen uit de vorige akte kunnen worden afgelost en teruggekocht tegen betaling van 11 peter, elke peter tegen 18 stuivers, het vuurstaal daarbij voor 2 stuivers, de philips- of karolusstuiver voor 15 plakken of ander goed geld daarvoor. Actum als boven.

 

28-11-1492 Verkoop van een stuk pacht (RA Oirschot Inv 125b folio P335r)
------------------------------
Dirck Dircks van de Hagelaer verkoopt aan Sophie wettige vrouw van Jan  van der Heijden een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot, die deze Dirck jaarlijks ontving, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd dat Ekerschot gelegen onder Boterwijk hier, ,b.p. Peter Jan Gerarts van der Lulsdonk, Pauwels Alemans. Dirck verklaart voor dat halve mud rogge en alle achterstand te zijn voldaan en geeft daarvoor nu kwijting aan Jan van der Heijden en diens vrouw Sophie en alle anderen die kwijting behoeven. Datum 28 november 1492, getuigen Esp en Aert,

 

10-1492 / 9-1493 Genoemde personen (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1262 periode okt 1492 - sept 1493 folio 46r)
------------------------------
Jan Janss van der Lulsdonk alias die Verwer, Jenneke Gerit Sjongen van Oerle en haar natuurlijke zoon Jan

 

1-8-1493 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 126a folio P53r)
------------------------------
Dirck Jan Cortten heeft beloofd aan Simon Peter Cortten die voortaan een pacht van 7 lopen rogge te gaan betalen, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Aert Vos, Jan Lambrechts, Jan van der Lulsdonk, de straat. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Datum 1 augustus 1493, getuigen als boven die het mij aandroegen.

De pacht uit de vorige akte kan altijd op Maria Lichtmisdag worden afgelost tegen betaling van 16 peters, elke peter tegen 18 stuivers of in ander goed gangbaar geld. Actum als boven.

 

23-12-1493 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 126a folio P52v)
------------------------------
Dirck zoon wijlen Jan Cortten heeft beloofd om aan Willem zoon wijlen Peter Cortten zijnde zijn neef, die jaarlijks een half mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Aert Vos, het erf van van der Lulsdonk, de gemeenschappelijke straat, Jan Lambrechts. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Datum 23 december 1493, getuigen Daniel, Joerden en Peter.

De pacht uit de vorige akte kan altijd worden afgelost tussen a.s. Maria Lichtmisdag en twee jaar verder tegen betaling van 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, waarbij de philips of karolusstuiver een waarde heeft van een braspenning en een dukaat een waarde van 36 stuivers etc. Actum als boven.

 

22-1-1494 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 126a folio 11v) (Wie is Aert van der Lulsdonck?)
------------------------------
Dirck Jan Cortten heeft beloofd om aan Henrick Henrick Wouters van der Heijden die 10 stuivers en 3 oort rente per jaar te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 7 lopenzaad, b.p. Aert Vos, Aert van der Lulsdonk, Jan Lambrecht van der Hofstad, de straat. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden. Datum op St. Petrusdag 22 januari 1494, getuigen Joerden en Dirck.

De rente kan altijd worden afgelost op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 9 en een halve peter, elke peter tegen 18 stuivers, de gouden rijnsgulden tegen 29 stuivers, de andriesgulden voor 30 stuivers etc. Actum als boven.

 

13-4-1494 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 126a folio 14v)
------------------------------
Peter zoon wijlen Jans van der Lulsdonk verkoopt aan Cornelis Smeets ten behoeve van heer Willem Aerts, deken te Oirschot een stuk land gelegen onder Boterwijk hier, ter plaatse genoemd in ´t Eeckerschot, b.p. genoemde heer Willem, de verkoper, met de wal en de sloot daarbuiten, het erf eerder van Jan Goijaerts, Jan van der Heijden. Genoemde heer Willem zal tussen zijn erf en dat van Peter een omheining aanbrengen zodanig dat Peter daar geen nadeel van heeft en als heer Willem zou worden verboden om te wegen waar hij nu weegt, dan zal Peter hem een andere weg wijzen zodat heer Willem toegang tot zijn erf kan hebben, zonder overlast van vee etc. Datum 13 april 1494, getuige Crom. (slechts 1 getuige, JT)

 

22-5-1494 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 126a folio 19v)
------------------------------
Goossen zoon wijlen Jan Goossens verkoopt aan zijn neef Jan Jan Goossens zijn deel van een stuk land in een stuk van ca. 3 lopenzaad voor het totaal, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan Verwers, Henrick Meeus Deckers zwager, een perceel genoemd de Lulsdonk, de kinderen van Henrick Jan Scellekens. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 22 mei 1494, getuigen Rutger en Joerden.

Jan Jan Goossens ( in feite Jan Jan Jan Goossens, JT) uit de vorige akte belooft aan zijn oom Goossen die voortaan een rente van 14 stuivers per jaar te gaan betalen, steeds per Maria Lichtmisdag op onderpand van het perceel uit de vorige akte. Indien Goossen komt te overlijden dan is Jan niet verder verplicht de rente te betalen. Actum als boven.

 

27-5-1494 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 126a folio 20r)
------------------------------
Goijaert Meeus Jan Eessen verklaart hierbij dat hij tevreden is met een stuk land gelegen onder Liempde, dat Goijaert had laten uitwinnen met een vonnis van de stad Den Bosch voor een pacht van 15 lopen rogge, maat van Oirschot uit een pacht van 6 mud rogge en 10 lopen die Goijaert jaarlijks heeft geheven op dit onderpand en uit meer andere percelen en dat Goijart nimmer meer verder aanspraken zal stellen op andere onderpanden voor de 6 mud en 10 lopen rogge, maar tevreden zal zijn met dit perceel onder Liempde aan de Veerdonk daar, b.p. Henrick van de Maerselaer, Aleijt Mertens en meer anderen, de Veerdonk daar. Als Goijaert in de toekomst het perceel zou verkopen dan zal hij de 15 lopen rogge zo betalen dat genoemd bezit en Jan de Verwer daarvoor gevrijwaard blijven. Datum 27 mei 1494, getuigen Dirck en Joerden.

