Copyright

© 1990-2023 – Ad van de Lisdonk (Oostrum – Lb)

De genealogische gegevens en foto’s op deze site zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet-commerciëel en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen met andere genealogen. Onder geen beding mogen deze genealogische gegevens en/of foto’s in zijn geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, noch verspreid worden via CD-Rom, DVD, Internet, Social Media (zoals b.v. Facebook, Twitter e.d.) of op een andere wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur van deze site.

Publicatie op internet betekent dan ook dat er op teksten en foto’s in deze site copyright geldt. Elke vorm van openbaar maken, dus ook voor  privé-doeleinden, in welke vorm dan ook, op andere wijze of via andere sites is dan ook niet geoorloofd zonder toestemming van de auteur. Indien er gepubliceerd wordt, met gebruikmaking van gegevens uit deze site, dan wordt men verzocht ALTIJD naar de bron te refereren.

Indien men toch gebruik maakt van de informatie van deze website krijgt men het vriendelijke verzoek het copyright van de website in acht te nemen. Daarom het verzoek om bij eigen publicatie OOK, zowel de naam van deze website als de naam van de auteur te vermelden in de bronverantwoording.

> Website: https://genealogie.familievandelisdonk.nl & Auteur: Ad van de Lisdonk (Oostrum – Lb) <

Mocht er op deze site informatiemateriaal voorkomen waarvan U vindt dat deze onterecht of zonder toestemming gepubliceerd is of waarvan U denkt dat er reeds een copyright op geldt, laat het me dan weten.

Gegevens die niet (meer) bij archiefdiensten vrij ter inzage zijn met uitzondering van overlijdensakten, worden alleen in deze genealogische site opgenomen als de betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven, of geen bezwaar hebben.
Mocht er desondanks iemand zijn die bezwaar heeft en vindt dat hij of zij onterecht en zonder zijn of haar toestemming in deze site is vermeld of bepaalde gegevens van hem of haar zijn vermeld, dan kunt u dat via e-mail kenbaar maken. Ik zal er dan voor zorgen dat die informatie aangepast wordt of zonodig van de site verwijderd wordt.

 

 

25 mei 2018 – AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG verplicht de beheerder van de website https://genealogie.familievandelisdonk.nl uw toestemming te vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken in het genealogieprogramma HAZA-21 en daarna te publiceren op deze website.
In het verleden heeft U persoonsgegevens doorgegeven met de bedoeling deze te verwerken in het genoemde programma HAZA-21 en op de hiervoor genoemde website. Om deze gegevens in te zien is men reeds vanaf 1 januari 2013 verplicht op genoemde website in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het gaat dan vooral om levende personen.
Mocht U of iemand een reden hebben voor aanpassingen of geheel of gedeeltelijke verwijdering van de gepresenteerde genealogische informatie dan kunt U dit bekend maken via e-mail dat te vinden is onder de knop ‘Algemeen > Contact’ op deze site, of schriftelijk.

Gegevens van internet laten verwijderen. (pdf-bestand) > Bron website AVG (Autoriteit Persoonsgegevens)

Voorbeeldbrief voor correctie op website. (pdf-bestand) > Bron website AVG (Autoriteit Persoonsgegevens)

Comments are closed.