'hoef geheijten 'die Lulsdonc'  

veiling en verkoop op 3 september 1499

( Hier nog afbeelding van akte plaatsen )

    

Deze transcriptie werd gevonden in schepenprotocollen van de vrijwillige rechtspraak uit het rechterlijk archief van Oirschot/Best 1493-1636

Akte: R126B f254 t/m 256 - 3 september 1499

'Ghijsbrecht Henrichss van der Achter en met hem Willem van Elssen ten Bosch hebben doen veijlen, met enen sondachs ghebode, om ten hoechsten te vercopen: alsulken hoef geheijten die Lulsdonck, met allen hoerder toebehoerten, hersc. van Spordonck ende der op gheseten in voeder herberghen, in den huse Steven van Hersel, met eender borrender uutgaender Kerssen. Ghijsbrecht wil die hoef geh. die Lulsdonck, metten husinghe, scuere, ende timmeringhe ende metten lande ende bemde daeraen gelegen verkopen etc. 

Hij had die gekocht van Cornelis Smeeds. Cornelis had die "opgewonnen" als provisoer van het gasthuijs van Oerschot, nl. voor 22 lop. rogge erfp. van 16 1/2 mud rogge achter en voor 1 1/2 auden groten en 4 voedertorfs jaarlijks daaruit te vergelden het gasthuis.

Ende want Willem van Elsen seele properiteris(?) van de voers: horen te sijn. Willem wilde ook mede andere erft. verkopen ''totter voers. horen toebehorende en aen vonnisbrief staande. Die meester Jan van Caudenberghen oft procureur in sijnen naem t'anderen tijden opgewonnen hadde met vonnis ende met recht der stat v. den Bosch, voor 2 mud rog erfp., van "soe voel jaren t'achter" als dat Willem sede dervoer gegeven hebbende 100 gouden gulden oft hadde sijn hoef moten verliezen. Willem wil de hoeve ook verkopen voor 100 gouden gulden etc. etc.

een 1/2 mud rogge erfp. en 1 1/2 mud garsten, als dat cloester achter die Tolbrugge der jaerlix opheffende is. 4 pont paijment als mijn Joncker v. Helmont d'r jaerlix opheffende is welck achterstelle, scade ende commer metter reparacie aen 't lant, husinghe ende timmeringe mids dat wel ledich gelegen hadde 8 of 9 jaren.

Soe heeft Dirck v. Diepenbeeck daervoer geboden, voer die voors. erft. 50 Rijnsg., min dan den commerriden voers. brief van den uutgeven genoemt. Ende heeft derna Ghijsbrecht Dircks Hoppener d'r voer geboden 40 gulden, min etc. etc. etc.

d'r over worden Ghijsbrecht ende Dirck vors. twistende (over de prijs?) ende die borrende kersse is uutgegaen ende Dirck v. Diepenbeeck heeft alsoe den coep behouden tot dierre tijt.

Act. 3-9-1499 Jan Henrichs - Jacop Henrichs - Jan Cole

----------------------------

RA126b - 1499 akte 140 22v t/m 23v - Oud-Rechterlijk archief Oirschot

Transcriptie Jan Toirkens (Chili)  juni 2008

Gijsbrecht Henricks van der Achter en met hem Willem van Elsen uit Den Bosch, hebben in een openbare veilig bepaald bezit laten veilen, zijnde de hoeve van de Lulsdonk met alle toebehoren gelegen in herdgang Spoordonk hier, en zulks is gebeurd in de herberg van Steven van Hersel. Genoemde Gijsbrecht wil de hoeve genoemd de Lulsdonk verkopen met het huis en de betimmering erop en de grond en de beempden met alle lasten die erop drukken zoals hij het zelf heeft verkregen van Cornelis Smeeds die het bezit had laten uitwinnen vanwege het gasthuis van Oirschot met een vonnisbrief van Oirschot, voor een pacht van 22 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot die 16 en een halve mud achterstalig was,

23-r)

en nog voor anderhalve oude grote en vier voeder turf per jaar aan het gasthuis, van welk bezit Willem van Elsen de eigenaar is.

Verder wil genoemde Willem van Elsen nog ander bezit verkopen dat tot de hoeve behoorde zoals ook in de vonnisbrief staat vermeld, en zoals meester Jan van Coudenberge als gemachtigde voor hem dat bezit had laten uitwinnen met een vonnisbrief van de stad Den Bosch vanwege een pacht van 2 mud rogge per jaar, maat van Oirschot en met een zodanige achterstand dat Willem daarvoor een bedrag van 100 gulden had moeten neertellen, omdat hij er anders zijn aanspraken in verloren zou hebben. Daarom wil Willem die hoeve ook verkopen voor de genoemde 100 gulden en daarnaast nog voor een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge die 9 jaar achterstand heeft en nog een jaarlijske pacht van een half mud rogge en anderhalf mud gerst dat het klooster Achter de Tolbrug daar jaarlijks op heft, en waarvoor Willem zegt dat hij voor de achterstand ervan 25 gouden guldens heeft betaald, verder nog een jaarlijkse rente van 4 pond paijment die wordt geheven door de jonker van Helmond die 3 jaar achterstallig is en voor de grondchijns van ca. 10 stuivers. Willem van Elsen is lange tijd eigenaar van de hoeve geweest voordat die uiteindelijk opgewonnen was, en voordat hij zijn eigen vorderingen daarin had kunnen verhalen is de hoeve daarna lange tijd ongebruikt geweest en durfde Willem die ook niet te aanvaarden voordat bekend was hoeveel lasten er precies op drukten. De kosten van achterstallig onderhoud, het herstel van het land, het huis, de betimmering etc., nadat het bezit wel 8 of 9 jaar ongebruikt was geweest, bedroegen volgens Willem ongeveer 300 enkele guldens en daarnaast nog de kosten van de procedure etc.

23-v)

Omdat die uitwinning inmiddels verjaard is hebben Gijsbrecht en Willem de genoemde bezittingen opnieuw laten bekendmaken in Oirschot, op een zondag zoals dat hoort en daarna is er een publieke verkoop geweest in een openbare herberg in aanwezigheid van schepenen waar Willem en Gijsbrecht hun voorwardes hebben bekend genaakt en deels ook met krijt op de tafel hadden geschreven, Daarna heeft de vorster voor de deur duidelijk geroepen dat de kaars was aangestoken en of er iemand alsnog een bod wilde doen. Daarop heeft Dirck van Diepenbeeck een bod gedaan dat 50 rijnsguldens minder bedroeg dan de lasten die erop drukken en daarna heeft Gijsbrecht Dick Hoppenbrouwers een bod gedaan van 40 gulden minder dan Willem van Elsen had aangetoond betaald te hebben en daarop heeft Dirck weer een gulden minder geboden en Gijsbrecht opnieuw net zolang tot er 30 rijnsguldens minder was geboden, maar daarna riep Gijsbrecht dat er minstens 19 rijnsguldens minder dan de lasten moest worden geboden en dat heeft Dirck dan ook prompt geboden en daarover was er twist geweest. Maar daarna is de kaars uitgegaan en heeft Dirck dus de koop verkregen. Dirck en Willem van Elsen wilden beiden daarvan een brief hebben. Datum 3 september 1499, getuigen Jan Henricks, Jacop Henricks en Colen.

 

 

Copyright 1990-2011 - Ad van de Lisdonk (Oostrum-Lb).

bronverantwoording

laatst bijgewerkt op 1 januari 2011

U bevindt zich op de homepage > http://www.familievandelisdonk.nl