 

1-6-1494 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 126a folio 40v)
------------------------------
Een deel van de inwoners van herdgang Spoordonk en Boterwijk, geven hierbij machtiging aan Dirck van de Hagelaer, Gijsbrecht van der Achter, Joerden van der Vloet, Dries Loijen, Peter Gielis Snellaerts, Claes Henrick van der Heijden, Wouter Loijen, Dirck de Cort, Jan de Verwer, Peter Jan Geraerts, Jan van Dormalen, Lupprecht van Hersel, Ervaert Willem Rutgers, Jan Persoens, ook mede-inwoners van de herdgang van Spoordonk om een bedrag op te nemen van 400 rijnsguldens tegen een jaarlijkse rente van 25 rijnsguldens. De gemachtigden met andere inwoners ook moeten de rente van 25 gulden per jaar steeds betalen en wel door diegenen voor wie het geld is verworven al naar ieders deel daarin. Het kapitaal kan worden afgelost een maand voor St. Jansdag als er met Kerstmis vooraf is opgezegd en dan is het geld onmiddellijk opvorderbaar, zonder dat er bezwaar tegen betaling kan worden gemaakt en het onderpand mag dan daarna in het openbaar voor 3 herbergen worden geveild, hetgeen de inwoners hierbij ook beloven. Datum 1 juni 1494, getuigen Rutger en Hagelaer die het aandroegen

 

1-9-1494 Verkoop van stuk land (RA Oirschot Inv 126a folio 28v)
------------------------------
Jacop en Aert, broers en kinderen van wijlen Wouter Thijs Backs, voor henzelf handelend en voor Engelen en Geertruid hun zusters waarvoor ze beloven die later met hun voogden alsnog afstand te zullen laten doen, verder Claes Dirck Andries Smollers als man van Lisbeth, nog Willem Wouter Simons als man van Katarina en nog Katarijn als dochter van Wouter van den Dijck voor haar moeder Iken die ook dochter van genoemde Wouter Thijs Backs was, en verder nog Jan zoon van wijlen Wouter Wouter Thijs Backs en deze personen verkopen nu aan Peter Gerarts van der Lulsdonk een stuk land groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in hertdgang Spoordonk in de Hofstad daar, b.p. Herman Vos, de kinderen van Heijman Gerarts, de koper, een pad daar. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 1 september 1494, getuigen Joerden en Dirck.

 

27-1-1495 Boedeldeling (RA Oirschot Inv 126a folio 3v en 4r)
------------------------------
Lisbeth weduwe van Daniel Jan Deenen voor haarzelf handelend en ook voor haar dochter Katharina die ze later alsnog zal laten beloven de deling na te komen, verder haar kinderen Henrick, Heijlwich en Geertruit, waarbij deze laatste drie kinderen ook handelen voor de minderjarige kinderen van hun zuster Aleijt, ook nog met hun voogd Jan Seijkens, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van genoemde Daniel hebben geerfd.

Bij deze deling krijgt Lisbeth als moeder voor wat betreft haar vruchtgebruik zolang ze leeft een huis, tuin etc., schuur etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de Steenweg, de gemeenschappelijke straat, de Hoogbrugge. Nog krijgt ze een stuk land genoemd de Smeedsakker, groot ca. een half mudzaad gelegen in Oirschot aan de Kruijseik, b.p. Korsten van de Velde, Heijn Scomakers, de straat. Nog krijgt ze een beemd genoemd de Echendonk gelegen onder Ameijden hier, b.p. Jan van den Mortsel, haar dochter Katharijn, de straat. Verder krijgt Lisbeth haar leven lang elk jaar 5 voeders turf, die mogen worden gestoken op het heiveld genoemd de Eckensrijt dat eigendom van haar dochter Heijlwich en de kinderen van haar dochter Aelijt is. Uit dit ertfdeel moet ze jaarlijks de grondchijns betalen en uit het huis een half mud rogge per jaar in Den Bosch aan de zusters van Orthen, maat van Den Bosch. Verder krijgt haar zoon Henrick Daniel Jan Deenen uit het huis jaarlijks een pacht van een zester rogge, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen.

Verder krijgt Lisbeth het erfdeel van haar dochter Katharina, dat is een beemd gelegen onder Ameijden, b.p. Heijlwich dochter van Rutgers van der Vloeten, genoemde Lisbeth zelf, heer Willem Aerts deken te Oirschot, de straat. Nog krijgt ze een land groot ca. een zesterzaad, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Jan Jan Gerarts van der Lulsdonk, de erfgenamen van Peter Jacops van Esch, Dirck van de Hagelaer, Jacop Ansems waar tussendoor een weg loopt. Hieruit moet ze jaarlijks de grondchijns betalen.

Genoemde Heijlwich en de kinderen van haar zuster Aleijt verwekt bij Joesten van Geloven, krijgen een stuk land genoemd de Lerpt, gelegen in de herdgang van de Kerkhof, groot ca. 7 en een halve lopenzaad, b.p. de Lerpt, de erfgenamen van Peter Toerkens, de erfgenamen van Joerden Gijsbrecht Hoppenbrouwers, her Aertde Crom waar tussenin een weg loopt. Nog krijgt ze een heiveld gelegen aan de Eckensrijt, groot ca. 2 bunders, b.p. Adriaen Vos, de gemeenschapplijke weg daar,  Eckensrijt. Daaruit moeten ze de grondchijns betalen en uit de Lerptakker een half mud rogge, Oirschotse maat.

Genoemde Geertruit  krijgt een weiland genoemd het Moelsbroeck, groot ca. 3 en een halve lopenzaad, b.p. Achten Dirck Neefs, heer Aert de Crom, Jan Vos en zijn zusters, de straat.

Genoemde Henrick krijgt twee huizen met de tuin, samen een half lopenzaad gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de straat, het Hertogenland, Jan Dircks van der Rijt, zijn zwager Jan. (volgens mij is dit de Nieuwstraat, JT). Hieruit moet hij jaarlijks aan heer Aert de Crom een mud rogge betalen. Nog krijgt Henrick jaarlijks een zester rogge van zijn moeder Lisbeth uit het huis aan de Kerkhof, steeds op Maria Lichtmisdag. Met deze pacht zijn dan ook alle koop en verkoopovereenkomsten van eerdere datum tusen Lisbeth zijn moeder en hem komen te vervallen van het huis aan de Steenweg. Datum 27 januari 1495, getuigen Henrick, Henrick en Melis.

 

11-4-1495 Belofte van betaling op onderpand van beemd de Lulsdonk (RA Oirschot Inv 126a folio 12r)
------------------------------
Henrick Willem Oemen heeft beloofd om voortaan aan Jan Dircks van Berse ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn vrouw Aleijt, die een jaarlijkse rente van anderhalve rijnsgulden te gaan betalen, waarbij elke rijnsgulden 20 stuivers doet, elk vuurstaal 3 vlaamsche en elke karolusstuiver een braspenning, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 2 mudzaad, gelegen in herdgang Hedel, b.p. Heijlwich weduwe van Jans van de Venne, de Hoelstraat daar, zijn broer Jan Willem Omen, heer Henrick van Esch, de straat. Nog op onderpand van een stuk beemd genoemd de Lulsdonk groot ca. 2 bunders gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. zijn zwager Rutger Willem Rutgers, Korstiaen Hessels, de gemeenschappelijke straat. Henrick had die beemd in huwelijkse voorwaardes verkregen met zijn vrouw Engelen. (dat is dus een eerder huwelijk, JT). Indien Henrick wil en hij 3 maanden vooraf met Kerstmis opzegt, dan mag hij in de periode van 4 jaar, daarna op Maria Lichtmisdag steeds elk jaar aflossen met het vierde deel van 22 en een halve rijnsgulden en en elke keer zal de rente dan al naar gelang worden verminderd. Datum 11 april 1495. (geen getuigen vermeld, JT)

Henrick mag altijd op Maria Lichtmisdag aflossen tegen betaling van 22 en een halve rijnsgulden. Datum als boven, getuigen Ansems en Melis. (de heren waren blijkbaar tamelijk onduidelijk bij de secretaris hoe ze nu feitelijk wilden aflossen, ineens of in 4 keer, JT)

 

1-5-1495 Verkoop van stuk beemd (RA Oirschot Inv 126a folio 14v)
------------------------------

Aernt Vos en zijn zoon Aernt en Jan Henricks Losen als man van Heijlwigen eerder weduwe van Jan Ansem Wouters, waarbij genoemde Aert en Aert voor 7 delen (7/8ste ) handelen en Jan voor een achtste deel, verkopen nu aan Jan Janssen van der Lulsdonk een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk in het Wippenhout, groot ca. 2 bunders, b.p.Ansem Wouters, Joest Ansem Wouters, de gemeenschappelijke straat, de Vijf Bunders. De koper moet hieruit jaarlijks 4 pond betalen aan de heer van Helmond en nog twee oude grote als chijns. De verkopers beloven verder alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 1 mei 1495, getuigen Jacop en Belaerts.

Aernt Vos en zijn zoon Aernt verkopen aan Jan van der Lulsdonk uit de vorige akte het vierde deel van een bunder beemd genoemd dat Loessche Broek, gelegen in herdgang van Spoordonk, b.p. Aerts van Kampen, Jacops van der Heijden, de Acht Bunders daar, Adriaen op de Locht. Dat vierde deel wordt jaarlijks geruild (rijdend, JT) met Corsten Berbiers die de twee andere vierde delen in eigendom heeft. De koper moet hieruit jaarlijks het vierde deel van de grondchijns betalen. De verkopers beloven verder alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als boven.

 

18-5-1496 Boedeldeling (RA Oirschot Inv 126a folio 18v)
------------------------------
Aernt Vos de oude, verder Jan Dirck Vos en Adriaen Goijaerts als man van Ida, Gijsbrecht Gielissen als man van Mechteld, zusters en dochters van genoemde Dirck Vos, verder Thijs Janssen van Mughovel als man van Engelen ook dochter van genoemde Dirck, die voor henzelf handelen en waarbij Jan, Adriaen, Gijsbrecht en Thijs nog optreden voor Willem Dirck Vos en verder nog voor Dirksken, Beatriks en Barbara, kinderen van wijlen Gijsbrecht Dirck Vos, hebben een deling gemaakt van een huis etc., en ander bezit dat ze hebben geerfd van Ida weduwe van Aernt Vos.

Bij deze deling krijgt Aernt Vos een huis, schuur etc., groot ca. een half mudzaad, gelegen in herdgang Spoordonk in de Broekstraat daar, b.p. Dirck Jan Cortten, Jan van der Lulsdonk, Simon Peter Stoepkens, genoemde Aert Vos, de straat. Hieruit zal hij jaarlijks een oort als grondchijns betalen en een mud rogge, maat van Oirschot aan Margriet Belaerts.

Genoemde Jan Dirk Vos,Agenoemde Adriaen, Gijsbrecht en Thijs, waarvan Luitgaerd als weduwe van Aert Dirck Vos het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen het erfrecht, verder Willem Dirck Vos, en Dirksken, Beatricks en Barbara kinderen van wijlen Gijsbrecht Dirck Vos, krijgen samen een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, groot ca. een bunder, b.p. de gemeenschappelijke straat, Corsten Berbier, de kinderen van Wouter Thijssen, het erf eerder van Simon van den Papenvoort. Luitgaerd kan met het geld daarvan de schulden betalen samen met haar kinderen.

Genoemde delers beloven afstand te doen van aanspraken op elkaars erdfdeel, en ieder van hen zal de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat het erfdeel van de ander daarvoor gevrijwaard blijft. De nu onbekende lasten op het bezit zullen ze samen betalen. Verder beloven ze deze deling na te zullen komen. Datum 18 mei 1496, getuigen Peter, Jan en Jacop.

In marge : Jan Dirck Vos, Gijsbrecht en Adriaen …. op 8 februari 1501.

 

13-10-1496 Verkoop van bezit (RA Oirschot Inv 126a folio 35r)
------------------------------
Henrick Belaerts en Herman Cleijnaerts als beheerders van de tafel van de H. Geest van Oirschot hebben hun achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van Oirschot inzake een pacht van 1 mud rogge Oirschotse maat die 3 mud en 3 lopen achterstand heeft en welke pacht Jan Henricks van Liefveld had beloofd aan Jan de Wetter, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land groot ca. 4 lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. genoemde Jan zelf, Gijsbrecht Thijssen zijn zwager zijnde, de kinderen van zijn broer Henrick, de straat. De schuldenaar van destijds beloofde het onderpand in goede staat te houden, behalve dat er een halve oud grote op het bezit druk als chijns en het 1/3e deel van een pacht van 28 lopen rogge per jaar. De brief daarover is van 17 februari 1416. Henrick Belaerts verzorgde de uitwinning en de koop is gegund aan Cornelis Smeeds (secretaris, JT) voor de 3 mud en 3 lopen rogge en de kosten van de procedure. Datum 8 oktober 1494, getuigen Rutger en Joerden.

Genoemde Cornelis Smeeds verkoopt het bezit weer door aan Peter Jan Gerarts van der Lulsdonk en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 13 oktober 1496, getuigen Rutger en Joerden.

 

28-5-1497 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 126b folio 24v en 25r)
------------------------------
Cornelis Smeeds heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot inzake een rente van 2 rijnsguldens per jaar, die 3 rijnsguldens en 12 stuivers achterstallig is zoals hij zei, welke renet Aernt Vos eerder aan Cornelis had beloofd, steeds te betalen met Pinksteren, op onderpand van een huis, tuin et., groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jans Cortten, de erfgenamen van Goossen Bruijnen, de gemeenschappelijke straat, Aert Vos. Ook nog op onderpand van een stuk land groot ca. 8 lopenzaad, genoemd de Lulsdonk, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de erfgenamen van Willem van Catwijk, Aert Vos, Jan Cortten, het erf van Jan Gerarts de Verwer, alles volgens een brief d.d. 20 juni 1489. Daarop hebben wij een vonnis afgegeven waarbij Cornelis zijn vordering op het onderpand mag gaan verhalen. Cornelis geheeft daarop de uitwinning voortgezet en er is daarbij aan alle voorschriften voldaan. Het pand is ook in Den Bosch gepubliceerd geweest voor het raadhuis daar zoals dat gebruikelijk is volgens een certificatie van Peter Pels. Cornelis heeft in een openbare herberg de veiling laten houden maar er is niemand gekomen die er meer voor wilde bieden en het bezit is daarna verkocht aan Joerden de Hoppenbrouwer voor de genoemde rente, de achterstand en de kosten van de procedure. Als de ´heer´ er een vordering op zou blijken te hebben dan wordt deze koop teniet gedaan, voor zover wij als schepenen daarom gevraagd zullen worden. Datum 28 mei 1497, getuigen Rutger Goossens en Crom.

Genoemde Joerden de Hoppenbrouwer verkoopt het bezit weer door aan Cornelis Smeeds en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 29 juli 1497, getuigen Gerart en Dirck.

 

18-7-1497 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 126b folio 26r)
------------------------------
Heer Willem van Petershem, priester, Joerden de Hoppenbrouwer en Herman Joerden Cleijnael als beheerders van de tafel van de H. Geest, hebben namens de tafel hun achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot inzake een rente van twee pond paijment, die 3 jaar achterstand heeft, welke rente Dirck van den Hageler eerder had beloofd aan Henrick Wouters van den Dijck, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land groot ca. een zesterzaad genoemd de Bresser, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Jan de Verwer, Jacop van Dormalen, de straat, Daniel Jan Deenen, volgens een brief d.d. 5 juni 1491. Maes Gielis heeft de uitwinning verzorgd en de koop is gegund aan Jan Vos voor de rente en de achterstand ervan en de kosten van de procedure. Het bezit was eerder in de kerk gepubliceerd geweest en de beheerders hebben het daarna geveild in een openbare herberg. Omdat er verder niemand is geweest die er meer voor wilde bieden heeft Jan Vos de koop behouden. Datum 18 juli 1497, getuigen Crom en Brouwer.

 

16-12-1497 Verkoop van huis, tuin etc. (RA Oirschot Inv 126b folio 3r)
------------------------------
Jacop Henricks van Strijp en Henrik, Goijaert en Gerard zijn zoons, verder Jan Jacops van der Hamsvoort als man van Lisbeth en Jan Gevaerts als man van Marie en verder Margriet met haar voogd, allen kinderen van genoemde Jacop Henrick van Strijp verwekt bij Katarina dochter van Jan Gerarts van der Ludsdonk, verkopen nu aan Jan Jan Gerards van der Lulsdonk die een huis, tuin etc., groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Corsten Hessels (van Gemert, JT), Jan als koper, de gemeijnte. De koper moet hieruit jaarlijks een half mud rogge betalen maat van Oirschot en een stuiver als chijn aan de hertog. De verkopers berloven verder alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 16 december 1497 (attentie jaartal !), getuigen Brouwer, Crom en Dirck.

Jan Jan Gerarts van der Lulsdonk  heeft beloofd aan Jacop Henricks van Strijp die daarvan het vruchtgebruik krijgt en diens kinderen het erfrecht, jaarlijks een pacht van 4 mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot op onderpand van het bezit uit de vorige akte, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag. Nog op onderpand van een stuk land hier onder Boterwijk, groot ca. 4 lopenzaad, b.p. de deken van Oirschot, de kinderen van Peter Coppens, de kinderen van Daniel Jan Deenen, Dirck van de Hagelaer, de gemeenschappelijke straat. Datum als boven, anno 1497.

De pacht uit de vorige akte kan altijd worden afgelost na de dood van Jacop en niet eerder tegen betaling van 31 peters per mud rogge, elke peter tegen 18 stuivers. Actum als boven anno 1497 (attentie jaartal, JT)

 

1498 Vastentijd Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 126b folio 24v en 25r) (Deze akte is opgenomen in de protocollen van 1497)
------------------------------
RA126b f116/117 - 1498

Margriet Henrich Belaerts dr. heeft scant ende gebreck bethoent, van een 1/2 mud rogge erfp., van 8 mud rogge achter; dat Corsten Henrichs Blesers vercoft hadde, voor hem en zijn erfgen. na hem, Heijlwig Luppen Hennens dr. was, t.b.v. Heijlwig en Margriet haar nat. dochters, die zij bij heer Jan Vrients vercregen hadde
uit een huse en hove en erff daaraan gelegen, geh. die Groetacker hersc. van Spordonck

Bp - Gerart van der Lulsdonck, waarvan het afged. is - Jan Swilden - Dirck Smollers - die straet

In een brief d.d. 8-3-1409
Margriet vuerden 't pant, Henrich Belart nam den coep voer 't gebreck vors.

Act in die vasten anno XCVIII (=1498) Jorden Hoppendr.

Transcriptie Jan Toirkens - Chili

Margriet dochter van Henrick Belaerts heeft haar achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot, inzake een jaarlijkse pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot, die 8 mud achterstallig is zoals ze zei, welke pacht Corsten Henricks Blesers eerder voor hem had verkocht (beloofd, JT) en zijn ergenamen na hem aan Heijlwich dochter van Luppen Hennens en aan haar natuurlijke dochter Heijlwich die ze had verkregen van heer Jan Vrients (priester, JT), steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., genoemd de Grootakker gelegen in herdgang Spoordonk hier, b.p. Gerart van der Lulsdonk waarvan is afgedeeld, Jans Swilden, Dirck Smollers, de straat, alles volgens een brief d.d. 18 maart 1409. Margriet heeft de uitwinning verzorgd en de koop is gegund aan Henrick Belaerts voor de vordering en de kosten van de procedure. Datum in de Vastenbtijd anno 1498 (attentie jaartal, JT), getuigen Joerden en Hoppenbrouwer.

 

19-3-1498 Verkoop van bezit tegen een pacht (RA Oirschot Inv 126b folio 19r en 19v) > Let op! zie ook: protocol d.d. 10-11 januari 1388 (protocollen 1367-1400)
------------------------------
Cornelis Smeeds als beheerder van het gasthuis van Oirschot heeft zijn achterstallige vordering aangetoond namens het gasthuis met een dokument voorzien van het zegel van de deken en het kapittel van Oirschot en ondertekend door Daniel van Oirschot als notaris, vanwege een pacht van 22 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot, nog anderhalve oude grote en 4 vier voeders turf per jaar. De rogge steeds te betalen met Maria Lichtmisdag, de anderhalve oude grote met Allerheiligendag en de turf zoal dat gebruikelijk is. De achterstand voor de rogge beloopt 16 en een half mud en de turf een jaar. Die pachten etc. had eerder Gerard van der Luldsdonk beloofd aan Jan van Oudenhoven als beheerder van het gasthuis toendertijd op onderpand van een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan Henrik de Wilde, genoemde Gerart, alles volgens een dokument d.d. 11 januari 1388. Daarna had Willem van Catwijck die rogpacht en de turf als verplichting overgenomen op onderpand van het bezit zoals hierna is vermeld volgens een schepenbrief van Den Bosch, die hierna is vermeld en als volgt luidt (latijn, JT): Jan zoon van wijlen Wouter Bonen als man van Margriet dochter van Gerard van der Lulsdonk, verkoopt een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Wiillem van Catwijck zoon van wijlen Jan, de kinderen van wijlen Goossen Bruinen, de gemeijnte daar, de verkoper.

Hij verkoopt het bezit nu aan Willem van Catwijck tegen een pacht van 2 mud rogge. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een oude grote aan de fabriek van de St. Petruskerk te Oirschot, nog 4 voeders turf aan het gasthuis van Oirschot en 22 lopen rogge per jaar etc. Getuigen in Den Bosch waren Ludolf Buck en Amelis Boechem, schepenen, datum 23 juni 1475.

Vervolgens heeft Cornelis Smeeds de uitwinning laten doen voor de achterstalligheid en de kosten van de procedure en de koop is gegund aan Gijsbrecht van der Achter en die heeft ook nog 15 rijndguldens gegeven die Cornelis als afgekochte achterstalligheid had betaald. Cornelis wenst nog wel een gezegelde brief van e.e.a. Datum 19 maart 1498, getuigen Joerden en Leeuw.

 

4-5-1498 Verkoop van stukbeemd (RA Oirschot Inv 126b folio 29r)
------------------------------
Corstiaen Hessels van Gemert verkoopt aan Jacop Ansems van Lieveld een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, genoemd het Lepelbroeck, b.p. Jans van der Lulsdonk, Lisbeth van de Velde, Wouter Raijmakers, Willem Peter Cortten. Dat perceel had Corstiaen verkregen van Herman Vos en diens kinderen volgens de brief daarover. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Indien Herman Vos het perceel wil aflossen of diens kinderen dan moeten ze daarvoor later 34 en een halve peter en 16 stuivers betalen. Datum 4 mei 1498, getuigen Joerden en Leeuw.

 

1-10-1498 Garantie voor stuk beemd (RA Oirschot Inv 126b folio 39r)
------------------------------
Corsten Hessels van Gemert en Gerart Henrick Jacops hebben beloofd aan Jacop Ansems dat voor het geval Jacop van zijn beemd word beroofd, zijnde een stuk beemd dat Jacop eerder van Corsten had gekocht, gelegen in herdgang Spoordonk genoemd het Lepelbroek, b.p. Jans van der Lulsdonk, Lisbeth van den Velde, Willem Peter Cortten, welke beemd Corsten had gekocht van Herman Vos en diens kinderen, dat als die beemd wordt gelost met ´licht´ geld dat Jacop daarvoor aan Corsten had gegeven, dan zal Corsten daarvoor garant staan. Datum 1 oktober 1498, getuigen Joerden en Henrick. (blijkbaar kan de beemd teruggekocht worden tegen ´licht´geld en omdat het geld mogelijk later devalueert, staat Corsten garant voor dat koersverschil, JT) 

 

10-1499 / 9-1500 Hoeve te Lulsdonck (Bossche Protocol (Oirschot) Inv 1268 periode okt 1499 - sept 1500 folio 323v, 324)
------------------------------
Willem van (den) Elsen weduwnaar van Katherijn, Part uit die hoeve te Lulsdonck

 

27-8-1499 Schuldbekentenis (RA Oirschot Inv 126b folio 21r)
------------------------------
Henrick zoon wijlen Mijs Alaerts heeft beloofd om voortaan aan Margriet dochter van Henrick Belaerts die een jaarlijkse rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, steeds op St. Petrusdag in augustus, op onderpand van een beemd genoemd het Henrickslaer, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p., de rivier de Aa, Mechteld van den Schoet waarvan is afgedeeld, Peter Jacops van Esch, Jan de Verwer. Nog op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, groot ca. 11 lopenzaad, b.p. Claes Scepens, Mechteld van den Schoet waarvan is afgedeeld, de erfgenamen van Peter Jacops van Esch, Dingen van den Schoet waarvan ook is afgedeeld. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden. Datum 27 augustus 1499, getuigen Vloten en Gestel.

 

2-9-1499 Afstand van recht van vruchtgebruik (RA Oirschot Inv 126b folio 27v en 28r)
------------------------------
Jacop Henricks van Strijp onze collega-schepen doet afstand van al zijn rechten van vruchtgebruik en draagt die nu over aan zijn wettige kinderen verwekt bij Katrina dochter van Jan van der Lulsdonk. Dat betreft zijn deel in een stuk beemd genoemd de Timmerdonk, gelegen in herdgang Spoordonck, groot ca. een halve bunder, b.p. voor de gehele beemd Jan Gerarts van der Lulsdonk, de Beverdonk, Wouter de Verwer, de kinderen van Peter van Gestel, de gemeijnte. Nog betreft het een eeuwsel genoemd de Joerden, b.p. Peter Jan Gerarts, Simon de Moller van Berse, de kinderen van Dirck van der Aa en meer anderen, Faes de Metser, het Berseveld. Jacop belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Zijn kinderen moeten uit de beemd jaarlijks een half mud rogge betalen en het vierde deel van een oude grote aan O.L. Vrouw in Den Bosch. Datum 2 september 1499, getuigen Peter, Jan Henricks en Jacop.

Jan Jacops van der Hamsvoort als man van Mechteld dochter van Jacop Dircks van Strijp onze collega-schepen, verkoopt nu aan de andere kinderen van Jan Henricks van Strijp die hij heeft verwekt bij Katarina dochter van wijlen Jan Gerarts van der Lulsdonk zijn 1/6e deel in het stuk beemd en eeuwsel uit de vorige akte zoals is onschreven. Nog zijn 1/6e deel van een pacht van 1 mud rogge per jaar, als Jan Jan Gerarts van der Lulsdonk jaarlijks aan Jacop betaalt, maar zolang hun vader Jacop nog leeft zullen ze die pacht nog niet ontvangen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Actum als boven.

 

3-9-1499 Verkoop van hoeve de Lulsdonck (RA Oirschot Inv 126b folio 22v t/m 23v)
------------------------------
Gijsbrecht Henricks van der Achter en met hem Willem van Elsen uit Den Bosch, hebben in een openbare veilig bepaald bezit laten veilen, zijnde de hoeve van de Lulsdonk met alle toebehoren gelegen in herdgang Spoordonk hier, en zulks is gebeurd in de herberg van Steven van Hersel. Genoemde Gijsbrecht wil de hoeve genoemd de Lulsdonk verkopen met het huis en de betimmering erop en de grond en de beempden met alle lasten die erop drukken zoals hij het zelf heeft verkregen van Cornelis Smeeds die het bezit had laten uitwinnen vanwege het gasthuis van Oirschot met een vonnisbrief van Oirschot, voor een pacht van 22 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot die 16 en een halve mud achterstalig was, en nog voor anderhalve oude grote en vier voeder turf per jaar aan het gasthuis, van welk bezit Willem van Elsen de eigenaar is.

Verder wil genoemde Willem van Elsen nog ander bezit verkopen dat tot de hoeve behoorde zoals ook in de vonnisbrief staat vermeld, en zoals meester Jan van Coudenberge als gemachtigde voor hem dat bezit had laten uitwinnen met een vonnisbrief van de stad Den Bosch vanwege een pacht van 2 mud rogge per jaar, maat van Oirschot en met een zodanige achterstand dat Willem daarvoor een bedrag van 100 gulden had moeten neertellen, omdat hij er anders zijn aanspraken in verloren zou hebben. Daarom wil Willem die hoeve ook verkopen voor de genoemde 100 gulden en daarnaast nog voor een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge die 9 jaar achterstand heeft en nog een jaarlijske pacht van een half mud rogge en anderhalf mud gerst dat het klooster Achter de Tolbrug daar jaarlijks op heft, en waarvoor Willem zegt dat hij voor de achterstand ervan 25 gouden guldens heeft betaald, verder nog een jaarlijkse rente van 4 pond paijment die wordt geheven door de jonker van Helmond die 3 jaar achterstallig is en voor de grondchijns van ca. 10 stuivers. Willem van Elsen is lange tijd eigenaar van de hoeve geweest voordat die uiteindelijk opgewonnen was, en voordat hij zijn eigen vorderingen daarin had kunnen verhalen is de hoeve daarna lange tijd ongebruikt geweest en durfde Willem die ook niet te aanvaarden voordat bekend was hoeveel lasten er precies op drukten. De kosten van achterstallig onderhoud, het herstel van het land, het huis, de betimmering etc., nadat het bezit wel 8 of 9 jaar ongebruikt was geweest, bedroegen volgens Willem ongeveer 300 enkele guldens en daarnaast nog de kosten van de procedure etc.

Omdat die uitwinning inmiddels verjaard is hebben Gijsbrecht en Willem de genoemde bezittingen opnieuw laten bekendmaken in Oirschot, op een zondag zoals dat hoort en daarna is er een publieke verkoop geweest in een openbare herberg in aanwezigheid van schepenen waar Willem en Gijsbrecht hun voorwardes hebben bekend genaakt en deels ook met krijt op de tafel hadden geschreven, Daarna heeft de vorster voor de deur duidelijk geroepen dat de kaars was aangestoken en of er iemand alsnog een bod wilde doen. Daarop heeft Dirck van Diepenbeeck een bod gedaan dat 50 rijnsguldens minder bedroeg dan de lasten die erop drukken en daarna heeft Gijsbrecht Dick Hoppenbrouwers een bod gedaan van 40 gulden minder dan Willem van Elsen had aangetoond betaald te hebben en daarop heeft Dirck weer een gulden minder geboden en Gijsbrecht opnieuw net zolang tot er 30 rijnsguldens minder was geboden, maar daarna riep Gijsbrecht dat er minstens 19 rijnsguldens minder dan de lasten moest worden geboden en dat heeft Dirck dan ook prompt geboden en daarover was er twist geweest. Maar daarna is de kaars uitgegaan en heeft Dirck dus de koop verkregen. Dirck en Willem van Elsen wilden beiden daarvan een brief hebben. Datum 3 september 1499, getuigen Jan Henricks, Jacop Henricks en Colen.

 

19-6-1500 (St.Rumoldisdag) windmolen in Kerkhof & Spoordonkse watermolen (RA Oirschot Inv 126c folio 31r t/m 32v) (Ook gevonden als St.Rumoldisdag 1 juli, AvdL)
------------------------------
( handschrift heer Henrick van Esch !, buitengewoon slordig geschreven en op diverse plaatsen absoluut niet te ontcijferen!, JT)

Op St. Rumoldisdag (19 juni, JT) anno 1500 in aanwezigheid van Jan van Os en Kaerle Caleijnal, wil meester Aert van der Ameijden als rentmeester voor het bezit van de heer van Merode in Oirschot, de windmolen in herdgang de Kerkhof en de watermolen in herdgang Spoordonk, met de beide hoeves daar verpachten zoals hierna volgt.

De windmolen te verpachten voor een periode van 6 achtereenvolgende jaren, waarvan het eerste jaar aanvangt met St. Jansdag a.s. anno 1501. De molen wordt verpacht met rogge, maat van Oirschot welke rogge op de molen wordt geleverd of in de buurt daar op een zolder. De pacht steeds in twee termijnen te voldoen, de eerste op Kerstsavond de dag na Christus geboorte anno 1502 en de volgende termijn op St. Jansdag in de zomer er na en zo steeds voort 6 jaar lang. De pachter zal op zijn kosten het onderhoud doen van kammen, spillen, hekwerk en zeilen etc. en is verder is de pachter is verplicht de molen te behoeden voor ongelukken, zoals brand en onweer, ontstaan door zijn nalatigheid zodat er daardoor geen schade voor de verpachter ontstaat. Als er wel schade is dan wordt gehandeld volgens molenaarsrecht. De pachter moet goede borgen benoemen die voldoende kredietwaardig of goed worden bevonden door de rentmeester, danwel dat er een dergelijke verklaring komt van schepenen uit de stad Den Bosch of uit Oirschot al naar keuze van de rentmeester. Wie bij de bieding een bod doet en de ´palmslag´krijgt, zal mogen bieden (slaan, JT) met een … en elke slag doet een mud rogge, half voor de heer en half voor de … (bieder?).

In marge 1 : Op deze wijze hebben Daniel de Metser en Jacop Jan Stockelmans de windmolen gepacht, waarbij er het eerste jaar 44 en een half mud rogge wordt betaald en de andere 5 jaren 44 mud. Beide pachters benoemen hun borgen, voor Jacop Stockelmans zijn dat heer Henrick Jan Stockelmans en diens broer Dirck, verder Joerden Stockelmans en Henrick Gijsbrechts van der Achter. De borgen voor Daniel zijn Jannes zoon heer Jacop Brouwers, Henrick Peter Agnesen en Jan de Metser. Datum de dag na St. Stephanusdag op St. Jansdag (lees 27 december, JT) 1500, getuigen Henrick Thomaes en Willem Henricks.

Eveneens zal de pachter de pacht voor de watermolen in termijnen voldoen zoals is beschreven bij de windmolen en de pachter moet in ´dobbelen´betalen, zijnde elke dobbel 30 stuivers en in munten van hedendaagse koers, half en half…de volgende 5 jaar….

De pachter van de watermolen is verplicht om te zorgen voor het onderhoud van de kamme, de spillen en verrot hout te vervangen zoals dat gebruikelijk is. Als er andere noodzakelijke reparaties aan de molen moeten worden verricht, dan moet de pachter dat direkt aan de rentmeester meedelen en de stilstand wordt verrekend zoals in de voorwaardes bij de windmolen, maar als er onvoldoende wateraanvoer is, zal men geen stilstand berekenen. De molenaar is verplicht de dijken van de vloet op zijn kosten te onderhouden en geen willigenbomen te planten, anders dan alleen met goedkeuring van de rentmeester die dan in funktie is. Als hij dat wil…. zal men hem ander hout aanwijzen.

In marge 1 : Peter Gielis en Jan en Henrick als kinderen van Jan van der Lulsdonk hebben beloofd samen en hoofdelijk aan de rentmeester voor de pacht van de water- en de slagmolen het eerste jaar die daarvoor 41 en een halve dobbelen te betalen en de andere 5 jaren elk jaar 39 dobbelen, te voldoen in 2 termijnen, n.l. op Kerstavond de ene en met St. Jansdag in de zomer de andere termijn, elke keer de helft ervan. Er zal geen beroep kunnen worden gedaan op poorterschap, klerkschap of op andere privileges, maar er wordt betaald onder beding van parate executie.

In marge 2 : Willem Michiel Henricks, Gerard Henrick Reepmakers en diens broer Jacop en diens broer Willem beloven aan meester Aert van der Meijden 3 jaar lang voor de watermolen 39 dobbelen te betalen, elke dobbel gerekend tegen 30 stuivers, in 2 termijnen te voldoen, zoals volgens de voorwaardes en zoals Peter Gielis de molen de afgelopen 3 jaar heeft gepacht gehad. De molen is te aanvaarden a.s. St. Jansdag anno 1504. Datum 10 november (waarschijnlijk in het jaar 1503), getuigen Everaert Marcelis, Aert Goijaerts en Cornelis. (er is nogal eens een wisseling van de pachters, ze houden het dikwijls niet langer uit dan 3 jaar in plaats van de 6 jaar, JT)

Verder zal de verpachter de beide hoeves (welke hoeves zijn dat?, AvdL) die de heer toebehoren verpachten met geld en koren, het koren half in rogge en half in gest te betalen. Het geld in dobbelen tegen de waarde zoals hiervoor. De hoeves zijn te aanvaarden per a.s. Pinksteren en moeten ook zo na 6 jaar worden achtergelaten. De betaaldag voor het koren is met Maria Lichtmisdag…. en het geld…

Verder verpacht de heer de Langdonk, om te maaien(?), in dobbelen te betalen, en die is per a.s. half maart te aanvaarden en… met Allerheiligen (?). De slagen …. en komen ten gunste zoals hiervoor, maar als lijfkoop wordt er voor elke dobbele een braspenning extra betaald aan de rentmeester, die daarmee naar keuze mag handelen .

Verder verpacht de rentmeester de Nieuwe Beemd en de Smedekensbeemd (?), ook 6 jaar lang zoals bij de Langdonk. De slagen daarbij te betalen zoals hiervoor en men zal betalen met philips klinkende (? ) elk van 20 stuivers en als kosten van lijfkoop geldt een halve braspenning en elke slag daarbij doet 7 en een halve stuiver.

Verder is afspraak dat de 2 pachters altijd op hun kosten de molen te Oirschot…. en zullen daarvoor alle hout aanvaarden ten behoeve van de molen en de hoeves met de beesten, binnen of buiten Oirschot. Maar als ze het hout beiden buiten Oirschot halen zal men hen de kost geven en aan de paarden een zekere hoeveelheid haver. Verder zal elke pachter waar de rentmeester hem dat zal aanwijzen 50 heesters …. en buiten… Verder moeten de pachters goede borgen laten benoemen zoals bij de windmolen van hiervoor.

De biedingen hiervan zullen openstaan tussen heden datum en St. Andriesdag en binnen die termijn zal ieder mogen bieden bij de rentmeester of aan diens vervanger en wel te goedertrouw. De laatste dag zal rentmeester het opbod laten houden met de vorster en dan de kaars aansteken van … vinger lang. Als de koop heeft plaatsgevonden moet er in de 4 kerstdagen worden gezorgd voor goede borgen. Als het bod niet gestand wordt gedaan, dan mag de rentmeester daarna opnieuw uit de hand verpachten en als het dan minder opbrengt komt dat voor rekening van de eerste koper die zijn verplichting niet nakomt. De borgen aan te stellen in Den Bosch of in Oirschot.

 

3-7-1500 Boedeldeling (RA Oirschot Inv 126c folio 1r en 1v) (Protocol opgenomen in de protocollen van 1501)
------------------------------
Henrick en Willem, broers en Juet en Henrick gezusters en allen wettige kinderen van wijlen Henrick Jan Schellekens verwekt bij Heijlwig dochter van Willem Goijaerts, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd.

Bij deze deling krijgt genoemde Henrick een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, samen met het eeuwsel eraan, b.p. Gerard van Gerwen, Jan de Cort, de gemeenschappelijke straat, de Vloet daar. Lasten hieruit zijn een jaarlijkse pacht van 2 mud en 5 lopen rogge, maat van Oirschot en in Oirschot te leveren, nog 7 stuivers aan het kapittel en een blank als grondchijns.

Genoemde Willem krijgt een stuk land groot een zesterzaad, genoemd de Sageputakker, gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Claes Goossens, de gemeenschappelijke straat, Heijn de Verwer. Lasten hieruit zijn een halve stuiver als grondchijns.

Genoemde Juet en Henrick als gezusters krijgen samen een pacht van 13 lopen rogge, jaarlijks te ontvangen uit bezit onder de Notel van Goijaert Willem Goijaerts. Nog krijgen ze een pacht van 9 lopen rogge ook van de zelfde Goijaert te ontvangen. Nog een jaarlijkse pacht van een half mud rogge in Beeck te heffen, maat van Beeck (Hilvarenbeek, JT).

Ieder van de delers belooft de lasten op het eigen bezit zo te betalen dat het bezit van de ander daarvoor gevrijwaard blijft. Als er op iemands erfdeel meer lasten blijken te drukken dan zullen ze die samen betalen. Datum St. Thomas aposteldag 1500 (attentie jaartal !, JT), hoewel de akte al bijna een half jaar eerder was gemaakt, voordat met dit protocol werd begonnen. (St. Thomasdag is 3 juli, JT)


 

 

Copyright © 1990-2013 - Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb).

De hierboven gemelde protocollen zijn getranscribeerd door Jan Toirkens (Chili). Tevens moet een speciale dank worden uitgesproken voor de samenwerking tussen Mevr. Georgina van Adrichem, Dhr. Jan Toirkens en Dhr. Hein Vera, voor de 'digitale bewerking' van het fichier Ferdinand Smulders/Mechelien Spierings, voor de periode 1367-1501. De fiches zijn opgenomen met toestemming van het Stadsarchief Den Bosch. (Augustus 2009)

laatst bijgewerkt op 3 juli 2013

U bevindt zich op de homepage > http://www.familievandelisdonk.nl